Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand January 1835Zaterdag den 5e January 1835

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Heer Van Marle welke om ziekte der huisgenoten niet aanwezig kon zijn.

Art 1. Verzoeken, voorstellen en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Jan Olie van Kolonie no.1 verzoekt om zijn zoon Jakob, welke voor ruim twee jaren van de Kolonie ontslagen is, als toen dienstbaar zijnde, weer bij zich in de sterkte van het huisgezin mogen zien opgenomen.
De Raad oordeelt dit verzoek aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen, daar Jacob Olie wel gezond en sterk van ligchaam, doch minder sterk van geestvermogens zijnde, niet geschikt is om in de gewone Maatschappij zichzelven te helpen.

- Adrianus van der Korst, zoon van P. van der Korst van Kolonie no.2 verzoekt voor acht dagen naar Zutphen te gaan.
Is toegestaan.


Art 2. Mestmakerij.
Van de vorige week, daar er toen geen Raad gehouden is, eerst nagezien.
kol 1. Weduwe Brandsma komt een voer tekort, voor het overige geene aanmerkingen.
kol 2. Geene aanmerkingen.
kol 3. Geene aanmerkingen.


Art 3. Maandelijksche rapporten, de vorige week ingekomen.
kol 1. Geen aanmerkingen.
kol 2. Geen aanmerkingen.
kol 3. Waren van Wijk 1 en 2 geene rapporten ingekomen, de wijken 3 en 4: geene aanmerkingen.

Mestrapporten van deze week;
kol 1. Wed Brandsma het achterstallige voer bijgemaakt.
kol 2. Geene aanmerkingen.
kol 3. Idem.


Art 4. Schoollijsten van de vorige week ingekomen. Die van deze week ingekomen en aan den Onderdirecteur uitgegeven.Zaterdag den 10e January 1835

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Er zijn geen Kolonisten verschenen.


Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien van deze week welke bevonden zijn als volgt: op geene der Kolonien is eenige aanmerking bevonden.


Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er bij:
Doodhagen, Jansen, Van der Palm, Van Duren, Bolkenstein en
de Weduwe van der Weer ieder drie Nederlandse pond brood is ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.Zaterdag den 17 January 1835.

Tegenwoordig de Adjunct-Directeur en de Onderdirecteur van Kolonie no .2, zijnde de Heer Van Marle afwezig om dringende reden en ook de Onderdirecteurs van Kolonie no 1 en no 3 afwezig met voorkennis van den Adjunct-directeur.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Kooijstra van kolonie no 1 vraagt voor veertien dagen verlof naar Anjum nabij Dockum.
Is toegestaan.

Hendrik Hoofd, bestedeling van kolonie no 2 vraagt verlof voor veertien dagen naar 's-Gravenhage.
Is geweigerd, omdat hij geene toestemming daartoe had van zijne besteders.


Mestmakerij.
kol 1. Kranendonk voer te min gemaakt. Verbeeks een voer te min gemaakt. Verder bij kolonie no 1 geene aanmerkingen.
kol 2. Geene aanmerkingen.
kol 3. Geene aanmerkingen.


De schoollijsten van de vorige week ingekomen zijnde blijkt dat brood ingehouden is wegens verzuim als Spier, Kornelis de Vries, Wed. De Karper en de Wed. Van der Weerd, ieder voor drie Nederlandse pond brood. De schoolrapporten van de nu afgeloopenen week zijn ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs gezonden en uitgegeven voor te onderzoeken en der schuldigen te straffen.


Zaterdag den 24e January 1835

Alle leden zijn tegenwoordig, behalve de secretaris, de Onderdirecteur van kolonie no 3, welke met voorkennis zijn achtergebleven.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Er zijn geene verschenen.


Art 2. Mestrapporten.
kol 1. Harskamp, Hazeloop, Capelle, Augustijn, Pennings, Hensbergen, Hofman, Verbeek, Rietberg en Van Cleef hebben geen mest gemaakt.
kol 2. Geene aanmerkingen.
kol 3. Idem.
De Onderdirecteur neemt op zich de gebreken te doen herstellen.


Art 3. Ook zijn ingekomen de schoollijsten der verschillende Kolonien, welke beoordeeld en aan den Onderdirecteur ter beboeting afgegeven worden. Ook zijn ingekomen de schoollijsten van de vorige week en aan den Adjunct-directeur van het schoolwezen afgezonden.

Art 4. Zijn ingekomen de rapporten van de wijkmeesters der verschillende Kolonien. Volgens de taxatie wegens de tekortkomende rogge van den oogst van 1834:

Naam
Koppen Broden

Kol no 1
Harskamp 6,8 1
Augustijn 58,8 9
Haakmeester 18,8 2
Rietberg 36,8 6
J.J.Mei 16,5 2
Fietsold 23,1 3
Franken 15,6 2
Weil 13 2
Boon 11 1
Groen 7,3 1
Weduwe Van Kooten 7,6 1
Kampstra 16,1 2
Van Klooster 11,1 1
La Four 8,4 1
Hinte 16 2

Kol no 2
Klingen 11 1
Goosen 14,5 2
Horst 24 3
Poelstra 10,2 1
Letterie 10,6 1
Dammers 73,4 12
Weduwe Hoen 14 2
K. de Lange 9 1
Leltz 8 1
Kuiters 8 1

Kol no 3
Atsma 46,4 7
Doede de Vries 23 3
Khale 24 3
Klasen 12 1
Weduwe Groenewoud 9 1
Batink 54 8
Horstman 21,8 3
Brands 29,7 4
Hartog 12 1
Homrig 18 2
Lodewijk 30 4
Van Embden 11 1
Boas 28,2 4
Matteman 9,1 1
K. Visser 22,2 3
Weduwe Lazoe 7,3 1
Bodaar 11,2 1Zaterdag den 31 January 1835.

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

J. Meijer van kolonie no 1 verzoekt om met verlof te gaan naar Kampen voor den tijd van zes dagen.
Is toegestaan.


Artikel 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien van deze week, welk bevonden zijn als volgt:
kol 1. Hazeloop, Harskamp, Hensbergen, Verbeek, Augustijn en Pennings het achterstallige bijgewerkt. Hoffman, Rietbergen, Van Cleef komen ieder vier voer ,Matena en Capelle drie voer tekort.
De Onderdirecteur wordt last gegeven om zorg te dragen dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.
kol 2 en kol 3. Geene aanmerkingen.


Artikel 3. Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van den staat des werks om en bij de huizen, welke bevonden zijn als volgt:
kol 1. Harskamp, Hensbergen, Broekhuijzen, Meijer, van der Hoef en A. Kleijnman de greppen rond het huis niet schoon. Allen aangezegd om het gebrekkige te herstellen.
kol 2. geene aanmerkingen.
kol 3. Zwiers en de Weduwe Geitenbeek de greppen om het huis niet schoon. Beide aangezegd om het gebrekkige te herstellen.


Artikel 4. Zijn ingekomen de schoollijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood heeft behoeven te worden ingehouden. Denzelve zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.

Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Kleine Raad,
T.H.P. van Marle.