Notulen van het verhandelde bij den
Raad van policie en tucht voor de gewone Koloniën
van den 22 Januarij 1831


Al de leden zijn tegenwoordig behalve de Heer A. Brouwer

Art. 1.

De President legt over een proces verbaal van den Raad van toezigt van Kol.3,  van den 7 dezer maand, houdende aanklagte tegen de dochter van den kolonist van Welsum van Willemsoord, met name Stijntje, op eene onzedelijke wijze geleefd zoude hebben met den jongeling Hendrik Jaspers, van kol 3, en zwanger te zijn geworden.

De raad heeft hierop zoo wel Stijntje van Welsum als Hendrik Jaspers gehoord, welke beide de waarheid dezer aanklagte belijden, te kennen gevende voornemens te zijn, zoo spoedig mogelijk, een wettig huwelijk met elkanderen aan te gaan.
Alle leden van den raad van gevoelen zijnde, dat op deze beide jongelieden art 2 litt f en art 3 § 2 moet worden toegepast

Is besloten:

De jonge lieden Stijntje van Welsum en Hendrik Jaspers voor eenen onbepaalden tijd te doen overplaatsen naar de strafkolonie Ommerschans.


Art. 2.

Legt dezelve over een proces verbaal van den raad van toezigt van Kol1, van den 15 januarij 1831, houdende beschuldiging van de jongens:
Jannes Maatje,
Maarten van Wijk,
Martinus Haakmeester
Jannes Nieuwenhuis
Johannes en Arie Broekhuizen
Hendrikus Oremus
Jakob en Dreuwes Bakema
Alle van kol1, wijk 2 welke in het bosch werkende op den 3 dezer maand, des avonds bij het naar huis gaan, op eene moedwillige wijze, eenig plantsoen zouden hebben beschadigd.

Al deze jonge lieden, één voor één voor den raad verschenen zijnde, ontkennen zich aan die misdaad schuldig gemaakt te hebben, met uitzondering van Jannes Maatje, oud 15 jaren, die zegt er iets van gedaan te hebben voorgevende niet te weten dat de anderen zulks gedaan zouden hebben, en Maarten van Wijk, oud 18 jaren, die eindelijk na herhaalde malen gevraagd te zijn, insgelijks bekende aan dit misdrijf schuld te hebben zoo wel als al de overige jongelingen.

In overweging genomen zijnde, dat de getuigenis van eenen min schranderen Maarten van Wijk, alleen niet genoegzaam is ter staving van de waarheid in dezen en Jannes Maatje slechts den ouderdom van 15 jaren bereikt heeft.
Is besloten, hun allen eene ernstige vermaning te geven, hetwelk door den President, integenwoordigheid der overigen leden geschied is.

En zal dit proces verbaal, na geteekend te zijn, ter nadere bekrachtiging van het bepaalde bij art. 1, aan de Permanente Commissie worden ingezonden.
Zaterdag den 22 Jan 1831
J van Konijnenburg vz  Pres.
M Bersma
de Vries
A v O Boddendijk
J L: Janssen
JH van Wolda, Secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag