Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Klaas Tijmes en familie in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zover ik er weet van heb


Zij horen tot de gezinnen die op weg naar de kolonie in de kazerne in Amsterdam worden opgevangen, zie de illustratie boek bladzij 32

5 november 1818: De subcommissie van weldadigheid Alkmaar maakt in de Staatscourant melding van het vertrek van het gezin.

Uit een brief van directeur der koloniŽn Benjamin van den Bosch dd 19 november 1818: Het huisgezin uit Alkmaar, Klaas Teijmes bestaat zoals ik opgegeven slegts uit 6 hoofden. Uit den mij toegezonden brief bleek niet dat men bedoeling had gehad van een hoofd meer te zenden, zoals aan den Permanente Kommissie schijnt opgegeven te zijn. De man herinnerde zich echter dat men voornemens was geweest hem een jongen toetevoegen. Bij nader overweging zo men hier zijn afgegaan dewijl men vreesde het huisgezin te talrijk voor de kolonie worden zou.

Uit een brief van Benjamin dd 24 maart 1819 (dit gaat over het indelen van een jongeman bij het gezien, zie ook volgende fragment): Ik heb de eer aan de Permanente Kommissie in te zenden (Ö) 3. den aan mij toegezondene brief van den Enkhuizer subcommissie. Den 2 assessor was van gevoelen, dat aan het voorstel van bovengenoemde subcommissie zou kunnen voldaan worden. Ik zal, wanneer de Kommissie zulks goedvind, trachten een geschikt huisgezin te bewegen genoemde jongeling tegen eene kleine beloning, bij zich te nemen en daarvan dadelijk kennis geven.

Uit een brief van Benjamin dd 2 juni 1819: De jongeling uit Enkhuizen is door een predikant dier plaats hier gebragt en bij Tijmes ingedeeld. Genoemde predikant was over de inrichtingen en den geheele aanleg bijzonder te vreden. Volgens zijne informatie wierd er f 75- voor gezonden jongeling betaald. Ik heb dit voor notificatie aan genomen en aan Tijmes gezegd dat hij É 50- zou hebben, zo als ik reeds vroeger aan de Kommissie heb opgegeven. Ten aanzien der verdienste hebben wij overlegd, dat síwekelijks aan genoemde jongeling 6 stuivers zouden worden uitgereikt en dat Tijmes voor de kleding zou worden gedebiteerd. Daar ik mij geene bepaling ten dezer aanzien van de Permanente Kommissie herinnere; zo neem ik de vrijheid het bovenstaand aan hare decisie te onderwerpen.


Uit een brief van Benjamin dd 3 augustus 1819 over het maken van kaas: Een onzer kolonisten, van een braaf oppassend gedrag, Klaas Teijmes van Alkmaar, zegt daarin volkomen bedreven te zijn, zijnde dit voor hem en zijne vrouw acht agter eenvolgende jaren hunne eenigste bezigheid geweest.


Bij de beloningen voor kolonisten op 23 augustus 1819 krijgt Tijmes vijf gulden voor zijn hulp bij het bestrijden van een veenbrand.


Bij de Ďliefde giftenĎ op 3 februari 1820 voor slachtoffers van de watersnood staat Tijmes ook vermeld als donateur.


Bij het beoordelingsrapport door de directie op 29 juni 1820 wordt over het gezin gezegd 'Ordinair huisgezin van een braaf gedrag' en worden ze voorgedragen voor een koperen medaille.


Bij de medaille-uitreiking op 24 augustus 1821, krijgt het gezin een zilveren medaille.

Gezinsuitbreiding 1822 Vledder, geboorteakte, 18 januari 1822, aktenr. 3
Kind: Trijntje Tijmens, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 17-01-1822, dochter van Klaas Tijmens, beroep: arbeider; oud: 38 jaren, en Antje Elles, oud: 39 jaren.

Uit een brief van Johannes van den Bosch dd 23 mei 1822: Er bestaat in kolonie N 1 en 2 eene ziekte die contagieus schijnt te zijn, althans zo iemand daar mede in een huisgezin besmet word, lopen zelden iemand der anderen vrij. Reeds zijn daar aan eenige kolonisten gestorven en verscheidene anderen liggen daar aan nog zeer ziek. De wachtmeester, de vrouw van Tijmes, de Wals, de zoon van Geraads en meester Middelboer zijn geenszins buiten gevaar.

Uit een brief van Johannes dd 29 mei 1822: De ziekte in de kolonie schijnt weinig te verminderen en gansch niet minder gevarelijk te worden. Eergisteren is de wachtmeester, gisteren de schoolmeester Middelboer en heden morgen de vrouw van Tijmes gestorven.

Overlijden echtgenote: Vledder, overlijdensakte, 30 mei 1822, aktenr. 13
Overledene: Antje Ellens, geboren te Alkmaar op 03-05-1782; beroep: huisvrouw; overleden te Frederiksoord (Vledder) op 29-05-1822; oud: 40 jaren, dochter van Willem Ellers en Neeltje Koeman.
Gehuwd geweest met NN NN, in leven.

Dr Schuurman in het maandblad de Star van juli 1822: Tegenwoordig is, in de eerste kolonie, de huishouding van ritmond nog ziek; die van tymens, arends en gerards, zijn bijna alle herstellende. Thans zijn de laatst ziekgewordene in een minder hevigen graad aangegrepen, dan bij de voorgaanden, in het laatst der verloopene en in het begin van deze maand, plaats had.

Dr Schuurman in de Star van augustus 1822: In mijne voorgaande berigten omtrent den staat der zieken in de eerste en tweede koloniŽn te Frederiks-oord den 16den junij ingezonden, heb ik de huishoudingen opgenoemd van ritmond, tymens, arends en gerrards, waarin destijds nog eenige zieken waren, hoewel bijna allen herstellende; deze zijn dan ook allen reeds hersteld, en tot hunne werkzaamheden teruggekeerd, behalve twee dochters van gerrards, die hare krachten niet volko men herkregen hebben, doch ook, naar alle vermoeden, spoedig volkomen hersteld zullen zijn. Thans zijn de gegrasseerd hebbende koortsen van de vorige maanden geheel opgehouden.

De Star van september 1822  over de Ommerschans-hoevenaars: De kolonisten harmeling en westerveld zijn reeds voor eenige dagen derwaarts vertrokken, en staan door tymes en arends te worden gevolgd.

Volgens het stamboek van de Ommerschans betrekt Klaas Tijmes op 11 oktober 1822 hoeve nummer 2.

Uit een brief van de nieuwe directeur der koloniŽn Wouter Visser dd 9 september 1823: De kolonist, weduwnaar Thiemes, in kolonie no.5 verlangende een wettig huwelijk aantegaan met de dochter van den kolonist van Haaften te Doldersum, welker dochter zedert het overlijden der vrouw van Thiemes zijn huishouding heeft waargenomen Ė en er bij ons geene redenen ter kontraire bekend zijn, neem ik de vrijheid de authorisatie daartoe voor gen. kolonist bij de Permanente Kommissie aantevragen.

Zie verder de aantekeningen uit de stamboeken of ga terug naar de pagina van Tijmes.