Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

31 augustus 1829: Diverse besluiten naar aanleiding van het bezoek van Faber van Riemsdijk aan de koloniŽn


Een lijstje zeer diverse besluiten, genomen door de permanente commissie naar aanleiding van het bezoeken dat hun lid Jeremias Faber van Riemsdijk aan de koloniŽn heeft gebracht. De nummertjes voor de bsluiten zijn door mij aangebracht, die stonden er in het origineel NIET in. Invnr 367::


N. 14

ís Gravenhage den 31 Aug 1829

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Gehoord het rapport van haar mede lid den Heer Faber van Riemsdijk

Besluit

Aan den Directeur der Kolonien te schrijven als volgt:

Bij gelegenheid van het bezoek der Kolonien door onze mede leden hun een en ander voorgekomen zijnde, waar omtrent bepaalde voorschriften door dezelve noodzakelijk zijn gekeurd, meenen wij UWEd te dien opzigte het volgende te moeten mededeelen.

(1) Het gewezen Weesmeisje M. Elfrinkhof later als bedelares in het 2 gesticht te Veenhuizen aangekomen en vandaar bij vergunning in het eerste gesticht over geplaatst, behoort in dit laatste gelijkelijk met de weeskinderen behandeld en geadministreerd te worden, echter moet zij in de controle der bedelaarskolonisten blijven, maar in de sterkte van het eerste gesticht opgenomen worden.

(2) De bestedeling Maria Catharina Kligge thans ingedeeld bij den kolonist Johannes Braun in kol N. 2 H 16 zal, ingevolge het daartoe gedaan verzoek, naar het 1: gesticht te Veenhuizen worden overgeplaatst.

(3) De gedrukte stukken welke dadelijk met 1 Januarij 1830 benoodigd zijn moeten door de hoofden der Kolonien en gestichten met 1e October aan UwEd worden aangevraagd ten einde die aanvraagen aan ons, met UwEd aanmerkingen, tijdig genoeg kan worden ingezonden om dat materieel te doen drukken en voor het einde van het jaar overtezenden.

(4) De school localen in de drie gestichten te Veenhuizen behooren door een houtenbeschot in tweŽen afgedeeld te worden, zoo wel om bij het onderwijs de kinderen in twee gedeelten te kunnen splitsen, als op dat de school gedurende de Cathechisatien niet geheel behoeve stil te staan.

(5) De door den Adjunct Directeur voor de administratie gevraagde autorisatie tot het afgeven van werkstaten aan den zesden(?) zaalopziener bij het 3 gesticht te Veenh.  en aan 70(?) stuk derzelve die tot het overschrijven van het geen het vorige dienstjaar betreft, al daar gebezigd zijn wordt bij deze verleend.

(6) Van het magazijn in het eerste gesticht zal een gedeelte met latwerk behooren te worden afgescheiden voor het magazijn van geneesmiddelen;- zuldende door het plaatsen van eene trap in de woning van den Doctor de toegang van hetzelve eeniglijk door die woning behooren plaats te hebben

(7) Het kleine binnen zaaltje van gemeld gesticht, vroeger gediend hebbende tot een gedeelte van de school, zal weder en voortdurend daartoe behooren gebezigd te worden, maar zonder communicatie deur naar het buiten gedeelte aan het gesticht.

(8) De trap naar de fabrijk in gemeld gesticht nu onder de provoost geplaatst zal binnens(?) kort in het locaal van de weefzaal worden gebragt, waartoe een portaal in die weefzaal zal worden afgeschoten in hetwelk tevens een privaat zal worden gesteld, ten einde gedurende de werktijden de uitgang der fabrijk kan worden gesloten gehouden.

(9) Het arbeiders huisgezin Willem van der Plas, Veenh 3e gest zal overeenkomstig deszelfs verzoek kunnen worden ontslagen zoo dra de Heelmeester van Steenwijk te Veenhuizen in functie zal zijn getreden

(10) Het gevraagde ontslag voor het arbeiders huisgezin Pieter Bendervoet, Veenh 1e Gest, wordt bij deze toegestaan.

(11) Daar de verrekening der doodkisten zoo als die thans geschiedt moeijelijkheden oplevert zullen dezelve voortaan in de wagenmakerij behooren te worden aangemaakt, om vervolgens aan het magazijn aan elk gesticht te worden afgeleverd en naar mate dezelve gebruikt worden voor elk individu te worden afgegeven wordende de prijs voor de vier soorten van grootte bepaald op f 1,40, f 2,-, f 3,- & f 3,50

(12) In de melkerij van het tweede en derde gesticht zal, de wijl er geen weesmeisje daartoe bekwaam aanwezig is en zoo lang dat het geval zal zijn eene vreemde melkmeid even als in het eerste gesticht mogen worden gehuurd.

(13) De voorloopige aanstelling van den arbeiders Kolonist de Vries tot hoevenaar bij het 2e gesticht wordt bij deze goedgekeurd

(14) Ten gevolge van het vertrek van den fabrijk baas ten Broek oordelen wij het noodzakelijk dat het toezigt en de verantwoordelijkheid aan den adjunct Directeur van den fabrijkmatigen arbeid zich over al de fabrijken in de vrije kolonien uitstrekken moet, even als zulks thans omtrent de 3e kolonie plaats heeft.-

(15) Het is van gewigt dat aan den Smid in Kolonie N. 2 ten stelligste wordt verboden om eenige gelden hetzij in zilver hetzij in koloniale munt voor bij hem verrigte werkzaamheden te ontvangen

(16) Wij meenen UWEd te moeten herinneren om toe te zien, dat de verekening(?) van bevonden verschil posten tusschen den adj Directeur J. Poelman, de Instituteur Mulder te Wateren, de onder directeuren der vrije kolonien en den boekhouder Reese en tusschen den adjunct directeur de Geus en den onder Directeur Nijenbandering ten spoedigste plaats hebben

(17) Waar het gebleken is dat de rekeningen aan de arbeiders kolonisten Pieter Christiaan Pracht aan het derde en Huibert Muisson aan het 2e gesticht te Veenhuizen ten onregte gedebiteerd zijn voor zestien jarige schuld behooren dezelven daarvan ontlast te worden

(18) Het is ons voorgekomen dat nuttig is dat in de dagboeken van de magazijnen de uitgaven maandelijks worden opgesteld en van de mede opgestelde ontvangsten afgetrokken, zoo dat bij het einde van elke maand, daaruit bij inzage dadelijk kan blijken wat er in het magazijn voorhanden moet zijn, waartoe dan ook telkens het restant der vorige maand de eerste post van ontvang zal moeten uitmaken

(19) Het is van belang dat aan al de ambtenaren wordt aanbevolen om geene goederen of gelden af te geven of te ontvangen dan tegen dadelijke overgifte of uitreiking van de behoorlijke bewijsstukken

(20) De prijs van de turf in het algemeen aanzienlijk gestegen zijnde sedert dat de bepaling van f 20,- per dagwerk waar op dezelve bij de turfgraverij te Veenhuizen berekend wordt, gemaakt is, zal dezelve voortaan tegen f 25,- per dagwerk berekend en afgeleverd moeten worden.

(21) Aan de Veteranen Veldwachters te Veenhuizen zal voortaan van hun tractement van f 1,50 vijftig cents in zilver worden uitbetaald

(22) Het tractement van den provisioneel geemployeerden zaalopziener Bueck kan vermeerderd worden tot f 1,50 wekelijks.

De P.C. der M. van W
Namens dezelve

Er zal een extract dezes voor zoo veel hem aangaat worden gezonden aan den Boekhouder
Voor Extract Conform
De Secretaris