Naar het overzicht
van stukken over SUBCOMMISSIES
De subcommissie van weldadigheid in Epe, onderdeel van het arrondissement Arnhem


Afrekeningen Arnhem

Op het overzicht van het arrondissement Arnhem van 1818 komt de subcommissie Epe nog niet voor, maar op die van 1819 staat ze wel vermeld. Nog niet met leden, maar wel met een bestelling van in de kolonie vervaardigd linnen.
Op het overzicht van 1820 staat de subcommissie Epe met 19 contribuanten en daarnaast losse giften van 30,10. Op het overzicht van 1821 met 21 leden en losse giften van 27,80. Die 21 leden staan ook op het overzicht 1822, maar op het overzicht 1823 zijn het er 16, evenals in 1824, 1825 en 1825. Daarna heb ik het incidenteel opgenomen:
1829: 19 contribuanten,
1837: 13 contribuanten,
1838: 23 contribuanten,
1839: 23 contribuanten.
Alles komt uit invnr 1112.

Bedelaar

Het brievenboek met invnr 20 meldt dat op 6 mei 1822 een brief binnenkomt van 'De schout van Epe, verzoekt te kontrakteren voor de overname van zeker jongeling in de Ommerschans, die, ofschoon geen eigenlijke bedelaar, door zijn wangedrag als zoodanig kan beschouwd worden.'
De Maatschappij schrijft terug '17 mei met bijvoeging van kontrakt in duplo'.
Het contract staat vermeld bij de F-contracten, zie hier, wordt te Epe op 4 juni 1822 ondertekend en bevindt zich in invnr 1441:


Het brievenboek met invnr 20 meldt de terugzending van het contract op 14 juni 1822. Maar op 20 september 1822, invnr 62, schrijft de subcommissie:

Epe den 20 september 1822

Wij bevinden ons, tot ons leedwezen, buiten staat, om aan UwEd. aanschrijving, dd 10 dezer maand, sub nr 17.9, te voldoen, daar de persoon welke men wilde plaatsen, thans in geregtelijke bewaring is, wegens kwade streken en dreigemeneten, die van zoodanigen aard zijn voorgekomen, dat hij voor het Hof Assises in deze provincie, zal worden getrokken; en er op dit ogenblik geen ander voorwerp voorhanden is.

Het kan dus niet anders of men moet vooraf den uitslag van het vonnis over den bedoelden persoon afwachten; en wanneer zulks eene langdurige gevangenisstraf medebrengt, hopen wij door een ander sujet het genot van ons contract te zullen trekken, en te zijner tijd, dit nader met UwEd te overslaan.

De Sub-Kommissie van weldadigheid te Epe,
Heenderink(??), secretaris

Het vonnis pakt stevig uit. Het brievenboek met invnr 20 meldt op 22 november 1822: 'SubKom te Epe, verzoekt vernietiging of buiten effekthouding van het gesloten kontrakt voor de plaatsing van 1 persoon in de Ommerschans uit hoofde de daartoe bestemde persoon voor 5 jaren is gekonfineerd.'

Vijftien maanden later is het toch gelukt iemand te vinden. Volgens het brievenboek met invnr 20 komt er 22 januari 1824 binnen: 'Schout van Epe, draagt voor den persoon van Jakob van der Worp, ter plaatsing in de Ommerschans, op het kontrakt door de subk aldaar met de Mij aangegaan '

De voordracht wordt aangenomen. Jakob van der Worp komt 3 februari 1824 in het bedelaarsgesticht aan en wordt daar ingeschreven als Jacob Thijssen van der Weurp. Zie over zijn (korte) verblijf op deze pagina.

Verder heb ik nog slechts n aantekening over dit contract. Volgens het brievenboek met invnr 349 komt op 19 november 1827 een brief van 'Subkommissie Epe, verlangt de overleden bedelaar te OS te doen vervangen.' Verder heb ik het niet gevolgd.

Kolonist

In 1827 mag de subcommissie Epe een gezin naar de vrije kolonin zenden, de van daar afkomstige Willemina Huisman en haar echtgenoot Franciscus Johannes Leloux. Zie over hen deze pagina.