Naar het overzicht
van de maandbladenBesluit der P.K. van Weld. waarbij aan den Heer P.O. van der Chijs wordt opgedragen de redaktie van het maandwerk de Star, van den 20e february 1826

Drents Archief toegang 0186 invnr 961

De Permanente Kommissie van Weldadigheid

Overwegende dat door het overlijden van den Heer W.A. Ockerse 2e secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid, de post van redakteur van het tijdschrift de Star is open gevallen.

In aanmerking genomen het verzoek van den Heer P. O van der Chijs deswege gedaan.

Gelet op het Besluit van den 22e january jl.

Heeft besloten:

Art. 1
Den Heer van der Chijs wordt opgedragen de redaktie van het tijdschrift de Star.

Art. 2
ZEd zal voor honorarium genieten als:
voor ieder vel druks zelf opgesteld veertien gulden.
voor bijdragen door anderen vervaardigd, doch door den redakteur ter plaatsing geleverd, ??, zeven gulden per vel druks
voor de korrektie van zoodanige stukken als ZEd ter examinatie en verbetering van wege de Permanente Kommissie zullen worden toegezonden vijf gulden ieder vel druks; zullende ZEd daar voor mede belast zijn met de korrektie van de proeven welke hem echter kosteloos door de drukkers zullen worden gezonden.

Art. 3
Voor den 15e van elke maand zal de redakteur een genoegzamen voorraad ter vulling van het nommer over de eerstvolgende maand, aan het bureau der Perm Komm moeten hebben ingezonden, om gedurende de tweede helft der maand, door die Kommissie vooraf te kunnen worden geexamineerd.

Art. 4
Den secretaris van Konijnenburg wordt opgedragen het verzamelen van de stukken, het opgeven aan de Perman. Komm. voor den 20e van elke maand van de voorhanden stukken ter plaatsing in het eerstvolgende nommer, en de opzending vervolgens, van de te plaatsen stukken aan de drukkers bij de aanvang van elke maand.

En zal van dit Besluit voor zooverre hetzelve den Heer redakteur aangaat, een extrakt aan denzelven worden uitgereikt.

Aldus gearresteerd door de Perm. Komm. van Weld. den 20e february 1826.

Zie voor meer over Pieter Otto van der Chijs op deze pagina.