Raad van Politie en Tucht in de gewone koloniën, op den 19 November 1831


Tegenwoordig zijn al de leden, met uitzondering van A. Brouwer.

Is opgeroepen, naar aanleiding van het bijgevoegd procesverbaal van den raad van toezigt in kolonie No 3, van den 16 dezer maand, en verschijnt voor den Raad:
Gezina, dochter van Jan Lodewijk, van Hoeve No 127, dewelke hare bekentenis van zwanger te zijn, van den natemelden Gerrit Peters herhaalt, zeggende door denzelve verleid te wezen, en verzoekende om haar ontslag.

Voorts, Gerrit, zoon van den kolonist Johannes Peters, van Hoeve No 137(?), dewelke bekent onzedelijk met haar te hebben omgegaan, onder bijvoeging der schaamteloze uitdrukking, echter, van haar daar voor te hebben betaald.

De Raad besluit, met eenparigheid van stemmen, op grond van Art. 2 & 3 van het Reglement, die beide te verwijzen naar de Ommerschans.2. Komt voor den Raad Jeltje Merks Verf. oud 52 jaren, bestedelinge van het gouvernement, als, van vrijdag der vorige week tot laatstleden woensdag, eigendunkelijk buiten de kolonien geweest zijnde, niettegenstaande haar daartoe verlof was geweigerd, op grond dat zij kort te voren gedeserteerd was geweest.

De Raad, haar hierover onderhoudende en geen termen van verschooning om hare antwoorden vindende, en overwegende, dat de vroegere vermaning van geen invloed is geweest,

Besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de verwijzing naar de Ommerschans, van genoemde Jeltje Merks Verf, op grond van art 2 & 3 van het reglement.


Bijlage 1: Raad van toezicht Willemsoord 16 november 1831

Procesverbaal van het verhandelde door de raad van Toezicht in kolonie No 3 op den 16 November 1831

Present alle de leeden.

Wegens zwangerheid voor de raad gesteld Gezina Lodewijk dochter van Jan Lodewijk hoeve No 127, welke ons bekend heeft, dat zij bij Gerrit Peeters kramen moest, en dat nu hij haar in deze toestand gebragt heeft, aan haar lot overlaat;

& heeft mede ons verklaard, dat hij om tot zijn doel te geraken, haar met schoone belofte heeft voorgekomen en met presenten van kleeding stukken als anderzints voorzien heeft

dat de gezegden van gemeld meisje overeen komsten de waarheid zijn, willen wij volgaarne gelooven, doordien volgens opgave van de wijkmeester gemelde Gerrit Peters niet van de beste en diergelijke buitensporigheden wel meer aan andere meisjes geprobeerd heeft, om die van de goede weg afteleijden.

Weshalve wij haar voor de raad van tucht stellen met verzoek haar partij dan mede voor te willen doen voorkomen.

Willemsoord ten dage maand & jaar als boven,
Schurer
Koppe
de Nekker
Jansen
Schuurman


Bijlage 2: Raad van toezicht van Frederiksoord 18 november 1831

Procesverbaal van het verhandelde door den Raad van Toezigt in kolonie N1, op den 18 november 1831 des avonds ten 5 uren.

De Raad van Toezigt in kolonie N1 bijeengekomen, en door den Voorzitter geopend zijnde, verschijnt na gedane oproeping van dezelve

Jeltje Merks Verf, welke zegt oud te zijn ruim 52 jaren, ingedeeld bij den kolonist A.H. Ladru, met het Reglement van Policie en Tucht bekend,
dat zij in den morgen van den 11e dezer door haar huismoeder was gezonden naar Noordwolde om aldaar een boodschap te verrigten,
toen in plaats van zulks te doen, naar Wolvega was gegaan,
des nachts aldaar gebleeven en den volgenden morgen vroegtijdig naar het Heerenveen alwaar kinderen van haren broeders woonden die zij gaarne eens wilde bezoeken, haren weg had vervolgd, -
dat zij des zondags morgens weder van daar had willen vertrekken doch door het gure weer daarvan was teruggehouden en eerst des woensdags avonds alhier was teruggekomen; -
dat zij niet derwaarts was gegaan met oogmerk om aldaar te blijven, maar zulks alleen was geweest het sterk verlangen naar het zien van vorengenoemde kinderen haare Broeders, waarvan zij vroeger gehoord had dat een derzelver ernstig ziek was,
en waartoe zij ook des zaterdags te voren in den Raad was geweest om verlof te vragen, hetgeen zij niet had kunnen bekomen om reden dezen zomer van desertie was teruggebragt.BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag