Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Fragment uit het rapport over de scholen in 1822, gedateerd 19 februari 1823

Onderstaande fragmenten komen uit een rapport door Jan Hessels van Wolda, gedateerd 19 februari 1823, dat zich bevindt in invnr 64.


Toen ik den 18 january ll. eene lijst van 170 leerlingen uit de onderscheidene kolonien der Maatschappij van Weldadigheid, welke, se≠dert een geruimen tijd niet school gegaan hadden, aan UWEdGestr. overgaf, waande ik mij in het blijde vooruitzigt, dat dezelve spoe≠dig genoodzaakt zouden worden het onder≠wijs bij te wonen, en ofschoon er wel eenigen van zijn opgekomen, zoo is echter op verre na het getal scholieren in iedere school niet vol.

In de kolonie Willemsoord mankeerden er de meesten.

Op de morgenschool voor de kleinere kinderen bestemd, bevond zich op iederen dag der maand een gering getal, op de achtermiddagschool was het middelmatig en op de avondschool, in het laatst der maand bij uitstek goed: zelfs waren er dan zoo vele jongelingen, dat alle die noodzakelij≠ke schrijven moesten, niet aan de tafels ge≠plaatst konden worden.

In de scholen te Fre≠deriksoord was het aantal leerlingen alge≠meen aanmerkelijk grooter, doch hoe het was in de gestrengste koude, dat kan ik UWEd≠Gestr. met geen lof vermelden, echter had≠den de onderwijzers in het laatst der maand over het terschoolkomen hunner leerlingen niets te klagen, uitgezonderd vele der afwe≠zenden, waar≠van ik UWEdGestr. de namen heb opgegeven.

Des avonds had men in de school der 4e kolonie, even gelijk te Willem≠soord gebrek aan schrijftafels.

Bijgevoegd is een lijst met tweehonderd leer≠lingen 'welke in den jare 1822 door gemaakte vorderingen en een goed gedrag bijzonder hebben uitgemunt.' Enkele van de namen:

Pieter Alblas
Frans, Guurtje, Johannes en Mietje Bodens≠taff (2)
Jochem, Schelte en Wietske Brandsma
Boukje, Jakob, Jan en Katrina Bult
Hendricus Bymans
Izašk, Kaatje, Mietje en Naatje Cohen
Keetje en Neeltje Dijkshoorn
Elizabeth en Theodora Geraets
Jelle, Gerrit en Klaas Gerritsma
Kasper en Mietje van der Heide
Betje en Izašk Hoofien
Dirk en Kasper Hopman
Jan Jansen
Jansje Klaver
Jan Kniezenberg (3)
Sientje Molekamp
Dientje, Jan en Maria Molewijk
Katrina, Maria en Wilke Puper
Arie Rausch
Jan Jozef en Mietje Rikmond
Jan en Maarten Sietzen
Rokus Smies
Jantje Visser
Klaas de Vries
Grietje en Susanna Weener