Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

5 juni 1829: Dokter Sasse bespreekt de karakters van Friesen en Zeeuwen

Op 5 juni 1829 schrijft dokter weer een van zijn mooie brieven aan de directeur der koloniŽn. 'Een Vries alleen tuschen andere Natien kwijnt even als een alleenstaande boom,' en meer van dat soort fraais. Het is de laatste brief aan Wouter Visser, want die vertrekt als directeur en wordt opgevolgd door Jan van Konijnenburg. Invnr 97:


WelEdele Gestr. Heer

Wetende welk belang UEd steld in het welzijn der coloniale bevolking is het mij ten hoogsten aangenaam wanneer ik UEd zoo als nu daarom de beste berichten kan mededeelen veel beter dan ik naar aanleiding van de voorafgegane oorzaken had durven veronderstellen.

Eene aanzienlijke verbetering durf ik bovendien zoowel bij de binnen als buitenbewoners beloven wanneer bij alle de drie gestichten alles wat goot is en een aanhoudend moeras oplevert verdwenen zijn zal ten gevolge van UWelEd belofte.

Zoo had ik in de zalen van de binnenkolonisten aan t tweede gesticht al tijden vruchteloos te worstelen met hoesten en benaauwdheid op de borst, sedert de Heer Drijber toegestaan heeft om luchtgaten in de zoldering te laten maken heb ik veel minder borstdranken nodig.

Ofschoon het bezwaarlijk en wijdlopig en tijdrovend voor UEd zijn zoude de zamenhang van gevolg en oorzaak in dit geval te leren (Of: lezen) geloof ik toch dat UEd vertrouwen zal dat dit geene bloote theorie is.

Van het besluit der Commissie om alle aankomende kinderen naar t eerste gesticht te verplaatsen zie ik voor het tegenwoordige en hoop ik voor het vervolg de heilzaamste gevolgen. Dat er van de uit ongezonde gewesten aangekomenen aan verschillende ziekten nog wel sterven zullen ligt in den aard der zaak maar dat de overgeblevene bevolking naar ligchaam en geest verbeterd aan de maatschappij teruggegeven wordt is even zoo zeker.

Opmerkelijk voorzeker is het hoezeer het innerlijk aanzien en het karakter der Zeeuwen in korten tijd hier verbeterd wordt, de kleur wordt frisch en bloeiend ongewoon vuur straalt er uit de oogen en de geest wordt helder in plaats van de droefgeestigheid waarmede de kinderen anders doorgaans bezield waren; moeilijker is het met de Vriezen welke een Nationaal eigen hebben die geloof ik ook in geborene Drenthenaren slechts na een paar geslachten of later verdooijd wordt, een Vries alleen tuschen andere Natien kwijnt even als een alleenstaande boom.

Daar wij  niet meer het genoegen zullen hebben UEd voor het vertrek hier weder te zien wensch ik UEd eene voorspoedige en gelukkige reis, terwijl ik na het Compliment aan Mevrouw ook van wegent mijne echtgenoote verzocht hebbende mij in UEd voortduurende vriendschap aanbevelende de Eer heb mij  met de meeste hoogachting te noemen

WelEd Gestr Heer
UWelEd. Dr D. H. F. A. Sasse