Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

7 maart 1829: BiZa stuurt de kritiek van Waterstaat door en constateert dat het beter gaat in het derde gesticht


Op 7 maart 1829 stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken de kritische kanttekeningen van Waterstaat Drenthe bij de genomen water-maatregelen door naar de permanente commissie. In de weekcijfers ziet men wel dat het nu beter gaat bij VH-3, invnr 96:


ís Gravenhage, den 7 Maart 1829

UWelEdelens verslag van den 6e februarij ll. N. 116, betreffende de in het 3e gesticht te Veenhuizen genomene maatregelen, is door mij aan den Heer Staatsraad Gouverneur der provincie Drenthe medegedeeld geworden, welke Staats Ambtenaar, over het verrigte, tot verbetering der afleiding van het water, den Hoofd Ingenieur zijner provincie heeft geraadpleegd, door wien daaromtrent het Kopielijk hierbij gaande rapport is uitgebragt, waaruit UWelEdelen zullen ontwaren, dat deze deskundige de door hem voorgestelde wijze van bewerking doelmatiger acht, dan die door UWelEdelen aangenomen; hij wijst de voordeelen van de uitkomst van zijn plan boven het aangenomene aan.

Het zal mij aangenaam wezen met de mededeeling Uwer gedachten daaromtrent vereerd te worden.-

Wijders ontvangen UWelEdelen weder drie tabellarische rapporten over den staat der ziekte hiernevens, waaruit ik met genoegen heb ontwaard, dat het getal der sterften in het 3e gesticht zeer vermindert, hoezeer dat der zieken nog altoos buitengewoon groot blijft.-

De Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen<