Extract uit de notulen van het verhandelde bij den raad van policie over de vrije kolonien

Zaterdag den 5 Januarij 1828


Present
de Heer Bersma, Loco President
de kolonist Zwier, Gemeensman
de kolonist Gutsloo, Gemeensman
de kolonist Hoffman, Gemeensman
en van Wolda, Secretaris

Is gelezen het proces verbaal van den raad van toezigt van kol No 2, in dato 4 dezes, opgemaakt tegen

Johannes van Hal, kolonist in kol No 2, die, blijkens hetzelve, een wagen vol aardappelen (12 schepels) voor de geringe som van zes en veertig stuivers verkocht en in den nacht van 27e op den 28e december 1827 reeds voor zijne deur afgeleverd zoude hebben.

Deze kolonist voor den raad gedagvaard, en alhier verschenen zijnde, heeft beleden waarheid te zijn, de boven opgegevene aardappelen voor dien prijs verkocht en afgeleverd te hebben, zonder echter daarvoor betaling te hebben genoten.
Hij had dit gedaan om linnen te koopen ten einde zijn oude buis er mede over te trekken, en er voorts iets voor zijne kinderen van te laten maken, verzoekende voorts dat hem eene genadige straf moge worden opgelegd.

De raad overwogen hebbende, dat dit alles als een diefstal van de goederen der Maatschappij moet worden aangemerkt, te meer nog, daar hetzelve midden in den nacht geschied is;
Heeft, na bevonden te zijn, dat alle leden, als het ware van een gevoelen zijn, onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der kolonien

Besloten:

Het huisgezin van den kolonist Johannes van Hal te veroordeelen naar de Strafkolonie te Ommerschans

En zal hiervan, bij afschrift dezes, worden kennis gegeven aan de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid,.

Voor Extract conform,
De Direkteur der Kolonien
Visser


Onderaan het verslag is door de secretaris van de permanente commissie bijgeschreven:
Goedgekeurd door de Perm. Komm van Weldadigheid, 7 Febr. 1828, Van K


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag