Raad van Policie en Tucht in de Gewone Kolonien, van den 2e Maart 1833


KLEIN STUKJE transcriptie, zie overzicht 1830-1833 voor samenvatting van de hele zitting


Al de leden zijn tegenwoordig.

Art. 1.
De nieuw benoemde gemeensmannen, leden ook van den Raad van Policie en Tucht, met name Steenmetz, Toepoel en Bolkenstein, worden als zoodanig aangenomen en met hunne betrekking nader bekend gemaakt.

Art. 2
Wordt gelezen een brief van de Permanente Commissie van den 22 January jl N2, houdende toekenning eener stem in den Raad aan den Secretaris Van Marle.

(...)

Art 4.
Wordt gelezen een proces verbaal van dien van No 1, van 28 february jl
Het 1 punt omtrent C. Wijnands wordt voorbij gegaan, naardien de Directeur hem reeds bewogen heeft, zich overmorgen aan het weven te begeven, dat hij vroeger geweigerd had.

(...)


Bijlage 1: Raad van toezicht van Willemsoord 01-03-1833


Geen transcriptie


Bijlage 2: Raad van toezicht van Frederiksoord 28-02-1833


Proces Verbaal van het verhandelde door den Raad van Toezigt in kolonie N1 op den 20 februart 1833

Is opgeroepen C. Wijnands ingedeelde bij Steinmetz, den wijkmeester van den Anker zegt dat hij Wijnands heeft aangezegd voor de raad te verschijnen, dat deze hem geantwoord heeft, niets misdaan te hebben waarvoor hij voor den raad geroepen konde worden, en alzo niet zoude compareren.

Is verder verschenen Jacob Mollevanger oud 12 jaar, welke beschuldigd wordt van gepleegde baldadigheid aan de woning van den Heer Funcke en wel behalve op meerder avonden, op die van den 25 dezer door het slaan op de vengsters en deur bij het uitgaan der school.
J. Mollevanger ontkent stellig zich hier aan te hebben schuldig gemaakt.

Jan Kloppenburg oud 13 jaar welke mede beschuldigd wordt aan deze baldadigheid te hebben deelgenomen,
zegt, wel niet geheel onkundig van de zaak te zijn, echter hier niet min deel aan genomen te hebben, dat hij op de bewuste avond, met meester Aukes en Van der Elst van de school is naar huis gegaan, dat intusschen Jaap Mollevanger hem gezegd had, dat hij op deur en vensters geklopt had maar dat ik hem niet moest verraden.

(...)


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag