Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde door den kleinen raad der vrije kolonien mei 1830


Zaturdag den 1 mei 1830

Verschenen voor den Raad:

1. Zoutebier, van kolonie 1, wiens huisvrouw ziek was, en het jong geboren kind thans niet opgepast en onderhouden kon worden, verzoekende om in dezen hulp te mogen erlangen.
Is besloten hem voor eenigen tijd, de oudste dochter van Meijer toe te voegen.

((NB: er is 29-11-1829 een kind geboren, dat echter 23-08-1830 overlijdt.))

2. Berkenkamp, van kolonie no 3, verzoekende een 14 daagsch verlof voor zijne vrouw, om hare zuster te bezoeken, in Willemsoord bij de Helder wonende.
Is besloten toe te staan.

3. Christiaan Wolfs, van kolonie 3, verlangende de vrijheid om eenigen tijd aan de straatweg te mogen werken.
Daar dit huisgezin zeer waarschijnlijk onder de kolonisten van den 1e rang zal worden opgenomen, ziet de raad hierin geen zwarigheid doch zullende hij zoo lang moeten wachten. Toegestaan.

4. Vrouw Gutselo, van kolonie no 1, verlangende voor 14 dagen met verlof te mogen gaan naar Delft, om hare dienstbare kinderen te bezoeken.
Is beslote toe te staan.

5. Vrouw de Kruijff, van kolonie 1 vragende verlof voor hare dochter Hendrika Oremus(?), oud 16 jaren, om 3 maanden te mogen dienen te Nijensleek bij P. de Vries.
Is besloten toe te staan.

6. Johannes Klijn, stiefzoon van vrouw Heidt van kolonie 2, vragende verlof, om 3 maanden te mogen gaan dienen bij J.J. Conradi te Rijsberkamp nabij Noordwolde.
Is besloten toe te staan.

7. Wolter Jansen van kolonie 3 verzoekende zijne zoon Willem, oud 16 jaren, voor 3 maanden als knecht te mogen verhuren bij den Adjunkt Direkteur Bersma.
Is besloten insgelijks toe te staan.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 8 mei 1830

1. Paterelly, van kolonie no 3, verzoekende voor zijnen zoon Johan, oud 23 jaren, om drie maandelijksch verlof om buiten de kolonien aan wegen, straten enz te werken.
Is besloten het verzoek zoo als het voorgedragen is, van de hand te wijzen, maar hem zoodra de zoon eene dienst heeft gevonden een verlofpas voor 3 maanden te geven.
Hierop verzocht de vader het ontslag van de kolonien voor deezen zoon.

In de kantlijn bijgeschreven: Kan, dunkt mij, niet wel worden geweigerd, vK.


2. Vrouw Evenblij, van kolonie 3, verlof voor 14 dagen naar Amsterdam, om de famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

3. Van der Groenekam, van kolonie 3 als boven naar Amsterdam om zijne kinderen te bezoeken.
Uitgesteld, tot dat de voornaamste drukte gedaan is.

4. Annige Smids, van kolonie 3 verlof voor 8 dagen naar Groningen om famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

5. Breek van kolonie 3 voor 14 dagen naar Purmerende om van de SubCommissie aldaar, zijn ontslag van de kolonie nte vragen.
Is uitgesteld als voren..
 
6. Vrouw van den Heide van kolonie no 1, 14 dagen naar Leiden om haare famillie te bezoeken.

7. Vrouw Volkering van kolonie 2 voor 14 dagen naar den Haag om hare vader te bezoeken.
Is toegestaan.
,
8. Vrouw Kemper van kolonie 2 naar Amsterdam voor 8 dagen.
Is toegestaan.

9. Johanna van Welsum van kolonie 3, verzoekende 4 weken aan den straatweg te mogen werken.
Is geweigerd.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 15 mei 1830

Verschenen heden:

1. Vrouw Stoffels van kolonie 2 verzocht verlof naar Utrecht en 's Gravenhage om hare famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

2. Wed. Frankot verzocht verlof naar de Graaf om hare famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

3. Vrouw Schnoor onlangs op de kolonie aangekomen verzocht verlof naar Amsterdam ten einde haar famillie te bezoeken.
Is uitgesteld.

4. Vrouw Kuiters van kolonie no 2 verzocht verlof naar Bovenkarspel om hare famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

5. Vrouw Kniessenburg verzocht verlof naar Haarlem om hare famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

6. Vrouw Sthaal, van kolonie 3, verzocht verlof om bij het thans bestraten van den weg in de kolonie aan gemelde weg te mogen werken, en steenen aandragen.
De Raad heeft geoordeeld dit te moeten weigeren, uit hoofde het aan eene vrouw minder past aan zulke publieke werken bezig te zijn, en ook omdat gemelde vrouw in haar eigen huis werk genoeg te doen heeft en anders in haar tuin en bij haar huis met haar eigen werk zich kan bezig houden.

7. Suzanna Altaar, ingedeeld bij Willemsen kolonioe no 2, verzocht verplaatst te worden bij David Schouten, menende dat zij het daar beter zou hebben, en klagende over de huisverzorger.
De Raad heeft geoordeeld dat bij Willemsen te moeten onderzoeken in den aanstaanden week.

8. Vrouw Elstrodt van kolonie no 2 verzocht om van Frederika Opzomer ontlast te worden en een ander meisje weder te hebben, dat kleiner is om de koeden (schrijffoutje) te hoeden.
Hierin zal bij voorkomende gelegenheid voorzien worden.

9. Benjamins van kolonie 1 verzocht om voor tien dagen tijds naar Amsterdam te reizen met zijn zoontje ten einde zijne famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

10. Vrouw Hendriks van kolonie 1 verzocht verlof voor drie maanden voor hare dochter Roelofje, oud 18 jaren, ten einde te dienen te Wapse, gemeente Diever.
Is toegestaan.

11. Vrouw Bregheizer van kolonie no 1 verzocht verlof om voor veertien dagen naar Amsterdam te gaan.
Is uitgesteld, omdat gemelde huisgezin onlangs op de kolonie van Amsterdam aangekomen is.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 22 mei 1830

Verschenen:

1. Van der Groenekam van kolonie no 3 verlangde verlof naar Amsterdam.
Is uitgesteld.

2. Geitenbeek van kolonie no 3, verzocht op de hoef van Meijer geplaatst te worden welke met ontslag vertrok, daar dit huisgezin pas aangekomen is en de hoef niets beter is, is hem dit afgeraden, waarin hij genoegen nam.

3. Vrouw Rietberg verzocht verlof naar Kampen, om hare famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

4. Vrouw Poelstra verzocht om voor vijf dagen naar Leeuwarden te mogen gaan om aldaar eene zieke zuster te bezoeken.
Is toegestaan.

5. Ekhart van kolonie no 1 verzocht om voor den tijd van van drie dagen te gaan naar Visvliet om aldaar eene dochter te bezoeken.
Is toegestaan.

6. Vrouw Venker van kolonie 1 verzocht voor veertien dagen verlof naar Hasselt ten einde hare moeder te bezoeken.
Is toegestaan.

7. Wed. GrollÚ van kolonie no 3 verzocht verlof voor drie dagen naar Veenhuizen ten einde hare broeder te bezoeken.
Is toegestaan.

8. Goossens van kolonie no 2 verzocht verlof voor drie dagen naar Meppel om daar gelden te ontvangen.
De Raad heeft geoordeeld dit te moeten weigeren, omdat den man en vrouw alreede ieder eens daartoe verlof gegeven was.

9. Vrouw van den Brink, van kolonie no 1, verzocht voor veertien dagen verlof naar 's Gravenhage ten einde hare famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 29 mei 1830

Verschenen voor den Raad:

1. Pieter Hoogenberg van kolonie no 2, verzoekende voor 8 dagen met verlof te gaan naar Weezep, tot het bezoeken zijner famillie.
14 dagen uitgesteld.

2. Raaphorst en zijne huisvrouw van kolonie no 2, verlangende voor 14 dagen met verlof te gaan naar Leiden en Gouda, tot het bezoeken hunner kinderen en famillie.
Is toegestaan.

3. Arents, van kolonie no 2, ingedeeld bij den huisverzorger Willemse, verzoekende verplaatst te worden.
Is goedgevonden dezen persoon te plaatsen bij Snijders in kolonie no 1 dat een klein huisgezin is.

4. Vrouw Schnoor van kolonie no 2, verlangende voor 8 dagen met verlof te gaan naar Amsterdam, tot het lossen van eenige kleedingstukken uit de bank van leening, waartoe zij het geld in Amsterdam ontvangen zoude.
Is toegestaan.

In de kantlijn bijgeschreven: Het is eigen goed, dat vˇˇr hunne opzending is geplaatst.


5. Dijkshoorn van kolonie no 3 voor 14 dagen naar de Rijp, tot het bezoeken zijner famillie.
14 dagen uitgesteld.

6. Hendrik Muniks, zoon van vrouw van Hemsch van kolonie 3 voor 14 dagen naar Zaltbommel.
Is toegestaan.

7. Vrouw van Bruchem van kolonie 3, naar Zaltbommel,
8. Vrouw Nekker van kolonie no 3 naar Sliedrecht,
9. Janneke Zwak van kolonie 3 naar Gorcum, alle drie om aldaar famillie te bezoeken.
Is toegestaan.

10. Bachus van kolonie 3, verzoekende voor gelijken tijd te gaan naar Vlaardingen, insgelijks tot het bezoeken zijner famillie.
Is toegestaan.

11. Cornelis Hoedt van kolonie no 2 verzoekende de vrijheid om zijne famillie te bezoeken te Zaandam.
14 dagen uitgesteld.

12. Jurrien Maatje van kolonie no 1, verzoekende 4 weken buiten de kolonie bij zijn zwager Hendrik Wenk, te Oude Trijne te werken, daar hij dezen dagen op de zaal geene genoegzame bezigheid had.
Is toegestaan, nadat de spinbaas hierover gehoord was.

((NB: Bedoeld zal zijn Oldetrijne, op zo'n 10 km van Willemsoord.))

13. Vrouw Wijhl, van kolonie no 3, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar Amsterdam tot het bezoeken hares ouden vaders.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda secr.

Voor kopie conform
De secretaris van de kleinen raad
J.H. van Wolda