Raad van politie en tucht in de gewone colonien, van den 11 April 1832

Geen transcriptie


Bijlage 1: Raad van Toezicht van Frederiksoord 02-04

Proces verbaal van het verhandelde in de Raad van Toezigt van kolonie 1 op maandag den 2 april 1832

De Raad van Toezigt van kolonie 1 bijeengekomen en door de Voorzitter geopend zijnde, verschijnen na gedane oproepingen voor dezelve achtereenvolgens de natemeldene persoonen, als

1: Jan Hendrik Versluis, welke zegt, oud te zijn 48 jaren, en met het Reglement van Policie en Tucht bekend, dat hij voor eenige aan eene hem onbekende man voor drie guldens hadde verkogd 1 wollen deken, 1 bedlaken en 2 peuluwse, en daarvoor weder had gekogt eenig benodigd Aardwerk en ??ofzaad, alsmede een stukje vleesch, betuigende hij wijders dat de bovendien nog bij hem ontbrekende ééne beddezak, één bedlaken en één Kussen waren gebruikt zoo tot het maken van 2 onderbroeken als tot herstelling zijner kleeding??

2: Klaas van Belkum, oud 16 jaren, bekent, dat hij op den 27 maart jl met zijn broeder Jan Nobbe naar de Mole rijdende, van zijn vader ter maling had meêegenomen circa 1 spind rogge, alstoen onder weg uit 2 zakken van de Maatschappij toe genomen een kwantiteit rogge, zonder te weten hoeveel, hebbende zijn broeder daarvan niets geweten of gezien, alszijnde deze onder weg vooruit gegaan naar Vledder om de Molenaar te gaan halen, wanneer hij het feit bedreven had.

3: Broer van Belkum, oud 58 jaren, verklaart dat hij op de 27 maart jl aan zijn zoon Klaas van Belkum ter maling naar Vledder had medegegeven ongeveer 1 spind rogge, dat zijn zoon alstoen met de wagen van de wed: Krabshuis, die insgelijks rogge voor de Maatschappij naar de Mole bragt, was uitgereden en uit zakken van de Maatschappij een gedeelte rogge had genomen en bij die van hem ingestort, dat hij volstrekt zijn zoon daartoe geen aanleiding had gegeven en ook niet wist hoe deze daartoe gekomen was terwijl hij vroeger nimmer iets zodanigs had bespeurd, dat zijn zoon Jan Nobbe sedert eenigen tijd wel onderscheidene malen bij hem aan huis is geweest doch met geene andere oogmerken dan om het een of ander door zijn moeder te laten maken of herstellen.

Aldus opgemaakt te Frederiksoord ten Jaar, dag en ure als boven
Voorzitter H. Faaken
J.A. de Jong
A. van Anker
Poulie secr.

Bijlage 2: Raad van Toezicht Frederiksoord 06-04

Geen transcriptieBRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag