Naar het overzicht
van stukken over de OMMERSCHANSDe zaalopzieners van het bedelaarsgesticht op de Ommerschans tot eind 1859, voor zover dat te achterhalen valt

Met een besluit op 30 januari 1823 stelt de permanente commissie van de Maatschappij van Weldadigheid voor het eerst een volledig personeelsbestand voor de Ommerschans vast. Zie hier voor dat besluit, waarbij maar liefst tien zaalopzieners worden aangesteld. In de praktijk zijn er niet zoveel.
In de beginperiode zijn er zes zaalopzieners werkzaam in het bedelaarsgesticht, maar al na enkele jaren zijn er zeven zaalopzieners. Per wanneer valt niet te achterhalen. Vanaf 1842 komt er een achtste zaalopziener bij.
Hier een overzicht. Van nagenoeg alle genoemde zaalopzieners zijn de gegevens te vinden op bonmama.nl

1823: DE EERSTE LICHTING

Bij dat hiervoor al genoemde besluit van 30 januari 1823 stelt de permanente commissie dus 10 zaalopzieners aan. Hun in het besluit genoemde voorletters zijn meest onjuist, maar er valt wel te reconstrueren wie het zijn:

Jan Honing jr, geboortedatum volgens bonmama 24-07-1785, en
Hermanus Honing, geboortedatum volgens bonmama 1786. Zij zijn zoons van de eerste spinbaas op de Ommerschans J. Honing sr. Zij houden toezicht op het spinnen en weven, maar zijn tegelijk zaalopzieners of worden in ieder geval als zodanig beschouwd. Als hun vader op 8 augustus 1825 ontslagen is, nemen de broers op respectievelijk 20-08-1825 en 14-10-1825 ook ontslag.

Jan Emmelot, geboren 31-12-1789. Hij is tot en met mei 1825 als 'opziener' vaak te vinden op aangiftes bij de burgerlijke stand van Ommen en vertrekt daarna naar Veenhuizen om daar als zaalopziener te werken.

Harmen Drees, geboortedatum volgens bonmama ca. 1774. Hij wordt eind 1826 ontslagen, blijkt uit een brief van hem dd 12-11-1826, invnr 82 scans 182-184, en later schrijft hij ook, 19 juli 1830, invnr 107 scan 286, dat hij 'bijkans vier jaren tot op het eind van 1826' als zaalopziener werkzaam geweest is.

Joost Christiaan Evers, geboortedatum volgens bonmama circa 1751, voormalig schout van Oldemarkt en bij gebrek aan een oudedagsvoorziening rond 1820 als werkzoekende op de Ommerschans aangekomen. Ze hebben het al in diverse functies met hem geprobeerd, maar hij was er steeds te oud voor. Dit duurt dus ook niet lang, hij overlijdt 1 april 1826.

Gerrit Reemst, geboortedatum volgens bonmama ca. 1774. Hij vertrekt eind 1823 naar het dan net opgerichte Veenhuizen omdat zijn ervaring als zaalopziener daar gewenst is, wat wordt bekrachtigd door een besluit op 31-12-1823.

Gerrit van Kooten, geboortedatum volgens bonmama ca 1755. Hij wordt door Johannes van den Bosch 'van Konteren' genoemd en door adjunct-directeur Von Hoff 'Verkooten'. Zekerder is dat hij 09-06-1823 overlijdt, als in brieven sprake is van de armoede waarin zijn weduwe en kinderen achterblijven.

Ignatius Seijl,
Martinus Mensink en
Johan Wilhelm Muller zijn blijvertjes en werken ook na 1828 nog als zaalopzieners. Zij komen voor op het overzicht vanaf 1828 lager op deze pagina.

1823-1827: HET BLIJFT EEN ZOOTJE

De eerste jaren is het een komen en gaan van zaalopzieners, wat echter nauwelijks gedocumenteerd is. Er zijn een aantal mensen van wie in brieven en stukken vermeld wordt dat zij als zaalopziener op de Ommerschans werken, maar van wie verder weinig bekend is:

Justus David Fanner(s), geboortedatum volgens bonmama ca 1778. Hij wordt aangesteld als zaalopziener bij besluit van 15-03-1823, maar weer ontslagen bij besluit van 06-09-1824.

Johann Friedrich Lippold, geboortedatum volgens bonmama ca 1776. Hij is, hoewel volkomen ongediplomeerd, even in dienst als 'chirurgijn', en wordt een keer 'opziener' genoemd en het is denkbaar dat hij een tijdje opzicht houdt over de ziekenzaal.

Quiri≠nus van Esselbrugge, geboortedatum volgens bonmama augustus 1788. Hij wordt bij datzelfde besluit van 06-09-1824 benoemd tot zaalopziener in de Ommerschans als opvolger van Fanners. Het duurt tot hij bij besluit van 12-09-1825 N1 wordt aangesteld als 'onder Inspecteur over de kleeding, huisraad, en woningen der kolonisten'.

F.C. (of Theodorus) van Midlum, geboortedatum volgens bonmama ca 1777. Volgens een notitie in het designatieregister wordt hij al op 06-01-1823 aangesteld als zaalopziener (maar dan is het vreemd dat hij niet in bovengenoemd besluit vermeld staat). Ergens in juni 1824 wordt hij bevorderd tot onderdirecteur binnen (maar dat duurt ook niet lang).

Jacobus de Ro(o)y, geboortedatum volgens bonmama va 1787. Hij is vanaf april 1823 zaalopziener en wordt genoemd als tot dan toe als zodanig werkzaam als hij bij besluit van 06-09-1824 wordt bevorderd tot boekhouder van Ommerschans-buiten. Later wordt hij een tijdje boekhouder-binnen.

Holst Serp, geboortedatum onbekend. Hij vertrekt 26 of 27-02-1823 vanuit Antwerpen naar de Ommerschans om daar als zaalopziener te werken, maar het is onbekend of hij ook aangekomen is.

Willem Nieuwenhuijse (of Nieuwenhuizen), geboren 14-10-1773. Hij solliciteert 10-09-1823. Het brievenboek invnr 20 meldt een brief van de directeur der koloniŽn van 25-01-1824 dat zaalopziener Kast(??) is overleden en zal worden opgevolgd door Nieuwenhuis. Hij gaat begin 1825 over als zaalopziener naar Veenhuizen.

Jan Gerhard Wenni(n)ger, geboortedatum volgens bonmama ca 1790. Hij is door de directeur al als zaalopziener naar de Ommerschans gestuurd als dat bij besluit van 31-12-1823 wordt bekrachtigd. Hij is tot en met april 1825 actief bij de burgerlijke stand Ommen en wordt daarna overgeplaatst naar Veenhuizen (waar hij bij besluit van 03-11-1825 N1 als zaalopziener ontslagen wordt).

Salomon Kast, geboortedatum volgens bonmama ca 1775. Hij identificeert zich bij de burgerlijke stand Ommen vanaf mei 1823 als 'opziener'. Hij overlijdt 7 januari 1824 op de Ommerschans en wordt door de directeur der koloniŽn dan genoemd als 'de overleden zaalopziener Kats'.

Jan Christiaan Dollevoets, geboortedatum volgens bonmama 13 april 1778. Hij identificeert zich bij de burgerlijke stand Ommen als 'opziener' van oktober 1824 tot en met april 1825 en hij zal degene zijn die door de directeur in een brief wordt bedoeld met 'de zaalopziener Dolfoets'.

Gosling Braaksma, geboortedatum volgens bonmama 12 april 1786. Hij wordt per 31 augustus 1823 aangesteld als zaalopziener (designatieregister invnr 1395), identificeert zich bij de burgerlijke stand van Ommen van januari 1824 tot en met april 1825 als 'opziener', gaat daarna naar Veenhuizen als zaalopziener - wijkmeester - zaalopziener, tot zijn carriŤre eindigt bij de rechtbank van eerste aanleg te Assen, zie hier.

NB; De vele overplaatsingen naar Veenhuizen in april 1825 hebben er mee te maken dat dan het derde gesticht aldaar in gebruik wordt genomen.

NB-2: Er bestaat vanaf september 1827 ook nog de functie 'opziener over de strafkolonie', maar omdat dat niet over een zaal gaat maar over een gebouwtje vind ik dat niet op deze pagina horen. Het volledige verhaal van die functie, eerst waargenomen door Hendrik van Vianen en daarna door schoolmeester Haijo Hoogstra, begint op deze pagina.

1828-1859: De overzichtelijker periode

Er valt pas wat zinnigs te zeggen over de bekleding van de functies van zaalopziener in de Ommerschans vanaf het moment dat er personeelsregisters bewaard zijn.
Dat is in 1828 en het navolgende overzicht is gebaseerd op de personeelsregisters met de invnrs 997, 998, 1003, 1004 en 1007. De vermelde geboortedata komen of uit die registers of uit de stamboeken van vrije kolonisten, arbeidersgezinnen of militaire veteranen (vooral die laatsten, want de militaire veteranen nemen deze banen steeds meer over).
Gezien de beperkte betrouwbaarheid van voornoemde boeken zullen de geboortedata dus vaak onjuist zijn.

Ik ga tot eind 1859 als de Staat de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen overneemt van de Maatschappij van Weldadigheid. De meeste van de bovengenoemde registers en stamboeken lopen maar tot circa 1856, dus voor de laatste periode heb ik gekeken in het ambtenarenregister 1860-1869 op bonmama wie er na de overgang nog werken. Daarmee krijg ik het niet helemaal maar wel grotendeels sluitend.

De nummering 1 tot en met 8 van de zaalopzienersfuncties hieronder is geheel willekeurig, en is alleen een hulpmiddeltje om te zien wie wie opvolgt.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 1

Ignatius Seijl, geboren 22-07-1776. Na als opzichter te hebben gewerkt in de vrije koloniŽn wordt hij op onbekende datum aangesteld als zaalopziener en blijft hij dat ondanks veel gedoe tot hij op 01-05-1830 ontslagen wordt.

Hendrik Ki(enast, geboren 24-09-1798. Hij wordt bij besluit van 02-06-1830 aangesteld als zaalopziener. Hij gaat op 25-04-1831 in 'schutterlijken dienst' om tegen de Belgen ten strijde te trekken, zie ook op deze pagina. Na zijn terugkeer heeft hij weliswaar recht op zijn oude functie, maar wordt hij winkelier te Veenhuizen.

Jan Rutten, geboren op 08-03-1785, arbeiderskolonist. Zijn naam komt regelmatig voor als Rutte, zie over zijn carriŤre zijn eigen pagina. Hij wordt bij besluit van 13-04-1831 N8 'voorloopig' aangesteld als zaalopziener op de Ommerschans, hij begint 24-04-1831 en hij wordt bij besluit van 28-09-1832 N15 al weer ontslagen per 01-11-1832.

Poulus Janssen, geboren 11-11-1778, uit Zwolle. Hij wordt bij besluit van 11-10-1832 aangesteld als zaalopziener per 01-11-1832 en hij wordt op 26-04-1833 (invnr 1007) of 09-06-1833 al weer ontslagen.

Akkerman Bak, geboren 01-07-1799, uit Nijkerk, wordt aangesteld bij besluit van 29-05-1833 N1. Hij gaat over als zaalopziener naar het kindergesticht te Veenhuizen op 17-08-1835. en zal later terecht komen in het koloniale onderwijs, zie zijn pagina.
Volgens mapje 2 (1835) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Gerard Jean Marie Mulder, geboren 03-08-1794, vrije kolonist, wordt aangesteld op 14-08-1835 (invnr 998) of 03-08-1835 (invnr 1007) Hij wordt 09-02-1837 ontslagen als zaalopziener en wordt dan op 03-04-1837 teruggeplaatst in de vrije koloniŽn.

Johannes Borman, geboren 20-05-1793, militaire veteraan, wordt 09-02-1837 aangesteld. NB: Borman wordt in invnr 1007 consequent als Boerman geschreven. Hij blijft negentien jaar zaalopziener tot hij 14-05-1856 overlijdt.

David Bierwolf, geboren 02-09-1816, eerst bedelaarskolonist, dan vrije kolonist en tenslotte arbeiderskolonist. Hij wordt bij besluit van 28-05-1856 N10 aangesteld als zaalopziener.
Hij doet dat werk eind 1859 nog steeds.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 2

Franciscus Adam Kraemer, geboren 23-11-1776, wordt aangesteld in november 1824, maar er zijn ook berichten dat hij pas 01-11-1826 in de Ommerschans aankomt. Zie over hem deze pagina. Hij is vanaf 1832 opziener in het hospitaal en hij wordt ontslagen bij besluit van 27-12-1841 N2, maar met een speciale bepaling bij wijze van 'pensioen': ĎKraemer ontslagen en Steeling in zijne plaats benoemd, met bepaling dat laatstgenoemde de eerstgenoemde van huisvesting en voeding zal voorziení.

Jacob Steeling, geboren 11-08-1783, militaire veteraan en tot dan toe veldwachter op de Ommerschans, wordt bij hetzelfde besluit van 27-12-1841 N2 aangesteld als opziener van het hospitaal en zal dus Kraemer 'van huisvesting en voeding voorzien'.
In mapje 8 (1847-1849) van invnr 1007 is hij doorgestreept. Ik neem aan dat hij ophoudt op het moment dat zijn opvolger begint, dus 06-11-1847. Volgens hetzelfde mapje wordt hij opgevolgd door:

Jan Jans Sijsseling, geboren 27-10-1797, militaire veteraan.
Hij wordt aangesteld bij besluit van 06-11-1847 N29. Hij wordt bij besluit van 21-09-1850 N6 ontslagen en dan wordt hij teruggeplaatst als militaire veteraan.
Volgens mapje 9 (1847-1853) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Michiel Ro(o)se, geboren 15-12-1799, militaire veteraan. Hij wordt aangesteld als zaalopziener op 21-09-1850. Volgens mapje 10 van invnr 1007 doet hij het werk in 1856 nog, maar ik weet niet tot wanneer hij in functie blijft. Ik vermoed tot de datum, 21-09-1858, dat Van Rijn wordt aangesteld.

Cornelis Albertus van Rijn, geboren op 18-02-1813, een vrije kolonist die in 1845 zaalopziener wordt in Veenhuizen-1. Hij wordt bij besluit van 21-09-1858 N3 aangesteld als oppasser bij het hospitaal op de Ommerschans.
Eind 1859 doet hij dat werk nog.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 3

Arnold Henrich Vormann, geboren 04-07-1783. Hij wordt aangesteld als zaalopziener op 28-10-1825. Zie over hem deze pagina. Hij vervult de functie tot zijn dood te Ommerschans op 22-06-1830.

Simon Wijshoven, geboren 30-04-1784, vrije kolonist. Hij wordt als zaalopziener aangesteld bij besluit van 15-07-1830 N21f en hij begint 01-08-1830. Hij wordt bij besluit van 14-08-1832 N12 ontslagen per 01-09-1832 en dan wordt hij met zijn gezin opgesloten in de strafkolonie.

Adolph DaniŽl Otterbein, geboren 08-09-1798. Hij wordt bij besluit van 14-08-1832 N12 aangesteld als zaalopziener per 01-09-1832. Hij wordt ontslagen bij besluit van 09-05-1843. Zie over dat ontslag dit verhaal.
Volgens mapje 6 (1842 ev) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Jacob Philippus Biekes Bakker, geboren 02-07-1789, militaire veteraan. Hij wordt voorlopig aangesteld op 23-05-1843 en definitief op 20-02-1844, maar wordt in mapje 7 (1844-1847) van invnr 1007 doorgestreept. Er staat geen datum bij, maar ik neem aan dat hij op dezelfde dag opstapt als zijn opvolger aangesteld wordt, 14-04-1846.
Volgens datzelfde mapje van invnr 1007 is die opvolger:

Jacques Andrť Papelard, geboren 12-04-1794, vrije kolonist, wordt op 14-04-1846 als zaalopziener aangesteld. Hij wordt 10-10-1850 weer ontslagen en teruggeplaatst als kolonist.
Volgens mapje 9 (1847-1853) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Johannes Jacobus Scherjon, geboren 07-05-1811, militaire veteraan.
Hij wordt aangesteld als zaalopziener op 17-09-1850. Hij wordt 27-02-1858 ontslagen als zaalopziener en teruggeplaatst als militair veteraan.

Gerrit Pieter Corba, geboren 08-04-1814, militaire veteraan.
Hij wordt bij besluit van 29-01-1858 N4 aangesteld als zaalopziener in de Ommerschans. Ik weet niet tot wanneer hij dat werk doet.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 4

Charles Louis Donninger, geboren 06-10-1782, is als zaalopziener aangesteld op 18-10-1823, al zijn er ook berichten dat hij pas maart 1824 begint. Zie over hem en zijn gezin deze pagina. Hij blijft zaalopziener tot zijn overlijden op 03-07-1834.

Antoon Joseph Bourlard, geboren 19-03-1779, militaire veteraan, wordt 20-10-1834 als zaalopziener aangesteld. Hij blijft dat werk doen tot zijn overlijden op 16-10-1853.
Volgens mapje 10 (1853-1856) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door

Hermanus Johannes Lakenberg, geboren 09-09-1802, militaire veteraan.
Hij wordt als zaalopziener aangesteld bij besluit van 24-10-1853 N4 en doet dat werk eind 1859 nog.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 5

Johan Frans Philip Schnatz, geboren 21-03-1774, komt op onbekende datum, maar ergens 1825/1826 over uit de vrije koloniŽn waar hij opzichter was, om als zaalopziener in de Ommerschans te werken. Zie deze pagina. Hij blijft dat doen tot zijn overlijden op 17-04-1833.

Sebastianus Tillemanus van Son, geboren 06-06-1805. Hij wordt aangesteld als zaalopziener bij besluit van 29-05-1833 N1 en begint 09-06-1833. Hij gaat over naar Veenhuizen-1 als magazijnmeester op 11-02-1835.
Volgens mapje 2 (1835) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Klaas Reinders Blijstra, geboren 09-10-1801. Hij is begonnen als schrijver op het bureau in Frederiksoord en wordt bij besluit van 23-01-1835 aangesteld als zaalopziener op de Ommerschans. Dat doet hij tot hij bij besluit van 31-08-1847 N12 wordt benoemd tot magazijnmeester bij het eerste gesticht te Veenhuizen.
Volgens mapje 8 (1847-1849) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Johannes Georgius Suring, geboren 11-07-1801, militaire veteraan.
Hij wordt aangesteld als zaalopziener op 22-09-1847 en doet dat werk eind 1859 nog.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 6

Martinus Mensink, geboren 21-11-1777, wordt als zaalopziener aangesteld op 06-07-1822. Ietsje meer over hem staat hier. Hij houdt met dat werk op om op 14-03-1832 winkelhouder op de Ommerschans te worden.

Hendrik Meeuwissen, geboren 24-02-1777. Hij wordt aangesteld bij besluit van 29-03-1832 N19. Hij blijft zaalopziener tot zijn overlijden op 18-04-1834

Jan Abraham Delfos, geboren 21-05-1791, vrije kolonist. Hij wordt bij besluit van 02-05-1834 aangesteld als zaalopziener per 11-05-1834. Hij wordt ontslagen op 13-06-1840 en wordt dan teruggeplaatst als vrije kolonist.
Volgens mapje 5 (1840) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door:

Lodewijk Willem Uhl, geboren 20-11-1811, vrije kolonistenzoon. Hij wordt 07-04-1840 aangesteld. Hij blijft zaalopziener tot zijn overlijden op 13-04-1854.
Volgens mapje 10 (1853-1856) van invnr 1007 wordt hij opgevolgd door

Johan Sebastiaan Muller, geboren 05-03-1809, arbeiderskolonist. Hij wordt aangesteld bij besluit van 09-05-1854 N16. Eind 1859 is hij nog steeds zaalopziener.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 7

Johan Wilhelm Muller, geboren 10-02-1774, wordt volgens invnr 998 folio 35 als zaalopziener aangesteld op 06-07-1822. Zie meer over hem op deze pagina. Zijn naam wordt regelmatig geschreven als Mulder, wat verwarrend is als van 1835 tot 1837 Gerard Jean Marie Mulder ook zaalopziener is.
De Maatschappij verzint een bijzondere manier van 'pensioen' als Muller per 15-07-1842 op non-actief wordt gezet en zijn plaats wordt ingenomen door:

Cornelis Hameetman, geboren 17-10-1796, militaire veteraan. Hij wordt 15-07-1842 aangesteld als zaalopziener 'op den last van het onderhoud van J.W. Mulder'.
Hameetman overlijdt 20-04-1845 en wordt opgevolgd door:

Henrikus Beuming, geboren 05-11-1803, vrije kolonist te Willemsoord (hoeve 94). De directeur draagt hem 2 mei 1845 voor als zaalopziener, invnr 304 scan 448, en hij wordt aangesteld bij besluit van 13-05-1845 N5.
Hij doet het werk eind 1859 nog steeds.

ZAALOPZIENERSFUNCTIE 8

Rokus Smies, geboren op 01-08-1806, vrije kolonistenzoon, is sinds 1836 zaalopziener in Veenhuizen. Hij wordt in dezelfde functie te Ommerschans aangesteld op of 25-01-1842 (invnr 1007) of 09-02-1842 (invnr 998).
Hij wordt op 08-06-1844 ontslagen.

Dirk de Bruin, geboren 02-08-1801, militaire veteraan. Hij wordt op 26-10-1846 als zaalopziener aangesteld.
Hij doet dat werk eind 1859 nog.

TABEL 1828-1859

Dezelfde informatie als hierboven heb ik hieronder in een chronologische tabel gezet. Omdat er twee met de achternaam Muller zijn, hebben die initialen:

1828
J.W. Muller / Kraemer / Mensink / Seijl / Schnatz / Vormann / Donninger.
1829
J.W. Muller / Kraemer / Mensink / Seijl / Schnatz / Vormann / Donninger.
1830
J.W. Muller / Kraemer / Mensink / Schnatz / Donninger / Seijl tot 01-05 / Kienast vanaf 02-06 / Vormann tot 22-06 / Wijshoven vanaf 01-08.
1831
J.W. Muller / Kraemer / Mensink / Schnatz / Donninger / Wijshoven / Kienast tot 25-04 / Rutten vanaf 24-04.
1832
J.W. Muller / Kraemer / Schnatz / Donninger./ Mensink tot 14-03 / Meeuwissen vanaf 29-03 / Wijshoven tot 01-09 / Otterbein vanaf 01-09 / Rutten tot 01-11 /  Janssen vanaf 01-11
1833
J.W. Muller / Kraemer / Donninger / Otterbein / Meeuwissen / Schnatz tot 17-04. / Van Son vanaf 09-06 / Janssen tot 09-06 / Bak vanaf 29-05.
1834
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Van Son / Bak / Meeuwissen tot 18-04 / Delfos vanaf 11-05 / Donninger tot 03-07 / Bourlard vanaf 20-10.
1835
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Bourlard / Delfos / Van Son tot 11-02 / Blijstra vanaf 23-01 / Bak tot 17-08 /.Mulder vanaf 14-08.
1836
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Bourlard / Mulder / Delfos / Blijstra
1837
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Bourlard / Delfos / Blijstra / Mulder tot 09-02 / Borman vanaf 09-02.
1838
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Bourlard / Borman / Delfos / Blijstra
1839
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Bourlard / Borman / Delfos / Blijstra
1840
J.W. Muller / Kraemer / Otterbein / Bourlard / Borman / Blijstra / Delfos tot 13-06 / Uhl vanaf 07-04.
1841
J.W. Muller / Otterbein / Borman / Bourlard / Blijstra / Uhl / Kraemer tot 27-12 / Steeling vanaf 27-12.
1842
Otterbein / Borman / Bourlard / Blijstra / Uhl / Steeling / J.W. Muller tot 15-07 / .Hameetman vanaf 15-07 / Smies vanaf 09-02.
1843
Borman / Bourlard / Hameetman / Uhl / Blijstra / Smies / Steeling / Otterbein tot 09-05 / Bakker vanaf 23-05.
1844
Borman / Bourlard / Hameetman / Uhl / Blijstra / Steeling / Bakker / Smies tot 08-06.
1845
Borman / Bourlard / Uhl / Blijstra / Steeling / Bakker / Hameetman tot 20-04 / Beuming vanaf 13-05.
1846
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / Blijstra / Steeling / Bakker vermoedelijk tot 14-04 / Papelard vanaf 14-04 / De Bruin vanaf 26-10.
1847
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / Papelard / De Bruin / Blijstra tot 31-08 / Suring vanaf 22-09 / Steeling vermoedelijk tot 06-11 / Sijsseling vanaf 06-11.
1848
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / Papelard / De Bruin / Suring / Sijsseling
1849
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / Papelard / De Bruin / Suring / Sijsseling
1850
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / De Bruin / Suring / Papelard tot 10-10 / Scherjon vanaf 17-09 / Sijsseling tot 21-09 / Rose vanaf 21-09
1851
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / De Bruin / Suring / Rose / Scherjon
1852
Borman / Bourlard / Uhl / Beuming / De Bruin / Suring / Rose / Scherjon
1853
Borman / Uhl / Beuming / De Bruin / Suring / Rose / Scherjon / Bourlard tot 16-10 / Lakenberg vanaf 24-10.
1854
Borman / Beuming / Lakenberg / De Bruin / Suring / Rose / Scherjon / Uhl tot 13-04 / J.S. Muller vanaf 09-05. 
1855
Borman / J.S. Muller / Beuming / Lakenberg / De Bruin / Suring / Rose / Scherjon
1856
J.S. Muller / Beuming / Lakenberg / De Bruin / Suring / Rose / Scherjon / Borman tot 14-05 / Bierwolf vanaf 28-05
1857
J.S. Muller / Beuming / Bierwolf / Lakenberg / De Bruin / Suring / Rose (?) / Scherjon
1858
J.S. Muller / Beuming / Bierwolf / Lakenberg / De Bruin / Suring / Scherjon tot 27-02 / Corba vanaf 29-01 / Rose vermoedelijk tot 21-09 / Van Rijn vanaf 21-09.
1859
J.S. Muller / Beuming / Bierwolf / Lakenberg / Corba (?) / De Bruin / Suring / Van Rijn