Notulen van het verhandelde bij den Raad van policie in de gewone kolonien van Zaterdag den 23 October 1830


Tegenwoordig:
De Heer J. van Konijnenburg, vz Pres.
De Heer M. Bersma
De kolonist J. Althoff, gemeensman
De kolonist Fratermans, gemeensman
en JH van Wolda Secr.

Art.1.
De President geeft verslag van de desertie van den kolonist Pieter Lagerwij van kol 1 op de (opengelaten) dezer maand, ten gevolge waarvan die kolonist den volgenden dag door de zorg der policie van Genemuiden geboeid naar herwaarts te rug gebragt,
en waarop hij na voorloopig in verzekerde bewaring gehouden te zijn op den (opengelaten) October 1830 met zijn huisgezin naar de strafkolonie Ommerschans was opgezonden geworden.
De Raad keurt goed het verrigte van den Heer president.

Art.2.
Legt dezelve over een proces verbaal van den Raad van toezigt van kol 1 houdende beschuldiging van te veel sterken drank gedronken te hebben van den kolonist Verboom op den (opengelaten) dezer maand.
In aanmerking genomen zijnde dat men overigens van Verboom die vlijtig en getrouw in de Bakkerij werkzaam is en men te voren nooit ondervonden heeft dat hij misbruik van sterken drank maakte
Is besloten hem voor deze keer met eene ernstigen vermaning vrij te laten.

Aldus gedaan te Frederiksoord den 23 Octob. 1830.

J. van Konijnenburg, President
M Bersma
G. Fraterman
G: Althoff
JH van Wolda

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag