Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderland in 1841

Het jaarverslag 1841 staat er niet in. Alleen het gedeelte over zedelijke opvoeding enz. Rest van het jaarverslag staat in VdV 1842.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1841

pagina 25 Leuk, onderzoek naar de oorzaken van het zedebederf bij dienstbodes! In drie delen in VdV.

pagina 74 Kolonieberigten januari over sterfte. Zoo mag het 2de Gesticht te Veenhuizen, althans weldra, eerder een gasthuis dan eene kolonie genoemd worden.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1841


De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1841

pagina 236 Kolonieberigten maart:
Met de voltooijing der katoenspinnerij te Veenhuizen houdt men zich thans onledig.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1841

pagina 308 Kolonieberigten april:
De katoen-spinnerij wordt in werking gebragt; het vereischte personeel daartoe is thans genoegzaam geheel aanwezig; ook de ruwe katoen is aangekomen en weldra zal men, met het stoken en reguleren en beproeven dezer belangrijke fabrijk, een'aanvang kunnen maken.
Plus twee zelfmoorden in het tweede gesticht.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1841

pagina 392 Kolonieberigten mei:
De katoenspinnerij te Veenhuizen is thans in werking, om te worden geregeld en vorbereid tot het spinnen, waarmede nog in deze maand zal kunnen worden begonnen. Aanvankelijk schijnt dezelve wel te voldoen.
Al spoedig zullen daarbij een vijftigtal Kolonisten in het werk zijn.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1841

pagina 465 kolonieberigten juni:
De katoenspinnerij te Veenhuizen is thans werkelijk begonnen garen voor onze eigene weverij op te leveren (Ö)  Bij de onmisbare Engelsche werklieden en opzieners worden de noodige handlangers voor het opzigt en de verdere werkgasten uit de kolonisten genomen, meest uit de bevolking der weezen. (...)

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1841

pagina 548 (met abusievelijk erboven 503) Kolonieberigten juli:
De katoenspinnerij te Veenhuizen kan thans voor geheel in orde gebragt worden beschouwd, en is men nu bezig meerdere werklieden te onderrigten en op te leiden. Het wekelijksch product is reeds tot 500 pond gebragt en neemt dagelijk toe. -
Onderscheidene kleine bezwaren worden van lieverlede overwonnen of uit den weg geruimd. Het garen, dat er gesponnen wordt, is zeer voldoende en zal weldra met de beste Engelsche garen kunnen worden gelijk gesteld.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1841

pagina 593-594 Bespreking boek JH van Wolda

pagina 630 Kolonieberigten augustus:
De katoenspinnerij te Veenhuizen brengt reeds 1500 pond in de week op, enkel inslag, daar de molens voor kettinggaren nog niet aan de gang zijn, dat echter voor den winter nog zal kunnen gebeuren.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1841

pagina 700-701 Kolonieberigten september:
De katoenspinnerij te Veenhuizen blijft zeer aan de verwachting voldoen en levert thans reeds 2.000 pond garen 's weeks op, met genoegzaam de helft der molens, daar die voor de kettinggaren nog niet aan de gang zijn. Ik durf zeggen dat de hoedanigheid van de beste is, welke wij ooit uit Engeland ontvingen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1841

pagina 776-777 Kolonieberigten oktober:
Katoenweverij in de vrije koloniŽn heeft grotendeels stilgelegen om te oogsten.
De katoenspinnerij te Veenhuizen, daarentegen, is aan den gang gebleven en blijft wekelijks bijna 2000 Ned. ponden inslaggaren opleveren. De ontbrekende toestel voor de scheerderij en sterkerij van kettinggaren wordt in deze maand verwacht, waarna men beginnen zal ook kettinggaren te spinnen. Ook de gaz-verlichting van de spinnerij wordt tot stand gebragt, en schijnt in het begin des volgenden jaars in gereedheid te zullen zijn.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1841

pagina 852 Kolonieberigten november:
De katoenspinnerij breidt zich dagelijks uit.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1841

pagina 900 Verslag wegens den Staat van het Schoolonderwijs, de Godsdienst en de Zedelijkheid in de koloniŽn over 1840.