Raad van Politie en Tucht in de gewone koloniën, op den 6e juny 1832

Geen transcriptie


Bijlage: Raad van Toezicht van Frederiksoord

Proces verbaal van het verhandelde in de Raad van Toezigt van kolonie N1 op Dingsdag den 5 Juny 1832 des voordemiddags ten 11 uren

Door de voorzitter, de raad van kol N1, bijeengeroepen en geopend zijnde, verschijnt na gedane oproeping voor dezelve Elisabeth Bozer, welke bekend oud te zijn 42 jaren, voor ongeveer 4 maanden van de huisverzorger Willemsen uit kol N2 zonder verlof de kolonien te hebben verlaten, en gedurende dien tijd zich te hebben opgehouden te Sneek en Koudum in de provincie Vriesland, dat de redenen van deze hare verwijdering waren dat zij bij voornoemde huisverzorger niet naar behooren te eten zoude krijgen en met haare werkzaamheden niet konde voldoen.

Aldus opgemaakt en getekend te Frederiksoord te Jaare, Dage als boven
Voorzitter H. Faaken
J.A. de Jong
A. van Anker
L. Lukassen
Poulie secr.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag