Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad der gewone kolonien mei 1831Zaturdag, den 7e Mei 1831

Tegenwoordig
M. Bersma
Faaken en
Bosma
Schuurer was door den Adjunct Directeur vrijgesteld, en van Wolda met den Heer Directeur naar Veenhuizen.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Arends ingedeelde van kol 2, verzoekende voor 8 dagen verlof naar Neder Hasselt nabij de Graaf.
Is toegestaan.

Mulder, van kol 3, verzoekende verlof voor zijne vrouw naar Utrecht en Gorkum, ten einde familie te bezoeken.
Is toegestaan.

van der Wolde, van kol 3, verzoekende voor veertien dagen verlof naar Groningen voor zijnen zoon Roelof, oud 18 jaren, ten einde aldaar zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

Johannes Julsink bestedeling van Groningen, ingedeeld op kol 3, verzoekende verlof naar gemelde stad, had permissie van zijne besteders.
Is toegestaan.

Vrelink van kol 3, verzoekende eene tweede koe.
Hem is geantwoord zoodra daartoe gelegenheid is er voor gezorgd zou worden.

Timmermans, van kol 3, verzoekende verlof voor zijnen zoon George Frederik, oud 18 jaren, naar s Gravenhage ten einde aldaar zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

De vrouw van Klaas Smit van kol no 3, verzoekt verlof naar Texel ten einde aldaar hare familie te bezoeken.
Is toegestaan

Neeltje Groenewoud van kol 3, verzoekende verlof naar Monnikendam.
Is uitgesteld.

De Wed: van der Weerd, van kol 3, verzoekende verlof naar Kampen, ten einde bij het voltrekken van een huwelijk van haren zoon tegenwoordig te zijn.
Is toegestaan.

Elsje dochter van den kolonist Breek van kol 3, oud 16 jaren, verzoekende verlof naar Purmerend.
Is uitgesteld.

De Wed: Moen, van kol 2, verzoekende verlof naar Nieuwendam om aldaar hare familie te bezoeken.
Is toegestaan

Elizabeth Klein, stiefdochter van vrouw Heidt, oud 21 jaren van kol: N.2, verzoekende verlof naar s Gravenhage om hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

Nieuwenhove van kol 2, verzoekende een ingedeelde om de koeijen te hoeden, dewijl zijn eigen kinderen te groot zijn.
Hem is geantwoord dat zoo mogelijk aan zijn verzoek zou voldaan worden.

De Wed Winkelhuis, van kol 1, verzoekende verlof voor 14 dagen naar Amsterdam om haar zoon, welke in het Buiten Gasthuis aldaar is te bezoeken.
Is toegestaan.

Hilletje Schaffer, bestedeling van Leeuwarden, ingedeelde bij Horst op kol 2, verzoekende verlof naar gemelde stad, welk verzoek haar huisvader ondersteunde.
Hoe gaarne de Raad hierin bewilligde moet zij dit echter weigeren, doordien zij geene permissie van hare besteders had.

Vrouw Richmond van kol 1, verzoekende eene verlofpas voor 3 maanden voor haren zoon Teunis, oud 17 jaren, om te gaan dienen bij W. de Jager te Vledder.
Is toegestaan.

Vrouw Bregheizen, van kol 1, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Amsterdam voor hare dochter.
Is toegestaan.


Art. 2.
Ingekomen de Mestrapporten van Kol 1 en in orde bevonden en volgens opgaaf des Onder-directeurs zoo ook uit de stukken bleek, de gebreken van de vorige week hersteld.
Ingekomen de mestrapporten van Kol no 2 en in orde bevonden.
Kol 3 wijk 1 bij Zeeuws 2 voer te min,
Kist niet aangemaakt
van Dinter niet aangemaakt
Schreuder en Peen zegt de wijkmeester het niet te kunnen opgeven, doordien er gekruid word.
Hagedoorn niet aangemaakt
Stilling niet opgegeven als dat er gekruid word
Wijk 2 bij de Bruin geen mest aangemaakt
Veenstra id: was bij het aardappel lossen op de dag der mestmakerij
Van Pigchelen geen mest gemaakt wegens zwakheid volgens rapport des wijkmeesters
Wijk 3 van Welsum in drie weken niet aangemaakt, volgens rapport van den wijkmeester.
Wijk 4 in orde.


Art. 3.
Ingekomen rapport van den Onder Directeur van Kol 1 van de gebreken in het maandelijksch rapport; de aschhokken waren in orde ?? het noodige hout.
Idem van den Onder-directeur van kol 2, de gebreken waren hersteld, en men was er nog aan bezig.
Van kol 3 ingekomen vier stukken papier van de vier wijkmeesters inhoudende opgaaf van de aanwezige kippen en honden. Zij teruggezonden als niet behoorlijk in orde zijnde.

(get) M. Bersma.


Zaturdag den 14e Mei 1831

Aanwezend alle leden.

Art 1 Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Van der Bil
en Pijpers van kol 3, verzoekende 14 dagen verloftijd voor hare huisvrouwen, om de familie te bezoeken te Schiedam en Rotterdam wonende.
Is toegestaan.

Atsma van kol 3, als boven voor 8 dagen naar Sneek.
Is toegestaan.

Grietje Ponse van kol 3, voor 8 dagen naar de Ommerschans, om Verboom te bezoeken.
Is toegestaan.

Geertje Smit van kol 2 , voor 4 dagen naar Veenhuizen tot het bezoeken van Vrouw La Forte(??).
Is toegestaan.

Spoelstra en de vrouw, van kol 1 voor 4 dagen naar Sneek tot het bezoeken hunner kinderen.
Is toegestaan.

Van der Lugt, van kol 1, voor 14 dagen naar Vlaardingen tot het geven zijner toestemming ter voltrekking van het huwelijk zijner dochter.
Is toegestaan.

North van kol 3, voor 3 weken naar Nienburg, koningrijk Hanover, tot het bezoeken zijner welgestelde familie.
Is toegestaan.

Willem Pereijn van kol 1, verzoekende eene verlofpas van 3 maanden voor de oudste dochter zijner vrouw Maria Richmond, oud 20 jaren, tot het dienen op de proef te Steenwijk.
Het meisje is vlijtig, doch moeder en dochter zijn dikwijls oneenig en het huisgezin kan buiten haar wel bestaan. Is toegestaan.

Van Galen, Neeltje Groenewoud en Elsje Breek, van kol 3 voor 14 dagen tot het bezoeken hunner familie.
Is toegestaan.

Vrouw Bolletje, van kol 3, voor 14 dagen naar Amsterdam, tot het bezoeken harer familie.
Is toegestaan.

Vrouw de Vries, van kol 1, verzoekende eene verlofpas voor hare dochter Grietje, oud 19 jaren, om 3 maanden te dienen binnen Steenwijk.
Is toegestaan.

Antje Venker, van kol 1, voor 8 dagen naar Hasselt tot het bezoeken harer grootmoeder.
Is toegestaan.


Art 2.
Uit de ingekomene opgaven van mestmakerij is gebleken, dat de navolgende kolonisten in gebreke zijn gebleven.
Cohen geen mest aangemaakt
Beuman idem.
Zeeuws, van Kesteren, Werf, Peters, van Dinten, Hagedoorn en van PIgchelen, geen mest aangemaakt.
Besloten
Van deze kolonisten zal aanstaande donderdag het halve brood worden ingehouden, zoo zij tegen dien tijd het gebrekkige niet hebben hersteld, hetgeen hun maandag door de Onderdirecteur zelven zal worden aangezegd.


Art. 3.
Volgens de ingekomene opgaven is bevonden, dat de volgende kolonisten nog kippen en honden houden, als

In kol 1 geene

In kol 2
Zwier, een hond
Bartels, id
Jansen, id
Horst, drie kippen.

In kol 3,
Werf eene kip met kuikens
Kist, idem
Van Dinten, een kip
Spel, twee honden
Kranendonk, een hond
Jan Lodewijk, id
Paterellij, id.
Beuman, twee kippen.
Veenstra, een hond,
Asperslag, eene kip met kuikens
Snoek, een hond
Ragius, id
Hanenburg, id
Jansen, id
J. A. Smit, id
Pijpers, id
Bagchus, id
Van der Bil, id
Taatgen, id
Surstedt, eene kip met kuikens
Kessen, een hond,
Wolfs, id

Krachtens art 11 van het besluit der Permanente Commissie van 1 Febr. 1831 N1 is er in den Raad besloten
1. Dezen kolonisten maandag te doen aanzeggen dat hun bij de eerstvolgende uitgifte van brood, op donderdag den 19: dezer maand de helft van dat voedsel zal worden ingehouden zoo ze woensdag avond zich niet van die honden en kippen zullen hebben ontdaan.
2. Den wederstreevig blijvenden kolonisten in de volgende week de helft van het brood af te houden.

(get) J. H. van Wolda


Zaturdag den 21e  Mei 1831

Tegenwoordig
Bersma, Faaken, Bosma en van Wolda Secretaris

Art 1: Voorstellen, verzoeken, klagten van kolonisten.

Verschenen:

Krol, van kol 3, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar Groningen.
Is toegestaan.

Lena Scholten, van kol 3, oud 15 jaren, verzoekende insgelijks met Krol mee te gaan.
Is toegestaan.

Vrouw IJtes, van kol 3, verzoekende 14 dagen verlof naar Embden in Oost-Vriesland, voor haren man, alwaar zij beiden hun ouders hadden.
Is toegestaan.

Vrouw Visser, van kol 3, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Amsterdam.
Is toegestaan.

Vrouw van Haften, van kol 2, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Amsterdam.
Is toegestaan.

Toepoel van kol 2, verzoekende verlof voor 14 dagen om zijne dochter te bezoeken naar Cleef in Palzdorff.
Is toegestaan.

Pieter Arents, van kol 1, voor 14 dagen naar Rotterdam, tot het bezoeken zijner moeder en verdere familie.
Is toegestaan.

Lagcher, van kol 2, verzoekende 2 kinderhemden.
De Onder-directeur zal daaraan het noodige doen.

Vrouw van der Hulst, van kol 3, vragende eenige toelage voor het bij haar ingedeelde meisje Grietje Helmich, oud volgens haar zeggen 12 jaren.
De Raad kan dit meisje geene bijzondere bijbetaling doen, daar hetzelve wel in staat is, haren kost te verdienen.

Alida Hoomoedt, van kol 2, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar s Gravenhage tot het zoeken eener dienst.
Is toegestaan.

Vrouw Benjamins, van kol: 1, voor gelijken tijd naar Amsterdam, tot het verrigten van familiezaken.
Is toegestaan.


Art 2.
De ingekomen opgaven van de mestmakerij hebben de navolgende bijzonderheden doen kennen.
Kol 1. Snijders, Hahn, Oostmeijer en Rozeboom geen mest gemaakt.
Kol 2. De lijst van Keizer niet goed opgemaakt zijnde, wordt dezelve aan den Onder-Directeur terug gegeven, ter verbetering en terugzending.
Kol 3. Gutsloo geen mest gemaakt. de Graaf n voer te min.

Is besloten:
deze kolonisten in de volgende week het gebrekkige te doen herstellen, behalve het gewone; waarvan de Onder-Directeurs den eerstvolgenden Zaturdag verslag zullen doen.


Art 3.
Volgens de ingekomene schriftelijke verklaringen der verschillende wijkmeesters, en welke door de Onder-directeurs bevestigd worden, hebben er in de afgeloopene week geene inhoudingen van brood behoeven plaats te hebben, daar de honden en kippen, verleden zaturdag nog aanwezig, alle zijn afgeschaft.
De Raad neemt daarin genoegen.


Art 4.
De lijsten der van de school afwezig geblevene kinderen van de vorige week zijn ingekomen.

(get) J. H. van WoldaZaturdag den 28 Mei 1831

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen.

Vrouw Jansen, van kol 2, klagende dat haar 6 pond brood was afgehouden, voor haren zoon die verleden jaar voor de Nationale Militie was uitgetrokken. Verzoekende dat brood wederom terug.
Het huisgezin is sterk 5 zielen en ontvangt 36 pond brood. Haar verzoek kan niet worden toegestaan.

Vrouw van Os van kol 1 vragende eenige betaling voor den bij haar ingedeelden bestedeling Everts Bastianus Robijn,  oud 9 jaren, welke haar thans de koeijen hoedt.
De raad oordeelt, dat er op dezen jongen geen geld moet toegegeven worden.

Hoogmoed
, van kol 2 , verzoekende voor 8 dagen met verlof te gaan naar Zaltbommel, tot het bezoeken zijner familie.
Is toegestaan.

Vrouw Schnoor, van kol 2, en Pieter Noomen van kol 1, verzoekende insgelijks met verlof te gaan naar Holland.
Is eenigen tijd uitgesteld.

Vrouw Maatje
, van kol 1, verzoekende dat de beide bij haar ingedeelde weezen Cato en Jan Wigman verplaatst zouden worden.
Is goed gevonden deze kinderen in te deelen bij een geschikt huisgezin en wel in de nabijheid van de school en de R. C.  kerk; in het begin der volgende week te zoeken.


Art 2.
Volgens ingekomene opgaven van de mestmakerij in de verschillende kolonien, zijn er de volgende gebreken ontdekt
Kol 1. De mest van van Belkum en Gotz niet opgenomen bij Molenwijk, den Wijkmeester, Jan Visscher, Kranendonk, de Wals, Augustijn, Penning en Rooseboom niet gemaakt.
Kol 3 Die van Laverman is niet doorgegeven, de Wed: Pelt een voer te weinig, Gutsloo van twee weken vijf voer, Bolletje, Lodewijk, Surstedt, Smid, ??, Plomp en de Wed. van Achteren, allen aan de vaart werkende niet gemaakt. Visser en van der Wulp ieder twee voer te min.

De onder-directeurs van kol: 1 en 3 nemen op zich deze gebreken in de volgende week te doen herstellen, in allen gevalle, over 8 dagen van den uitslag kennis te geven.


Art 3.
De maandelijksche opgaven van den staat des werks op de hoeven, die ingekomen zijn, na gezien hebbende, is bevonden dat er de volgende gebreken zijn
Kol 1 wijk 1. Het aschhok van Biemans niet in orde gebragt.
Wijk 2. Eenige aschhokken en vonders ordeloos, uit gebrek aan hout.
Wijk 3. Hier zijn zes aschhokken, die nog opgemaakt moeten worden, insgelijks gebrek aan hout.
Kol 2 wijk 1. De rogge beschadigd op de hoeven van Coenrades, van Duuren, Jansen, Goosens en Barning.

Is in den raad besloten
1e. de gebrekkige aschhokken en vonders in de volgende week te doen herstellen, den kolonisten hout verschaffende.
2e. Den onder-directeur van kol 2 op te dragen, de opgegevene beschadiging der koornakkers optenemen en de opgave des wijkmeesters waarheid bevindende, van ieder hunner, wier rogge akkers beschadigd zijn, in de eerste plaats 6 pond brood in te houden.

.
Art 4.
Zijn ingekomen de lijsten van de verleden week afwezend geblevene kinderen, voorzien met de noodige opgaven.


Art 5.
Verscheen nog vrouw Bijsterveld, van kol 2, ons hartelijk verzoekende, dat hare dochter Aagje, verleden jaar naar Holland gegaan, om daar door de Ommerschans te ontkomen, wijl zij om hare zwangerheid daartoe verwezen was, van de kolonie ontslagen mogt worden, vertoonende eenen brief van de Sub Commissie van Gorinchem die in dat ontslag geene zwarigheid ziet.
Zal aan den Heer Directeur worden voorgesteld.

(get) J. H. van Wolda


Voor eensluidend afschrift
De secretaris van den kleinen raad,
J. H. van Wolda