Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

30 maart 1829: De adjunct-directeur van het derde gesticht knutselt voortdurend aan de waterzuiveringskuipen

Adjunct-directeur Adrianus de Geus van het derde gesticht schrijft 30 maart 1829 aan de directeurover de waterzuivering. De machines houden er steeds na enkele dagen mee op. Invnr 96:


3 Etab. Veenhuizen den 30e  Maart 1829

In antwoord van UwEdG: Missive dd. 27 dezer N. 192, A, heb ik de eer, ten aanzien van de waterzuiverings kuipen te berigten, dat ik dezelven van den beginnen letterlijk zodanig heb doen behandelen als in de daarbij overgelegde Nota is voorgeschreven; dat de kuipen echter in de eerste dagen redelijk wel aan de verwachtingen hebben voldaan, echter dat de hoeveelheid gezuiverd water langsamer hand is vermindert tot zoo laag, dat dezelve om zoo te zeggen niet meer werkten.-

de kuip welke het eerste heeft opgehouden te werken is die onder N. 6 hier aangekomen bekend; en zoo dra de werking geheel is opgehouden geweest, heb ik dezelve met een meerdere kwantiteit water tot 1 a 2 duim hoger in te gieten; wel is waar aan den gang gebracht, doch de werking was daar door zeer min, zoo dat die meerdere drukking mij toescheen de werking niet te herstellen-

En inmiddels deze kuip toen van geen nut zijnde, en den Heere Doctor er zeer voor was, om dezelve wederom aan den gang trachten te brengen; heb ik gemeend die kuip eens te openen, om te onderzoeken of eene of andere verstopping of verschuiving der inwendige delen de ooraak konde zijn.-

bij het onderzoek is dan gebleeken dat geene verstopping nog verschuivingen hadden plaats gehad maar dat de deelen in dezelve, van opgehoudene stoffen zodanige verstoppingen schenen veroorzaakt te hebben, dat dezelve ten eenen male onbruikbaar zijn geworden;

hetgeene door uitneming van de onderscheidene lagen van grof rivierzand- en zuivering door wasschen, en idem van de dierlijke gezuiverde Kool in dezelve;

alle deze inwendige deelen evenzoo ingelegd als uitgenomen en daarbij naauwkeurig gelet op de Plaatzing van de Leijen op den bodem over het Uitloop Kookertje gelegd.-

en ook dezelvde tusschen ruimte van doorlating erlangd, om daardoor de werking der Kuip in dezelvde Graad weder te doen werken, en hierdoor heb ik deze Kuip wederom aan de gang gebracht;

en heb vervolgens dezelve even als in den beginnen wederom volgens erlangd voorschrift doen behandelen

deze kuip leverde nu in de eerste dagen even als toen zij hier aankwamen genoeg saam gezuiverd water

doch even als te voren, begon dezelve langsamerhand in werking te verminderen zoodat er thans daags slechts twee emmers water door werken.-

de werking in de eerste verschooning waargenomen verbeterd, heeft mij doen overgaan om de tweede kuip in de eerste zaal mede te zuiveren, welke almede gesuiverd zijnde 8 a 10 dagen zeer snel werkten, echter met een toenemende verminderde hoeveelheid water daags uit welk eindelijk is voortgevloeid dat het derde Macine na dat het reeds vier of vijf dagen geheel stil zonder werking geweest, ook gezuiverd is, en even als de andere daardoor verbeterd en successivelijk wederom vermindert.

de ondervinding heeft mij daardoor bevestigd dat dergelijke filtereer machine waardoor een massa van 40 a 60 Emmers daags moet werken; alle drie of vier weken moeten verschoond worden.- hiermede vermeen ik aan UWEdG: intentie voldaan te hebben.-

Ik heb de Eer met de meeste Hoogachting
te zijn de Adj. Direct.
de Geus