Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De medaille-uitreiking op 31 augustus 1824: 'Bij velen waren zachte tranen de tolken van het getroffen hart'

Na drie jaar te hebben laten verstrijken sinds de vorige medaille-uitreiking is het 31 augustus 1824 weer zo ver. Er wordt verslag van gedaan in het maandblad de Star van september 1824 pagina 700 en omstreken.
De daar afgedrukte tekst, zie hier, is zo mooi dat ik hem hier nog een keertje afdruk:

De 31 augustus ll. was voor de kolonisten in het algemeen, maar in het bijzonder voor een zeker aantal hunner, een ware feestdag.

Den Wel≠Ed.Gestr. Heer Faber van Riemsdijk, lid der Perm. Kommissie, was de vereerende en aangename taak opgedragen, om aan de kolonisten, op den hier achter gevoegden staat vermeld, welke zich door hunnen ijver en goed gedrag hadden onderscheiden, eene zilveren of koperen medaille, met een geschenk van É 5:- of É 2.50, ter belooning uit te reiken. -

Te dien einde was, op last van den Direkteur, op de plaats vůůr het huis van den Onder-Direk≠teur in Kol. No 1, eene lange tafel geplaatst met stoelen, en waren de kolonisten, die beloond zouden worden, aldaar bijeengekomen; terwijl bovendien al de inwoners van No 1 en 2, en een groot aantal uit de andere koloniŽn vrijwillig waren opgekomen, om deze plegtigheid bij te wonen.

Ten 5 ure nadenmid≠dag, begaven zich de beide leden der Permanente Kommissie, de Heeren Van den Bosch en Faber van Riemsdijk, de Heer Direkteur, een een aanzienlijk gezelschap der voornaamste ingezetenen uit de omtrek der koloniŽn, naar de ter prijsuitdeeling bestemde plaats.
Daar aangekomen namen de Heeren en het gezelschap de voor hen geschikte plaatsen in.

Vervolgens deed de Heer Mr. J.C. Faber van Riemsdijk die kolonisten, welke eene medaille zouden ontvangen, binnen eenen door de aanschou≠wers gevormden kring plaatsen, en gaf aan elk hunner die medaille over, welke eene naauwkeurige en onpartijdige beoordeeling hem of haar had toegekend. -

Vervolgens deed Zijn.E.Gestr. eene krachtige en gepaste aanspraak, zoo aan hen, als aan de overige kolonisten, waarin met weinige woorden werd geschetst het doel der Maatschappij van Weldadigheid, de voorregten, hun daardoor ten deel gevallen, hunne verpligting deswege, en de belooning, welke de getrouwe vervulling dier pligten in het algemeen aanbrengt, maar bovendien wordt toegewezen aan diegenen, welke door hun gedrag zich eene bijzonder achting weten waardig te maken, blijkbaar in de uitdeeling der medailles, welke zoo even had plaats gehad.

Was deze rede treffend en aandoenlijk, treffend en aandoenlijk was tevens de uitwerking, die zij deed op al de aanwezigen.

Diepe en aandachti≠ge stilte heerschte onder de groote menigte, en bij velen waren zachte tranen de tolken van het getroffen hart.

Na het eindigen der aanspraak keerden de getrouwden en bejaarden naar hunne woningen terug, terwijl aan de jonge kolonisten gelegenheid werd gegeven, om het overige van den dag in gepaste vrolijkheid door te brengen.

Op pagina 702 staat dan de lijst van de kolonisten die een medaille hebben gehad, waarbij de zetter zo te zien zijn uiterste best heeft gedaan om elke naam zoveel mogelijk te verhaspelen. Ik heb dat hieronder al verbeterd, zodat op z'n minst duidelijk is wie bedoeld wordt.
Zie voor meer over de medailles zelf deze munten-pagina. De gelukkigen zijn:

Namen Zilveren Koperen
Limbeek, X

GŲtz, X

Molenkamp, X

De Vroeg,
X
van Kleef,
X
Steunenberg, X

Bakema,
X
Zeilemaker,
X
Bolle,
X
Van der Wulp,
X
Hofman,
X
Aukes,
X
Maatjes,
X
Haverkort, X

De Nekker, X

Van der Weerd,
X
Snoek,
X
Jansen,
X
Wed. Ditmar,
X
Wed. Ponsen,
X
J. Smit,
X
Langenberg,
X
Taatgen,
X
Van der Veen,
X
Krabshuis, X

Verbeek,
X
Nieuwenkemper,
X
Wed. van den Bosch,
X
Slordt,
X
Vogelzang,
X
Terra,
X
Mooi, X

Elzing,
X
Keizer,
X
Trankot, X

Omvlee,
X
Mailly,

X
Wibier,

X
Booi,
X

Mommers,

X
Winkelhuis,
X
Kemper,
X

Van Ham,
X
Zwier,

X
Belkum,

X
Hendriks,

X
Gaal,

X
Smid,
X
Scheffer,
X

Osta,
X

Van der Wolde,
X
Hazelhof,
X
Frizo,
X
Jans,
X

Hoek,

X
Kessen,

X
Bultman,
X

Ebert,

X
Van Marle,

X
Vergeer,

X
Smidt,

X
Jacobs,

X
Boelen,

X
Wed. Ternau,

X
Baade,
X

Cohen
X

Daarnaast zijn er twee kolonisten die mei 1824 zijn bevorderd tot hoevenaar bij de Ommerschans en die allebei daar een zilveren medaille ontvangen: Johannes Fukke (uit Zaltbommel) en Teunis Verboom (uit Dordrecht).