Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien, gedurende de maand July 1833


Zaturdag den 6e July 1833

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

G. Schlecht, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van Luijpen. van kolonie N?, verzoekt om met verlof te gaan naar Maassluis voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Verhagen. van kolonie N?, verzoekt om met verlof te gaan met hare dochter naar 's Gravenhage voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

C. van Duren. van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan met zijne dochter Jacoba naar Utrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Van der Sluis. van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Engel Erkel. van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Oudewater voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Arnoldus de Vries, zoon van den kolonist D. de Vries, van kolonie no 1, welke vroeger dienstbaar is geweest in de Oost-Indien bij den Heer Gouverneur Generaal van den Bosch, en nu weder terug is gekomen, verzoekt om bij de sterkte van het huisgezin te mogen worden opgenomen.
De Raad oordeelt dit verzoek ten gunstigste aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen, daar de Vries oud wordt, en de zoon ook alle moeite heeft aangewend tot het verkrijgen van een dienst, waarin hij niet heeft kunnen slagen.

Fokje Ekhardt, van kolonie N1, oud 24 jaren, dochter van den kolonist R. Ekhardt, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Nijeziel in Groningerland.
Is toegestaan.

Willem van der Meij, ingedeelde bij den kolonist F. Grothée in de kolonie N1, oud 20 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Delfshaven.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
Kol 1. Van de wijkmeester Visscher geen rapport ingekomen.
Hensbergen jet achterstallige bijgewerkt; alle overigen nog niet bijgewerkt.
Den OnderDirecteur last gegeven om zorg te dragen, dat alles in de volgende week worde bijgewerkt, zullende de nalatigen ieder zes pond brood gekort worden.
Kol 2. Geene aanmerkingen.
Kol 3. Geene aanmerkingen.

Art. 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 13 July 1833

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van den OnderDirecteur Schuurer.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

P. van der Wind, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Vlaardingen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Rochel, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

de vrouw van Doede de Vries, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan met hare dochter Naadje naar Medemblik voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Schnoor, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is geweigerd, daar genoemde vrouw reeds in het voorjaar met verlof is geweest.

Catharina, dochter van den kolonist Francot, van kolonie N2, oud 18 jaren, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Nijensleek.
Is toegestaan.

Vrouw van Klooster, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Matthijs Boon, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Vlissingen voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende hij de toestemming zijner besteders vertoond.

Marinus van den Boogaard, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Middelburg voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende hij almede de toestemming der besteders vertoond.

G. Leonhardt, van kolonie N2, verzoekt verlof voor zijne vrouw om naar 's Gravenhage te gaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Elsing, van kolonie N2, verzoekt verlof voor zijne vrouw, en dochter Naatje, om naar 's Gravenhage te gaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Eiltje Freerks Fekkes, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van 14 dagen, vertoonende de toestemming harer besteders.
Is toegestaan.

Aalke Lels, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Collum voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan..

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, alsmede die van de vorige week van kolonie N1, 1ste wijk, welke bevonden zijn als volgt:
Kol 1. Al het achterstallige bijgewerkt, verder geene aanmerkingen.
Kol 2. Geene aanmerkingen.
Kol 3. Geene aanmerkingen.

Art. 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 20 July 1833

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van den OnderDirecteur Schuurer, welke hiervan heeft kennis gegeven.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

Vrouw Raaphorst, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Leijden voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Grietje Bude, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Nieuwendam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming harer besteders vertoond.

Cornelis Andries de Witt, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Groningen voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende mede de toestemming zijner besteders vertoond.

Vrouw Smit, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Alkmaar voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Pompe, van kolonie N2, verzoekt verlof voor zijne vrouw om naar Wassenaar te gaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Lutske Blom, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Sneek voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Franken, van kolonie N1, verzoekt verlof voor zijne vrouw, en dochter Elizabeth, om naar Leijden te gaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Kamstra, van kolonie N1, verzoekt verlof voor hare twee kinderen Jacob en Wikje, om naar IJlst te gaan voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

De huisvrouw van Klaas Smit, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Texel voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Breek, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Purmerend voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wed. Brandsma, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Sloten voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wed. Hoek, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Langendijk voor den tijd van veertien dagen.
Is geweigerd, daar de dochter die dan de huishouding waar moet nemen, de eenigste zijn zoude, welke verdiensten in dat huisgezin maakt.

B. van Belkum, van kolonie N1, verzoekt, dat de voorzoon zijner vrouw, Jan Nobbe, welke door gebrek aan zijn been, buiten dienst is, wederom in de sterkte mag worden opgenomen.
Daar dit huisgezin vlijtig is, en genoemde voorzoon ook wel in het huisgezin dienstig kan zijn, steld de Raad dit verzoek ten ginstigste aan de Permanente Commissie voor.

In de kantlijn bijgeschreven: 5 mei 1832 gaan dienen buiten de kolonien, afgevoerd in maart 1833 / goed

Wed. van der Weerd, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Kampen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

De vrouw van C. de Vries, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan naar Purmerend voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Grietje, dochter van den kolonist Visser van kolonie 3, verzoekt om met verlof te gaan naar GrooteBroek voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wed. Roozenboom, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan met de bij haar ingedeelde Maike Visser naar Groningen voor den tijd van veertien dagen, hebbende laatstgenoemde de toestemming harer besteders vertoond.
Is toegestaan.

Dirk de Vos, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Alkmaar voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende hij de toestemming zijner besteders vertoond.

Vrouw de Kruijff, van kolonie N1, verzoekt om een verlofpas voor hare dochter Hendrika, oud 19 jaren, voor den tijd van drie maanden om te gaan dienen te Leijden.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
Kol 1. Geene aanmerkingen.
Kol 2. Kruit komt twee voer te kort, voor het overige geene aanmerkingen.
Kol 3. Postma geen mest gemaakt, Stahl komt twee voer en Bating een voer te kort, voor het overige geene aanmerkingen.

Art. 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Zaturdag den 27 July 1833

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van de OnderDirecteuren Faaken en Schuurer, welke hiervan kennis hebben gegeven aan den Adjunct-Directeur.

Art. 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn

La Grange, van kolonie N3, verzoekt om met verlof te gaan met zijne dochter Anna naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

J. Inpijn, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan naar Haarlem voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van der Korst, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan met hare dochter Wilhelmina naar Zwol voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Johanna Bregeman, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Deventer voor den tijd van acht dagen.
Is geweigerd.

A. Kuiters, van kolonie N2, verzoekt om met verlof te gaan met zijne dochter Geertje naar Dordrecht voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende kolonien van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
Kol 1. Geene aanmerkingen.
Kol 2. Kruit het achterstallige bijgewerkt, voor het overige geene aanmerkingen.
Kol 3. Postma komt drie voer mest, Stahl twee voer en Bating één voer te kort, welke van de vorige week niet zijn bijgewerkt. De onderDirecteur zal last gegeven worden, om zorg te dragen dat het achterstallige in de volgende week worde bijgewerkt.

Art. 3. Verder komt nog binnen

Vrouw van den Brink, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Wed. Hoogenberk, van kolonie N1, verzoekt om met verlof te gaan naar Weesp voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Art. 4. Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van den staat des werks om en bij de huizen, welke bevonden zijn als volgt:
Kol 1. Götz, Snijder, Smal en Hensbergen de aschhokken ingestort, Brouwer de houtwal beschadigd, Veen, Augustijn en Meijer de greppen om het huis niet schoon.
Kol 2. Meest al de aschhokken ingestort.
Kol 3. In de derde wijk onderscheidene aschhokken ingestort.
De kolonisten zullen aangezegd worden om het gebrekkige te herstellen, terwijl aan de OnderDirecteurs zal opgedragen worden, om voor de herstelling te zorgen.

Art. 5. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-directeur voor het schoolonderwijs worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Voor eensluidend afschrift
De secretaris van den Kleinen Raad
T.H.P. van Marle