Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

31 augustus 1829: Het besluit om omwille van de zindelijkheid aparte waschhuizen te maken


Een van de besluiten die - helemaal in lijn met de voorstellen in het geneeskundige rapport - op 31 augustus 1829 genomen worden is om niet meer in de zalen de was te doen, maar dat te verplaatsen naar aparte gebouwtjes. Er is een oplossing voor het tweede en een voor het derde gesticht. Invnr 367 (daarvan zijn geen scans)::


ís Gravenhage den 31 August 1829

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Overwegende dat aan de tweede en derde gestichten nog ontbreeke een waschhuis, welke, overeenkomstig het primitieve plan afzonderlijke gebouwen zouden uitmaken, en dat daar toe in die gestichten tot nog toe eene zaal is gebruikt geworden

Overwegende dat het tot bevordering der zindelijkheid nuttig en tot het verkrijgen van ruimte bij de toeneming der bevolking noodzakelijk is dat de waschhuizen al nu worden daargesteld en de zalen tot gewone woonzalen worden gebezigd

Besluit

Bij het tweede en derde gesticht zal worden gebouwd een steenen waschhuis met houten droogschuur.-

Dat bij het tweede gesticht zal aan de bakkerij en dat aan het derde gesticht regts voor het gesticht geplaatst worden terwijl aan beide tevens geschikte lokalen tot provoosten zullen worden aangebragt.-

De noodige teekeningen en bestekken zoo mede eene begrooting van kosten zullen voor die werken worden opgemaakt en aan de permanente commissie ter beoordeeling en goedkeuring worden ingezonden

De Directeur der kolonien wordt belast met de uitvoering dezes waarvan aan hem een afschrift zal worden gezonden

De P C der M v W voornoemd