Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

31 augustus 1829: Het besluit Douwe van Steenwijk aan te stellen als tweede arts in Veenhuizen

Na in haar reactie op het geneeskundig rapport bij hoog en bij laag vol te houden dat één arts voor alle drie de gestichten in Veenhuizen genoeg is, neemt dfe permanente commissie het besluit om Douwe van Steenwijk als arts in het derde gesticht te plaatsen. Hij mag dan bedelaarskolonist zijn, maar hij heeft al eerder bewezen een erg goede geneesheer te zijn. Invnr 367:

’s Gravenhage den 31 August 1829

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Herzien haar besluit van den 14 dezer N. 26 houdende benoeming van den Heer D.P. van Steenwijk tot adsistent van den Heer Medicinae Doctor Sasse te Veenhuizen-

Overwegende dat het noodig is dat worde bepaald in welk gesticht te Veenhuizen de Heelmeester P. D. van Steenwijk zal verpligt zijn te wonen, en dat de Heer Medicinae Doctor Sasse in het eerste gesticht gevestigd zijnde het meest doelmatig voorkomt dat de Heelmeester van Steenwijk in het 3e gesticht wone.

Besluit

De tot Adsistent van den Heer Medicinae Doctor Sasse te Veenhuizen benoemde Heelmeester P. D. van Steenwijk zal in het derde gesticht aldaar wonen-

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Directeur der Kolonien tot informatie en nazigt.

De Permanente Comm der M van W voornoemd
Namens dezelve