Naar het overzicht van de STRAFKOLONIE

Ter plekke regelt Johannes van den Bosch de bouw van ondermeer het gebouwtje van de strafkolonie en informeert hij de rest van de permanente commissie, september 1822


Op 2 september 1822, invnr 62, schrijft Johannes van den Bosch vanuit Frederiksoord aan de andere leden van de permanente commissie:


Frederiksoord den 2 september 1822

WelEdele Heeren!

Ik heb het genoegen aan UWelEd. toetezen­den eene overeenkomst met de aannemer Nuis gesloten, wegens het verplaatsen der caserne in de Schans buiten dezelve, en daar van te maken twee gebouwen.
Het eene voor onze caserne, het ander voor kolonisten in de strafkolonie geplaatst geschikt.

Beide gebouwen zijn zodanig ingericht dat dezelve des noods ook voor bedelaars kunnen die­nen.

Ruim 110 zouden in de beide gebouwen geplaatst kunnen worden.

Met de prijs heb­ben wij reden te vreden te zijn, daar veele van de oude materialen niet kunnen worden gebruikt.

UL: goed of afkeuring spoedig te vernemen zal mij derhalve aangenaam zijn.

De bestekken

Blijkbaar wordt het goedgekeurd, want op 23 september 1822, ook invnr 62, schrijft Johannes van den Bosch aan de rest van de permanente commissie:


Frederiksoord den 23 september 1822

WelEdele Heeren

Ik heb de eer UWelEd hier nevens te doen toekoomen onder

N1 het concept bestek voor het huis van de adjunctdirecteur aan de Om­merschans.

N2 het bestek der caserne.

N3 idem voor de gebouwen der strafcolonie.

N4 bestek en voorwaarde van het onderdi­rekteurshuis.

Alle deze contrakten zijn in duplo ter jure(?) der betekening en toezending van mij van een sub(?).

N1, 2, en 3 zijn reeds vroeger geappro­beerd en alleen in de jaren opgemaakt zo als de Commissie verlangd heeft. N4 is eene nieuwe aanbe­steding ter jure van approba­tie gezonden.

Met betuiging van hoogachting heb ik de eer te zijn

UWelEd DWDienaar
J. van den Bosch

De bestekken zitten er in het archief niet meer bij, die zijn blijkbaar elders opgeborgen.