Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Praeperatieve handelingen en besluiten der Provisionele Kom­missie sedert den (ruimte opengelaten) maart tot op den 22 juny 1818

Op de eerste vergadering van de Commissie van Weldadigheid op maandag 22 juni 1818 ligt ter tafel een verslag van de door Johannes van den Bosch, Paulus van Hemert en Jeremias Faber van Riemsdijk verrichte voorbereidende werkzaamheden. In het stuk, invnr 16, zijn diverse dingen opengelaten:

.
De praeperatieve Kommissie bestaande uit de HH. (ruimte open­gela­ten) zich den (ruim­te opengelaten) ll. te dien einde binnen 'S Hage vergaderd, tot het praeparatoir vast­stellen en uitvoeren van al het gene, wat vooraf onvermijdelijk dient te worden daar­gesteld ter be­reiking van het groote doel, de vestiging een­er Maat­schappij van Weldadig­heid, welker inrig­ting, werkzaamheden en bedoelingen nader zijn omschreven bij het reglement, vastgesteld op den 14 january ll., zich als zoodanig gekonsti­tueerd hebbende, heeft hare succesieve samen­komsten geno­men en uitgevoerd de navolgen­de besluiten

1. Het huuren en doen toestellen van een geschikt lokaal, zoo voor de vergadering als het Bureau der Kommissie van Weldadig­heid, ten huize van M. Vermeulen, over de Sche­ve­ningse brug in 'S Hage voor den tijd van één jaar, ingaande met 1e mei 1818 voor ƒ 300:- in het jaar.

2. Het doen aankopen, te dien einde, van het noodig ameuble­ment en bureau-appa­raat.

3. Het aannemen van een militair persoon, tot het doen van ordonans-diensten, bood­schap­pen enzv. op de dagen dat de Kom­missie verga­derd cs, tegen ƒ 1:50 in de week.

4. Het aannemen van een klerk, om dage­lijks op het bureau te schrij­ven, tegen een trakte­ment van ƒ 30:- 's maands.

5. Het drukken, voor rekening van de Maat­schappij, bij de Heeren van Cleef in 'S Hage van de volgende stukken en papie­ren ten haren behoeve, als
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5. Het verzenden aan de Regeringen der stem­mende steden, de Gouverneurs der Noordelij­ke Provinciën, en de Luit. Gs. en Generaal-Majoors, kommanderende in al de respective provinciën, Admiraals ?, van cirku­laire in dato 6 maart 1818 gequo­teerd A. en geteekend door Prins Frederik der Nederlan­den, met bijgevoeg­de exemplaren van het reglement, en van inteekenlijs­ten in blanko zoo voor leden als voor donaties, hier gequo­teerd B. en C.

6. Het doen eener reize van het medelid J. van den Bosch, tot het opnemen van gron­den ter vestiging eener eerste kolonie door de Maat­schappij, in de provinciën van Gro­ningen en Dren­the.

7. Het beschrijven der leden van de Kom­mis­sie van Weldadig­heid, tot het houden eener Alge­meene Vergadering in 'S Hage op den 22 junij 1818, om aan dezelve niet alleen ter approba­tie voortedragen alle de praeperatie­ve besluiten en handelingen der Provisionele Kommissie, tot dientijd toe genomen en ver­rigt, maar ook een algemeen verslag van den staat der inrig­ting en de daartoe behorenden bijlagen, alhier gequo­teerd D., en verders tot het voorstellen en nemen van alle zoodanige be­sluiten door de Kommissie van Weldadig­heid, als ter verdere instandbrenging dezer inrigting en ter uitvoe­ring van het ontwerp der Maatschappij actu­eel vereischt worden, en door de Provi­sione­le Kommissie aan die vergadering zullen worden voorgedragen.

8. Het aangaan van een kontrakt met de Heer J. van der Heij te Amsterdam, wegens de uitga­ve van een tijdschrijft onder het op­zigt der Kommissie, op de konditien, be­paald bij het hand­schrift, gequoteerd E.

9. Het doen drukken van nieuwe inteeken­lijsten voor giften en geld of goederen, en ter acceptatie van in de kolonie gefabri­ceer­de linnen, ter verzending bij getallen, nevens de te verzenden nieuwe cirkulaires aan de ste­del. regeringen en gouv., ter benoeming van sub­kommissies in de steden en ten platten lande.

Er zijn dus twee puntjes 5, en de eerste daarvan is grotendeels leeg. De hele lijst wordt goedgekeurd op de vergadering van 22 juni 1818.