Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

31 augustus 1829: Diverse maatregelen voor het derde gesticht die allemaal de adviezen navolgen

Na lacherig en afwijzend te hebben gedaan over de adviezen die in de geneeskundige rapporten gegeven zijn, worden ze nu allemaal nagevolgd. Het moet absoluut droger en comfortabeler worden bij het derde gesticht. Invnr 367:


N. 5

ís Gravenhage 31 August 1829

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Eene proeve willende nemen in hoeverre het daarstellen van een straatje langs de binnenpleinen der gestichten te Veenhuizen van eenen gunstigen invloed op de gezondheid der bewoners zal kunnen zijn; en of de bij de Maatschappij voorhanden voorraad van vroeger gebakken steen daartoe gebezigd zoude kunnen worden.-

Willende tevens voortgaan met het nemen van alle die maatregelen welke voor de gezondheid van de bevolking der gestichten dienstig geacht kunnen worden

Besluit

Artikel 1
Van den voorhanden zijnde steen zal eene straat worden gelegd voor een der vier binnenfronten van het eerste en voor het correpondeerende front van het derde gesticht ter breedte van twee Nederlandsche ellen.

Artikel 2
Langs die straat zal worden gelegd eene opene goot van genoegzame wijdte en diepte ter afleiding van het water, welke goot ook langs die gedeelten van het binnenplein, alwaar nog geene straat gelegd wordt, op gelijke afstand van het gebouw zich zal uitstrekken;- en zal de grond van het 3e gesticht zoodanig afhellend worden gemaakt dat die goot ook daar tot behoorlijke afleiding van het water strekke, en de tegenwoordig bestaande sloot worden gedempt.

Artikel 3
De steenen zullen ten spoedigste naar Veenhuizen worden vervoerd ten einde de straten en goot nog voor den aanstaanden winter gereed zijn.-

Artikel 4
De wallen rondom het tweede en derde gesticht zoo wel buiten als binnen de gracht zullen worden geslecht en doelmatig afglooijend gemaakt.-

Artikel 5
Er zullen geene mestbulten binnen of bij het gesticht mogen worden aangelegd en de bestaande ten spoedigste moeten worden vervoerd-

Artikel 6
Onder de gemaakte luchtpijpen in de zalen, zullen vierkante houten trechters worden aangebragt waar onder des nachts eene lamp zal worden gebrand.

Artikel 7
De kinderen zullen in de ziekenzalen van borstrokken moeten voorzien zijn

En zal een afschrift dezes worden gezonden aan den Directeur der Kolonien ter uitvoering
De P C der M v W voornd,
Namens dezelve