Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Workum


Contribuanten

Van het aantal contribuanten in Workum is weinig bekend omdat de plaats niet voorkomt op de lijsten van 1818 en 1843 en ontbreekt in de afrekeningen in invnr 1111.
● Uit invnr 1147 blijkt dat er in 1821 92 contribuerende leden zijn.
● Volgens een stuk van Bolsward in 1825, deze pagina, is te Workum 3% van de bevolking lid van de Maatschappij.
In 1829 zijn er, invnr 1116, 59 contribuanten in Workum, die dus tezamen É153,40 opbrengen.


Contract februari 1821

In februari 1821 sluit de subcommissie Workum met de Maatschappij van Weldadigheid het contract C11. Zie een uitleg over contracten. Op grond daarvan komen juli 1821 Hendrik Jans Duiker en Wijtske Pieters Bokma met hun kinderen naar de net opgerichte kolonie Wilhelminaoord. Hun koloniale belevenissen, inclusief een interne godsdienststrijd, staan op deze pagina.


De bakkersbaas voor Veenhuizen in 1823

De subcommissie Workum mag in 1823 een kolonistengezin in de vrije koloniŽn plaatsen 'uit de contributie'. Workum draagt het gezin van Gerben Martens de Vries en Sjoukjen Folkerts voor. Maar in plaats van naar de vrije koloniŽn gaan ze naar Veenhuizen. Als bakkersbaas, met onduidelijkheden over de betaling, waardoor hij na vier jaar weer vertrekt, zie deze pagina.

 

Protest juni 1825 over weeskinderen

Op 11 juni 1825 schrijft de subcommissie dat de steun voor de kolonisatie zal ophouden als er kinderen uit 'de allervoortreffelijkste inrichting van het weeshuis alhier' naar Veenhuizen gezonden moeten worden. En ze doet een poging onder die verplichte opzending uit te komen, zie deze pagina.

Onder die brief zijn opgenomen alle door Workum naar de kindergestichten in Veenhuizen gezonden weeskinderen.

Vrije kolonistengezin uit de contributie 1828

Nadat de bakkersbaas Gerben Martens de Vries (zie boven) van de kolonie vertrokken is, mag Workum een ander gezin 'uit de contributie' sturen. Dat worden Ike Jurriaans Atsma en Aukjen Hendriks Brander met vijf dochters, die 24 december 1828 aankomen in de kolonie Willemsoord. De koloniale belevenissen van de gezinsleden staan op deze pagina.


Secretariaat subcommissie

In invnr 1013, een rond 1825-1828 gemaakt register, is als secretaris doorgestreept J. Oosterbaan met de opmerking 'Zie 19 Juny N8' en is de voorzitter L.A.E. Sluijterman.


Leden subcommissie

In invnr 1015, vermoedelijk rond 1825-1829 opgesteld, maar daarna lang bijgehouden, staan als leden van de subcommissie:
doorgestreept is: L.A.E. Sluijterman, Lid van de Provinciale Staten van Vriesland & wethouder, president
daarboven is geschreven: A.L. Potma
● H. Coopmans, ontvanger van 's Rijks belastingen, in en uitgaande regten en accijnzen
● A. Tidink, R.K. priester en pastoor
● R.S. Seversma, predikant bij de Hervormden
● J. Oosterbaan, predikant bij de Doopsgezinden, secretaris
Door het geheel staat een streep en erbij geschreven is: Vervallen, zie 2 junij 1840 N16


Overige Workummers in de kolonie

● Fetje Tjeerds Siderius, de echtgenote van proefkolonist Thijs Douwes de Haan uit Sneek, staat te boek als geboren in Workum.
● Ene Eelke Stallinga te Workum vraagt het kind Jeltje Coenraads Stallinga uit Sneek, uit het wezengesticht te mogen opnemen, wat wordt toegestaan.
● Van de op 3 mei 1839 door de gemeente Harlingen in het kindergesticht geplaatste Fredrika Post, geboren 27 mei 1824, is opgegeven dat ze in Workum geboren zou zijn.


In de boeken

Workum wordt genoemd op pagina 358-359 van De proefkolonie, op pagina's 99, 101-102 en 164 van De kinderkolonie en op pagina 66 van De strafkolonie.