Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Copie uit de notulen van het verhandelde in den kleinen raad der vrije kolonien, over de maand december 1828


Zaturdag den 6 December 1828

Verschenen voor den kleinen raad:

1. Sabelis, van kol 1, wijk 3, verzoekende voor 14 dagen met verlof te mogen gaan naar Haarlem.
Is toegestaan, onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der Kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door den Heer Direkteur geapprobeerd.

.
2. Lagerweij, van kol 1, wijk 1, verzoekende dat de bij hem ingedeelde Maria de Vrede, van hem afgenomen en verplaatst mogte worden.
Is goedgevonden dat meisje te plaatsen bij den kolonist Verhoeks, welke reeds om haar verzocht heeft.

(get) J. H. van Wolda secr.Zaturdag den 13 December 1828

Verschenen voor den raad:

1. Vrouw Vegters, van kol 2, verzoekende eenige paren klompen voor haar kinderen.
De Onderdirekteur zal heden avond, na afloop van den raad, voor zoo verre zijne klompen toereiken, in hare behoefte voorzien.

2. Vrouw Duiker, van kol 1, te kennen gevende, dat de boekhouder haar twee boezelaars in het boekje had gebragt, daar zij maar een ontvangen had.
Dit abuis wordt wederom in orde gebragt, de raad was er reeds mee bekend.

3. van Dalen, van kol 2, te kennen gevende, dat hij in zijn huisgezin, bestaande uit 8 zielen, van 5/4 Nederl. mud aardappelen en 4/2 oud pond brood, niet leven kon, verzoekende derhalve om eenige ondersteuning.
Aangezien hierin door den kleinen raad niets veranderd kan worden, zal echter zijn verzoek in de notulen worden ingeschreven, en aan den Heer Direkteur voorgesteld.

In de kantlijn bijgeschreven: De Heer Direkteur geeft te kennen dat aan dit verzoek niets gedaan kan worden, daar van Dalen ontvangt hetgene hem toekomt.

In de kantlijn bijgeschreven: Verzoek om optegeven de verdiensten van van Dalen gedurende de laatste drie maanden, vK

4. Trijn Tjebbes, van kol 2, verzoekende reisgeld voor hare terugreis naar Texel; zij had haar ontslag van de kolonie ontvangen en was zeven gulden benodigd.
Dit zal aan den Heer Direkteur der kolonien verzocht worden.

In de kantlijn bijgeschreven: De Heer Direkteur authoriseert den Onderdirecteur van kol 2, om deze vrouw 5 reisgeld op rekening te geven.

(get.) J.H. van Wolda, secrZaturdag den 20 December 1828

Verschenen voor den kleinen raad:

1. Mooi, van kol 2, verzoekende voor eenige dagen met verlof te mogen gaan naar de Pekel A, prov. Groningen, om zijn familie te bezoeken.

2. Visser, van kol 2, verzoekende voor 12 dagen met verlof te gaan naar Groote broek, werwaards hij in dienst zoude brengen zijne dochter,
3. Niesje Visser, zoo het hem vergund werd, dat deze daar 3 maanden bij de familie woonde

4. Poot, van kol 1, wijk 3, verzoekende om zijne zoon Hendrikus voor drie maanden te mogen laten dienen, bij eenen boer te Vledder; zijne vrouw was stiefmoeder over dezen jongen, en hij kon nu eene goede dienst bekomen.

De bovenstaande verzoeken zijn door de kleine raad geaccordeerd, onder inwachting der nadere goedkeuring van den Heer Directeur der kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Is door de Heer Directeur der kolonien geapprobeerd.

(get.) JH van Wolda secrZaturdag den 27 December 1828

Verschenen voor den kleinen raad:

1. Schouten en zijne vrouw, van kol 1, wijk 3, wier woning op den 24 dezer is afgebrand, verzoekende eenige kleeding en huismeubelen, daar zij bijna niets hadden overgehouden.
Is goedgevonden deze lieden dadelijk van het allernoodwendigste te voorzien.

2. van der Korst, van kol 2, verzoekende voor 4 dagen met verlof te gaan naar Zwol.
Is toegestaan, onder nadere goedkeuring van den Heer Direkteur der kolonien.

In de kantlijn bijgeschreven: Geapprobeerd door den Heer Direkteur der kolonien.

3. Geersema, van kol 2, dezen nazomer van Amsterdam aangekomen, verzoekende voor zijn persoon, verplaatst te worden naar de Ommerschans; hij kan met zijne vrouw volstrekt geen huis langer houden, zij had hem deze week, toen zij eten zouden, het laatste bord aan stukken gegooid.
Deze lieden, welke twee kindertjes hebben, leven bestendig met elkanderen in onmin, de opvoeding der kinderen wordt geheel verwaarloosd, de vrouw ergert zich zeer over het voorgaande gedrag van haren man en heeft weinig verstand.
De raad daarover nadenkende en zich herinnerende dat deze man en vrouw elkanderen, bij hunne aankomst, op den wagen van Steenwijk naar Frederiksoord, schandelijk behandeld hebben, is van oordeel 's mans verzoek, zoo mogelijk, diende ingewilligd te worden, zoo dat de man in eene mannenzaal, de vrouw in eene vrouwenzaal en de kinderen in eene kinderzaal, aan de O.S. geplaatst wierden.

In de kantlijn bijgeschreven: Indien de Permanente Kommissie het voorstel van den kleinen raad kan goedkeuren, komt dat den Heer Direkteur aannemelijk voor.

In de kantlijn bijgeschreven: Goedgekeurd door de Permanente Kommissie.

((NB: De overplaatsing naar de Ommerschans gaat niet door, maar in mei 1829 wordt Wilhelmus Johannes Geersema door Justitie opgepakt wegens diefstal van turf en een jaar opgesloten. Na terugkeer wordt het gezin eerst in de strafkolonie geplaatst en daarna in het bedelaarsgesticht, waar ze nog diverse keren zullen terugkomen.))

De kleine raad der vrije kolonien neemt de vrijheid, op verzoek van der ouders van de na te noemen jonge lieden, welke thans in de gewone maatschappij dienstbaar zijn, te verzoeken, dat hunnen verloftijd, voor den tijd van drie maanden toegestaan, met nog drie volgende maanden verlengd moge worden, als:

● Renske vd Poort, kol 1, wonende te Noordwolde
● Sjoert vd Poort, kol 1, wonende te Vledder
● Pieternella de Ruiter, kol 1, wonende te Kallenkoot
● Jannetje Klaver, kol 1, wonende te Steenwijk
● Johanna de Kruif, kol 1, wonende te Steenwijk
● Kornelia de Haan, kol 1, wonende te Steenwijk
● Johannes Kor. Fred. Gaal, kol 3, wonende te Steenwijk
● Elisabeth Nak, kol 1, wonende te Zuidveen
● Marten Sietsen, kol 1, wonende te Wapserveen
● Kornelis Brouwer, kol 1, wonende te Nijensleek
● Hendricus Nieuwenhuis, kol 1, wonende te Steenwijkerwold
● Leonardus Bollen, kol 1, wonende te Alkmaar
● Johanna Hille, kol 1, wonende te Rotterdam
● Johannes vd Wulp, kol 1, wonende te Dordrecht
● Pieternella Verbeek, kol 1, wonende te Rotterdam
● David Olie, kol 1, wonende te Vledder
● Johanna Kleinman, kol 1, wonende te Vledder
● Kornelis v Vliet, kol 1, wonende te Wapserveen
● Eufemia Wijl, kol 1, wonende te Meppel
● Neeltje van Zon, kol 2, wonende te Nijensleek
● Sietse van Belkum, kol 2, wonende te Leeuwarden
● Wilhelmina Werf, kol 3, wonende te Steenwijkerwold
● Klaas Werf, kol 3, wonende te Steenwijkerwold
● Inemi(?) Antonia Meijer, kol 3, wonende te Leijden
● Johanna Grondhout, kol 1, wonende te Dwingeloo

In de kantlijn bijgeschreven: Toegestaan door de Permanente Kommissie, vK.

Tevens wordt het ontslag van de kolonien aangevraagd voor de navolgende jonge lieden, welke reeds eenen geruimen tijd buiten de kolonien hebben verkeerd en wier ouders om geene verlenging van verloftijd gevraagd hebben:

● Betje Hoofien, kol 1, wonende te Amsterdam
● Roosje Hoofien, kol 1, wonende te Steenwijk
● Naatje Cohen, kol 1, wonende te Zwolle
● Mietje Cohen, kol 1, wonende te Meppel
● Frouwtje Cohen, kol 1, wonende te Meppel
● Klaas de Vries, kol 1, wonende te Amsterdam
● Helena de Ruiter, kol 1, wonende te Wittelte
● Frouwtje Kleinman, kol 1, wonende te Steenwijk
● Jantje Visser, kol 2, wonende te Grootebroek
● Trijntje Visser, kol 2, wonende te Grootebroek
● Johanna van Zon, kol 2, wonende te Leijden
● Geertje Smid, kol 2, wonende te Alkmaar
● Elisabeth Beekman, kol 3, wonende te Steenwijkerwold
● Elisabeth Wilh. Kok, kol 3, wonende te Frederiksoord.

iIn de kantlijn bijgeschreven: Voor ontslagen beschouwd door de perm. Komm., vK

Namens de kleine raad,
JH van Wolda secr


Voor copie conform
De secretaris van den kleinen raad
J.H. van Wolda


In de kantlijn bijgeschreven: Goedgekeurd onder de vorenstaande bepalingen door de Perm. Komm., den 7 January 1829,vK.