Notulen van het verhandelde bij den raad van policie en tucht voor de gewone koloniën,
van Zaterdag den 28 Mei 1831


Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van de gemeensman de Vries

De President deelt het proces verbaal mede van den raad van toezigt van Kol N3 van heden, betreffende het verhoor van de bestedeling Alida Wild, en de bestedeling Willem Nieuwenhuizen, de eerste van Steenwijk en de andere van ’s Gravenhage overgenomen beide wonende bij den kolonist Ragius, wonende  in N70, als beschuldigd zijnde van onzedelijke verkeer met elkanderen, ten gevolge waarvan zij in zwangerschap verkeert.

Alida Wild voor den raad verschenen zijnde, erkent hare toestand, waarin zij zich sints 6 maanden bevindt en herhaalt hare verklaring voor den raad van toezigt gedaan, dat Nieuwenhuizen daarvan de oorzaak is.

Nieuwenhuizen daarentegen afzonderlijk gehoord wordende, blijft zijne ontkentenis voor den raad van toezigt hier volhouden.


Beiden worden bij vernieuwing en in elkanders tegenwoordigheid breedvoerig ondervraagd, tengevolge waarvan het al de leden hoogst waarschijnlijk voorkomt, dat Nieuwenhuizen de bewerker is van het ongeluk van Alida Wild.

1: omdat hij in zijne plaats geen andere beschuldigen kan, dan iemand die thans buiten de kolonien is en haar slechts eenmaal te dier tijd moet hebben bezocht en wien zij in dat geval zeker niet zoude behoeven te sparen

2: omdat hij zich niet vreoeger beklaagd heeft, door haar beschuldigd te worden

3: omdat van hem bekend zijn geworden eenige onzedelijke aanslagen bij haar gedaan en

4: om de juistheid van tijd en omstandigheden, die zij van de gebeurtenis weet op te geven.

Al de leden komen dus overeen in het besluit:

1: dat Alida Wild overenkomstig art 2 § f en art 3 § b naar de Ommerschans behoort te worden verwezen, en

2: dat Willem Nieuwenhuizen met genoegzamen grond voor schuldig kunnende worden gehouden, mede derwaards behoort te worden overgeplaatst, althans de gewonen kolonien zou dienen te verlaten.

Wordende hierop de goedkeuring der Permanente Commissie gevraagd

J van Konijnenburg directeur
M Bersma,
A Brouwer,
J: L: Janssen,
DvO Boddendijk,
JHvanWolda Secr

Bijlage: Raad van toezicht van Willemsoord 28 mei 1831

Proces Verbaal van het verhandelde door de Raad van Toezigt in de
Kolonie N3 op den 28 Meij 1831.

Uit hoofde van zwangerheid is voor de Raad gesteld Alida Wild, oud 23 jaren, ingedeeld bij Ragius wonende op Hoeve N70, dewelke in onze presentie getuigd heeft dat hare zwangerschap tusschen haar en den wees Willem Nieuwenhuizen, oud 23 jaren, voor 3 jaaren uit de kolonie Veenhuizen ontslagen en naderhand wederom voor deze kolonie aangenomen en mede bij Ragius ingedeeld bestaat.

Die ook door ons is voor den Raad geroepen ondervraagd en ale opzichten ontkent.

Zoo heeft zij noch nader en in zijn presentie hem voorgehouden het ogenblik en de plaats, de schuur waar zulks gebeurd was, terwijl hij aan het roggen dorschen was, echter door hem ontkennende wijze word beantwoord, dat naar het ons presumtief voorkomt dat de genoemde Alida Wild en hare bekentenis leugenachtig zoude zijn, hebben wij hen beide ter beschikking van de Raad van Tucht gesteld en deswegens verwezen.

Aldus opgemaakt te Willemsoord ten Dage, Maand en Jaare alsboven
De onderdirekteur


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag