Naar het overzicht
van stukken over de CRISIS in 1829

Het getal gestorvenen, tot en met den 21e dezer maand, bedraagt echter niet meer dan 15

Op 30 december 1828, invnr 363, reageert de pc op het rapport van de fungerend Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Drenthe. Volgens de pc geeft hij hen gelijk wat betreft de doorstroming van lucht dankzij de aangebrachte tuimelramen en ten aanzien van de afwatering. En het rapport van de provinciale arts Van der Sluis vinden ze helemaal mooi. Enkele fragmenten uit de brief:

(...)

Zoo wordt ook reeds heden de filtreer-kuipen, ter zuivering van het benoodigde water in het 3e gesticht, naar hetzelve afgezonden, alwaar dezelve dus reeds binnen één week tijdsverloop in werking zullen zijn gebragt.

(...)

Het besluit, om de nieuwe opnemingen van kinderen voortaan alleen in het 1e gesticht te doen plaats hebben, kon onmogelijk terstond worden uitgevoerd, aangezien hetzelve moest worden voorafgegaan door overplaatsingen uit het 1e naar het 3e gesticht, om ruimte te maken, en meer andere voorloopige schikkingen.
Intusschen hebben reeds in november jl ruim 90 kinderen, en vervolgens tot den 19 dezer maand, tot 109 toe, in het 1e gesticht nieuw kunnen worden opgenomen; terwijl de opneming in het 3e gesticht geheel heeft opgehouden.

(...)

Uit het rapport van den Heer President der Geneeskundig Commissie ziet de pc met veel genoegen dat er niks mis is met de voeding en verpleging van de kinderen en 'wij kunnen dus niet voorbij op te merken, hoezeer dus de gezegden van de burgemeester van Norgh, daardoor worden gelogenstraft'.

(...)

Wat nu de staat der ziekte op dit oogenblik aangaat. het is waar, dat het getal lijders tot hiertoe nog niet zeer verminderd is, doch het getal gestorvenen, tot en met den 21e dezer maand, bedraagt echter niet meer dan 15 en is alzoo aanmerkelijk minder dan in de maand november, waar in er 37 zijn getorven.