Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

18 juli 1829: Dokter Sasse over 'Netelroos of Netelziekte', honderd in het hospitaal en diverse in de zalen


Óp 18 juli 1829 schrijft dokter Sasse aan directeur der koloniën Jan van Konijnenburg over een nieuw ziektesymptoom dat de kop opgestoken heeft. Invnr 97:


18 July 1829

WelEdel Gestr: Heer.!

Vertrouwende dat UEd mijnen brief, waarin ik gewaagd heb van eene uitslag Ziekte, die zich onder de kinderen en bij voorkeur of liever bijna geheel bij de onlangs aangekomenen openbaarde, neem ik de vrijheid UEd van den verderen loop van die ziekte kennis te geven.

Dezelve begon bij eenige kinderen, welke in de Schurftzaal waren, en heeft zich in de loop van eenige dagen over de meeste zalen verspreid, zoodat er thans in de ziekezaal zich over de honderd bevinden, en op dit oogenblik nog 40 kinderen in de verschillende zalen, welke zoo goed mogelijk, de Meisjes zo wel als de Jongens in één zaal te zamen gebragt zijn.

Met het verbleeken van den uitslag zijn de kinderen voor het geheel hersteld, zo dat ik meer dan 12 kinderen, welke zondag in de zieke zaal gekomen waren, heden morgen als gezond heb kunnen afzenden.

Netelroos of Netelziekte heet de ongesteldheid en schijnt eene heilzame poging van de natuur te zijn, om het ligchaam te ontlasten van scherpten welke voorheen of in de laatste tijden zijn opgenomen; dat dezelve t’hans zoo algemeen heerschend geworden is, zoo dat ze het voorkomen van besmetting heeft, schijnt mij het gevolg te zijn van de aanhoudende zuidelijke winden en vochtige warme lucht, welke meestal met zoortgelijke uitslagen vergezeld zijn of voorafgaan.

Hoe ver het zich zal uitstrekken is tot nog toe moeijelijk te bepalen, daar dit moet afhangen van de volgende weêrsgesteldheid, echter komt het mij voor dat het tamelijk algemeen zal worden.

Met de meeste hoogachting heb ik de Eer mij te noemen
WelEdlGestr: Heer
UWelEd DWDr
get/ H. F. A. Sasse

Voor afschrift conform
J. van Konijnenburg
Direkteur der Koln.