Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg: Dagvaardingen van de getuigen voor vrijdagochtend 10 maart,
6 en 8 maart 1843


NB: Op deze formulieren zijn stukken voorgedrukt, maar die zijn gewoon in de tekst opgenomen.


Wij  Mr. Dirk Hendrik Westra, Regter-Commissaris, belast met de instructie der strafzaken bij de Arrondissements-Regtbank zitting houdende te Assen, Provincie Drenthe, gelasten de Deurwaarder, aan wien deze rol zal worden ter hand gesteld, te dagvaarden

1e. G.D.van de Velde, Genees-, Heel- en Vroedmeester
2e. C. Hulst, Adjunct-Directeur
3e. Hillegonda Vossebelt, dienstmaagd
4e. Lucas Faber, smid
5e. Frederik Heintz,
6e. kolonist Dammers (de vader), allen te Frederiksoord

en voor ons te verschijnen op Vrijdag den tienden Maart eerstkomende te negen ure voor den middag, in onze gewone verhoorkamer, in het paleis van Justitie te Assen, ten einde getuigenis der waarheid afteleggen in zake tegen Johannes H. Kniezenburg verdacht van verwonding; met verklaring dat, in geval van niet verschijning, de straffen der wet zullen worden toegepast.

Gedaan te Assen, den  6 Maart  achttien honderd  drie en veertig.
w.g.  J.H.Westra

----------------------

Gezien bij mij Officier bij de Arrondissements Regtbank te Assen.
w.g. C.F. Poulie
M.A. van Koetsveld van Ankeren
c.v.pol..

--------------------------------

In het jaar achttien honderd drie en veertig, den Achtsten Maart, ter requisitie van den Heer Officier bij de Arrrondissements Regtbank zitting houdende te Assen, Provincie Drenthe, en uit kracht van het bovenstaand bevel heb ik ondergeteekende Carel Frederik Poulie, Deurwaarder bij het Kantongeregt te Meppel in No. 866 gedagvaard:

1. De Heer Cornelis Dobber van de Velde, Genees-, Heel- en Vroedmeester,
2. de Heer Coenraad Hulst, Adjunct Directeur,
3. Hillegonda Vossebelt, dienstmaagd,
4. Lucas Faber, smid,
5. Frederik Heintz, smidsknegt, allen te Frederiksoord, gemeente Vledder aan hunne woonsteden, aldaar ter plaatse doende en sprekende met hun allen in persoon en
6. Willem Lodewijk Dammers, kolonist te Frederiksoord, gemeente Weststellingwerf, Provincie Vriesland, ter plaatse doende en sprekende met hemzelve in persoon ten huize van den Schoolonderwijzer Martinus Uhl te Frederiksoord, gemeente Vledder

Om voor de Heer Regter-Commissaris, belast met de Instructie der strafzaken bij de Arrondisements-Regtbank te Assen in de gewone verhoorkamer in het paleis van Justitie aldaar, te verschijnen op vrij dag den Tienden Maart  eerstkomende te Negen ure voor de middag; ten einde getuigenis der waarheid af te leggen, zoals in bovenstaand bevel is vermeld, op straffe als naar de wet, in geval van niet verschijning.

Kopij dezes en van bovenstaand bevel heb ik aan voorgenoemde gedagvaarden, sprekende als boven, afgegeven; met aanzegging om dezelve ten dage van verschijning mede te brengen.
De kosten zijn Vier gulden een en tachtig en een halve cent

w.g. C.F. Poulie
deurwaarder

origineel    23
kopijen     1.41
???          3.17 
                4.81