Materiaal voor nog te maken pagina over Antje Molenbroek

10 april 1834

Brief van de burgemeester en Assessoren van de Beemster aan Antje Molenbroek (via de permanente commissie?) (batch 169 invnr 147 scan 196)

Aan A Molenbroek in het gesticht
der Maatschappij van weldadigheid
te Ommerschans

Beemster 10 april 1834
Antje Molenbroek wordt bij deze berigt dat zij, zoo zij uit de Kolonie aan de ommerschans wil ontslagen worden, de noodige getuigschriften, door den Heer Directeur der Kolonie, behoorlijk gecertificeerd aan het Gemeente Bestuur van de Beemster moet inzenden.-
Burgemeester en Assessoren van de
Beemster.-
??? derzelve naam
P. Gallit, Secretaris


12 mei 1834

Brief van de directeur (N873) aan de permanente commissie (batch 170 invnr 148 scan 143), door de pc opgeschreven 28 mei 1834 N20 in advies en Nader 23 Junij N7

Uit de brief van de Plaatselijke Regering van de Beemster, welke ik de eer heb UWEdG. hierbij te doen geworden, zullen UWEdG. bemerken, dat Antje, dochter van de strafkoloniste de Wed: Molenbroek, uit de KoloniŽn verlangt ontslagen te worden, waarin de Directie geen zwarigheid behoeft te maken. Zij is gezond en sterk, ook werkzaam en kan dus in haar onderhoud wel voorzien. Overigens is hare zedelijkheid niet zoo onbesproken, ofschoon er van dadelijkheden tot nog toe geen stellige bewijzen of voldoende kenmerken bestaan.
De Directeur der KoloniŽn
J van Konijnenburg

In de kantlijn bijgeschreven: No. 299 B. geb in 1815, bestedeling op Contract A met de alg. Armen Directie van de Beemster
de Wed.e N. 302 is huisverzorgster


28 mei 1834

Uitgaande post van de permanente commissie 28 mei 1834 N20, invnr 424

Agenda: No 20. Miss Directeur 12 Mei 873 voordragende het verlangen van Antje dochter van de strafkole de Wed Molenbroek van ontslag -> In advies en schrijven aan de algemeene armendirectie van de Beemster

Brief:
No. 20
ís Gravenhage, den 28 Mei 1834

DE PERMANENTE COMMISSIE DER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID
    Gelezen den brief van den Dir der kol van den 12 dezer N 873
    Besluit
    Dien te houden in advies en aan de algemeene armen Directie van de Beemster te schrijven als volgt
    Naar aanleiding van eene door Heeren Burgemeester en Assessoren van de Beemster in dato 10 April jl gedane kennisgeving aan Antje Molenbroek, op contract met UwWEd in de kolonie gevestigd, hebben wij de eer UWEd te kennen te geven dat zij gezond, sterk & werkzaam is en dus wel kan geacht worden buiten de kolonie haar onderhoud te kunnen verdienen. Wij moeten er echter bijvoegen, dat zij, wat haar zedelijk gedrag betreft, niet geheel onbesproken is, ofschoon er tot nu toe geen in het oog loopende bewijzen voor deze ongunstige getuigenis bestaan.

Van onze kant bestaan er tegen het gevraagde ontslag geene bedenkingen.
de P.C.

4 juni 1834

Brief van Burgemeester & Assessoren van de Beemster aan de permanente
commissie (batch 171 invnr 149 scan 084), door de pc opgeschreven 23 Junij 1834 N7

Burgemeester & Assessoren van de Beemster consenteren bij deze dat Antje Molenbroek (indien zij is van een zedelijk gedrag en er geene in het oog loopende bewijzen voor eene ongunstige getuigenis ter deze mogten bestaan) uit de colonie der maatschappij van weldadigheid in welke zij zich thans bevindt, worde ontslagen.-
Burgemeester & Assessoren voornd
K. Kunst
Van wege dezelven
De Secret van het P. Bestuur
P. Gallit


23 juni 1834

Uitgaande post permanente commissie 23 juni 1834 N7 & N10, invnr 425

Agenda: No 7) Missive van Burgemester & Assessoren van de Beemster 4 Juny verklarende onder de daarbij genoemde voorwaarden geen bedenking te hebben tegen het ontslag van A. Molenbroek -> notificatie

Agenda: No 10) Missive Directeur 5 Juny N1022 inzendende een proces verbaal van den Raad van Tucht en goedkeuring vragen om A. Molenbroek naar Veenh 2 overteplaatsen -> goedkeuren