Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Den Helder


Contribuanten


Leden subcommissie

In invnr 1013, een rond 1825-1828 opgesteld register, wordt genoemd als secretaris C. Jongkees.

In het overzicht van subcommissies in invnr 1015, waarvan mij onduidelijk is in welke tijd dat gemaakt, staan als leden van de subcommissie:
● J. in 't Velt, burgemester, voorzitter
● (doorgehaald:) A.R. de Wolff, Luit. Kolonel & plaatselijke Kommandant
● A. de Koning, predikant bij de Hervormde Gemeente
● J. Giltjes, 1e Addsessor
● (doorgehaald:) N.A. de Vries, Luit. Kapitein ter Zee en onderdirekteur der Marine
● C. Jongkees, secretaris der Gemeente Secretarie, secretaris en thesaurier
● van Steiger, Majoor en plaatselijken Kommandant