Het kolonistengezin van Johan Abraham Schütz en Cornelia Geertruides Arends, waar weinig over bekend is... en wat daar eventueel aan te doen valt

Over de belevenissen van het van 1847 tot 1863 in de koloniën verblijvende gezin Schütz is slechts weinig bekend. Op deze pagina loop ik de bekende gegevens langs en geef ik aan hoe een onderzoeker met héél veel doorzettingsvermogen op het Drents Archief meer te weten zou kunnen komen.

In april 1847 wordt het laatste lid van het gezin Logeman (zie over hen deze pagina) van de kolonie ontslagen. Op 19 mei 1847 bij agendapunt N5 besluit de permanente commissie om aan de subcommissie van weldadigheid te Amsterdam te schrijven dat zij nu het recht hebben een hoeve in de vrije koloniën opnieuw te bevolken 'uit de contributie'. Een uitleg van dat laatste begrip staat op deze pagina.

Voordracht
Daarop schrijft de subcommissie Amsterdam op 29 juni 1847, invnr 340 scan 656, dat zij het gezin van J.A. Schutz voor die plek voordragen. De permanente commissie besluit die voordracht te accepteren op 24 juli 1847 N4. Ze geeft Amsterdam én de directeur der koloniën daarvan kennis.

Op 26 juli 1847, invnr 342 scan 318, stuurt de directeur der koloniën aan de adjunct-directeur van de vrije koloniën Coenraad Hulst de 'stamlijst' van het gezin Schultz. Die stamlijst bevat de gegevens die Amsterdam op 29 juni heeft gestuurd en die letterlijk zullen worden overgenomen in het stamboek van de kolonie, zie hieronder.

Aankomst
Het gezin komt in de kolonie aan op donderdag 5 augustus 1847. Dat betekent dat ze zijn gereisd met het beurtschip dat op dinsdagavond 3 augustus om 19:00 uur vanuit Amsterdam is vertrokken naar Steenwijk. Vandaar is het nog 'twee uur gaans' naar Frederiksoord. Ik neem aan dat er een paard en wagen is gestuurd om ze op te halen.

Op 9 augustus meldt de directeur aan de permanente commissie in Den Haag dat met de komst van dit gezin, dat hij abusievelijk aanduidt als 'J.J. Schutz', alle hoeves in de vrije koloniën bevolkt zijn, invnr 342 scan 204,

Het gezin staat nu vermeld in het stamboek Frederiksoord 1841-1848 met invnr 1350 op scan 67. Genoteerd als godsdienstige gezindheid van het gezin is rooms katholiek en ze bewonen hoeve 61A van Frederiksoord. De exacte locatie van die hoeve is niet meer te achterhalen. Vermoedelijk was het een voormalige wijkmeesterwoning, die achter hoeve 61 (zie verderop) lag, een eindje verder van de weg af en zonder een eigen lapje land eromheen.

Gezinssamenstelling
Het stamboek geeft ook de samenstelling van het gezin, waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat dit de administratie is van een particuliere organisatie, zodat de opgegeven geboortedata niet altijd betrouwbaar zijn:

Johan Abraham Schütz is geboren 6 september 1797. Hij is getrouwd met:
Cornelia Geertruides Arends, geboren 5 maart 1803, volgens scan 12 van invnr 3007 te Grave in Noord-Brabant. Ze komen aan met de volgende te Amsterdam geboren kinderen:

Ber(e)ndina Schütz. geboren 8 juli 1837,
Johannes Roelof Schütz. geboren 19 mei 1839, en
Carel Friederich Schütz. geboren 1 juli 1845 (maar dat moet zijn 28 juni 1845).

Eerste verstrekking
Op 30 augustus 1847 schrijft de directeur der koloniën aan de permanente commissie, invnr 343 scan 107 (hij noemt deze brief ook in zijn maandopgaaf invnr 343 scan 557):

Ter voldoening aan de Resolutie van den 24 July jl. N4 heb ik de eer UwHEdG, op te geven de kosten van eerste verstrekkingen, gedaan aan het aangenomen huisgezin van J.A. Schutz, ten bedrage van:
ƒ 60.30 aan kleeding
ƒ 86.67½ aan huisraad en gereedschappen
ƒ 146.97½ uitmakende.


Verhuizing

Ze krijgen na anderhalve maand een ingedeelde in huis:

Menske Douwes Dijkstra, geboren 23 april 1791, nummer 96bis, uit Sneek, die 21 oktober 1847 uit hoeve 39 naar hier wordt overgeplaatst.

De dag nadat Menske Dijkstra bij hen is opgenomen, dus 22 oktober 1847, verhuizen ze met z'n allen naar hoeve 61. Ze staan in het stamboek Frederiksoord 1841-1848 met invnr 1350 nu op scan 66.
Deze hoeve is later afgebroken, maar stond op wat nu Koningin Wilhelminalaan 56 is. Dat hoort nu bij Wilhelminaoord, maar was toen Frederiksoord. Kadastraal Vledder D 205, met de coördinaten 52.856874 en 6.167847.

NB: Als mijn veronderstelling betreffende hoeve 61A klopt, hebben ze nu dus voor het eerst een eigen landje om de hoeve, dat ze zelf moeten bebouwen.

Menske Douwes Dijkstra wordt 9 december 1847 overgeplaatst naar een andere hoeve.

Volgende stamboek
De inschrijving loopt door in het stamboek Frederiksoord 1848-1859 met invnr 1351. Daar staan ze op scan 67, nog steeds als bewoners van hoeve 61. Op  15 juli 1848 krijgen ze weer een ingedeelde:

Coenraad Hendrik Fransen, geboren 22 juni 1831, uit Amsterdam. Hij wordt al op 28 september 1848 weer overgeplaatst naar elders.

Daarna gebeurt er een tijdje niks tot ze op 3 januari 1851 worden verbannen naar de strafkolonie op de Ommerschans. Daar kom ik straks op terug, eerst de mogelijkheden om te zoeken naar...:
 

Meer details over 1848 tot 1851?
In het Drents Archief zijn over de meeste jaren van 1848 tot 1859 klappers op de post. Bijzonderheden over het bestaan van de familie gedurende deze jaren kunnen via die klappers gevonden worden. Het kan zijn dat ze bij naam genoemd worden, bijvoorbeeld in het mapje 'Bijzondere belangen van kolonisten', maar daarnaast zullen ze voorkomen op overzichten van de landbouw in Frederiksoord, van de stand der rekeningen van kolonisten, enzovoort. De klappers:

Jaar
invnr
1848
943
1849
944
1850
945

Van 1851 is helaas geen klapper bewaard gebleven. De onderzoeker heeft de keus tussen dat jaar dan maar laten zitten of de 29 (!) dozen met agenda's en correspondentie van dat jaar doorbladeren.

Het gaat bij het zoeken in de klappers in het geval van de familie Schütz dus alleen om stukken over de vrije of gewone koloniën, stukken over de Ommerschans of Veenhuizen kunnen worden genegeerd. Daarbij is het goed te weten dat de adjunct-directeur van de vrije koloniën C. Hulst heet, de adjunct-directeur van de Ommerschans A. Hulst en die van de gestichten te Veenhuizen in deze periode Rensing, Krieger en Drijber.

Bij de beschrijving van een brief staat in de rechterkolom van de klappers steeds bij welke vergadering die opgeborgen is. Dan kan de doos met die periode opgevraagd. Staat er bijvoorbeeld '18 Sept 1850 N4', dan moet opgevraagd worden invnr 679, want dat is de post van 16 tot 30 september 1850. Het gaat om de invnrs 601, die begint 1 januari 1848, tot en met 686, die eindigt 31 december 1850, zie de inventaris.


Verbanning naar de Ommerschans
Het gezin wordt 3 januari 1851 verbannen naar de strafkolonie. Ze moeten dus iets heel ergs gedaan hebben, maar wat precies is mij nog niet bekend. Het zal behandeld zijn bij de tuchtraad van 9 december 1850, die zich volgens deze pagina zou moeten bevinden in invnr 686 bij de post van 24 december 1850 N5. Meestal bestaat dat uit het vooronderzoek in de raad van toezicht van Frederiksoord, de behandeling in de raad van politie en tucht en het besluit van de permanente commissie om de veroordelingen te bekrachtigen.

Ze staan in het register van strafkolonisten met invnr 1586. Een vereenvoudigde transcriptie van invnr 1586 staat hier. Van dit register zijn geen scans, maar wel foto's op bonmama.nl. Doe voor de familie Schutz eerst 'spring naar eerste blad' en vul dan record 113 in. In de kantlijn is te zien dat 17 oktober 1853 N6 het besluit is genomen ze terug te plaatsen naar de gewone koloniën. Dat wordt echter pas 9 mei 1854 geëffectueerd.


Meer details over 1851 tot 1854?
In de klappers over deze jaren moet dus niet gekeken naar stukken over de vrije koloniën, maar naar stukken over de Ommerschans. In principe wordt er elk jaar een beoordeling gemaakt van het gedrag van de strafkolonisten om te zien of er aanleiding is ze terug te plaatsen. Die beoordelingen komen of van de adjunct-directeur A. Hulst of van de opziener der strafkolonie (die tevens hoofdonderwijzer van de Ommerschans is) Haaije Hoogstra.

De klappers van deze jaren (die van 1851 ontbreekt dus):

Jaar
invnr
1852
946
1853
947
1854
948


Wilhelminaoord
Als gezegd worden ze 9 mei 1854 teruggeplaatst naar de vrije koloniën. Ze komen nu in Wilhelminaoord en staan op scan 45 van het stamboek Wilhelminaoord 1848-1859 met invnr 1357. Ze bewonen hoeve 41 (die tot 1 januari 1853 nog nummer 44 had). Die ligt binnen de gemeentegrenzen van Weststellingwerf en is tegenwoordig Oostvierdeparten 12, kadastraal Noordwolde C 585, met de coördinaten 52.87610 en 6.16311.

In het stamboek is vermeld dat zoon Johannes Roelof Schütz op 1 april 1859 als nummerverwisselaar in militaire dienst treedt. Hij heeft dus zelf bij de loting een hoog nummer getrokken waardoor hij niet in dienst hoeft, maar ontvangt een bedrag van een welgestelde familie om in plaats van een zoon van die familie de militaire dienstplicht te vervullen.

Meer details over 1854 tot 1859?
Nu moet er in de klappers weer gekeken naar stukken over de vrije koloniën. Verder werkt het net als bij de hiervoor genoemde zoektochten naar details. De betreffende klappers:

Jaar
invnr
1854
948
1855
949
1856
950
1857
951
1858
952
1859
953

De laatste loopt maar tot 1 oktober 1859, want daarna begint een geheel nieuwe situatie. De Ommerschans en Veenhuizen horen niet meer bij de koloniën en de vrije koloniën moeten hun eigen broek ophouden en kunnen niet meer aankloppen bij de Staat voor steun.

Huwelijk
Ze staan nu geadministreerd op scan 12 van het stamboek Wilhelminaoord 1859-1862 met invnr 3006, nog steeds als bewoners van hoeve 41.

Op 23 augustus 1859 deserteert Berndina Schütz, dat wil zeggen dat ze de kolonie verlaat zonder daarvoor eerst toestemming te vragen aan de directie. Ze gaat niet heel ver weg, want ze trouwt 13 september 1860 te Weststellingwerf. Waarschijnlijk gaat ze vanuit huis gelijk bij haar vriendje wonen?

De bruidegom is Johannes Beun. Hij is een kleinzoon van de Johannes Beun die in 1821 met echtgenote en negen kinderen in de kolonie aan is gekomen en vanuit de hoeve die tegenwoordig Oostvierdeparten 23 is een kolonie-dynastie heeft gesticht. Zie de pagina Beun. Een van zijn zoons, Abraham Beun, deserteert in 1836 van de kolonie, trouwt met een kolonistendochter (zoals bijna alle Beuns een kolonistenkind huwen) en vestigt zich een tijdje later in het semi-illegale dorp van zelfgebouwde hutten ten zuiden van Noordwolde. Afgaande op de geboorteplaatsen van de kinderen van Johannes en Berndina woont dit echtpaar daar ook.

Ingedeelde, terugkeer en overlijden
Het gezin Schütz krijgt 13 oktober 1859 een nieuwe ingedeelde:

Cornelia Johanna Thienpondt; geboren 27 oktober 1849, uit Vlissingen. Zij verlaat 29 augustus 1860 de familie en de koloniën met ontslag.

Op 19 november 1860 keert zoon Johannes Roelof Schütz uit militaire dienst terug.

Op 30 januari 1861 overlijdt de man des huizes Johan Abraham Schütz.

De kolonisten in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord worden deze periode onderverdeeld in arbeiders en vrijboeren. De eerste categorie mag helemaal niks, behalve in ploegendiensten onder streng toezicht op de hoeves van anderen werken. De vrijboeren mogen ietsje meer. Het gezin Schütz wordt per 1 januari 1862 ingedeeld bij de vrijboeren.

Tot slot
De inschrijving loopt door op scan 12 van het stamboek Wilhelminaoord 1862-1869 met invnr 3007 en daar staat genoteerd dat de weduwe Schütz, dus Cornelia Geertruides Arends, en haar zoons Johannes Roelof Schütz en Carel Friederich Schütz. op 31 januari 1863 worden gedegradeerd van vrijboer tot gewoon kolonist en op 11 februari 1863 van de kolonie deserteren.

Er mag worden aangenomen dat er een verband is tussen die degradatie en desertie. Ze komen nooit meer terug, maar zwermen uit over het land.


Meer details over 1860 tot 1863???
Hier is de onderzoeker aan de wilde beesten overgeleverd. De administratie van deze eerste, rommelige jaren in de nieuwe situatie is slechts fragmentarisch bewaard gebleven en ken ik bovendien niet goed. Ik kan alleen maar verwijzen naar het tweede deel van de inventaris, de koloniën vanaf 1859, beginnend bij invnr 1626.  Misschien zit er wat bij de geagendeerde stukken.

Ik zou wel de invnrs 3283 en 3284 doorbladeren of ze ergens in de tuchtzaken genoemd worden. Maar verder is het advies: doe maar wat.