Naar het overzicht
van de maandbladenAantekeningen bij het maandblad de Vriend des Vaderlands in 1840

Een van de jaargangen die ik niet goed heb doorgenomen.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JANUARI 1840

pagina 75 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van FEBRUARI 1840

pagina 166 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MAART 1840

pagina 218 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met de commissie van toevoorzigt over het dienstjaar 1838.

pagina 240 gaat het over 'desertie in complot'.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van APRIL 1840

pagina 276 Vervolg verslag commissie van Toevoorzigt, met ook:
Eindelijk hebben wij aangeteekend , dat het ultreiken van Medailles aan Kolonisten, die zich ia eern of ander opzigt onderscheiden, is afgeschaft, Zonder dat ons gebleken is, aan welke oorzaken dit besluit is toe te schrijven. Evenwel schijnt aan hen, die vroeger Medailles verkregen, vrijheid te zijn gelaten, om dezelve te mogen dragen. Zonder bijzondere voorstanders te zijn van de vermenigvuldiging van Eereteekenen, kunnen echter, naar het ons voorkomt, met behoedzaamheid en regtvaardigheid uitgedeeide belooningen, anderen ten spoorslag strekken, om te trachten, door eene getrouwe pligtbetrachting, zich eene gelijke onderscheiding waardig te maken.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van MEI 1840

pagina 322 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JUNI 1840

pagina 445 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met pagina 447 Algemeen verslag over 1839.

pagina 501 interessante informatie over de vaarten in Veenhuizen

De Vriend des Vaderlands, het nummer van JULI 1840

pagina 537 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met verslag over den staat van het schoolonderwijs, de godsdienst en de zedelijkheid in de koloniŽn over 1839.

pagina 553 Financieel verslag over 1839

pagina 574 Samenstelling subcommissies

De Vriend des Vaderlands, het nummer van AUGUSTUS 1840

pagina 657 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van SEPTEMBER 1840

pagina 724 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met vervolg samenstelling subcommissies.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van OKTOBER 1840

pagina 793 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

De Vriend des Vaderlands, het nummer van NOVEMBER 1840

pagina 838 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn

Met de commissie van toevoorzigt over het dienstjaar 1839.

De Vriend des Vaderlands, het nummer van DECEMBER 1840

pagina 912 Berigten wegens den staat der Maatschappij en uit de koloniŽn