'BELANGRIJKE BESLUITEN EN INSTRUCTIEN' van de permanente commissie der Maatschappij van Weldadigheid van 1824 tot en met 1859

In het archief van de Maatschappij van Weldadigheid (Drents Archief toegang 0186) zijn de inventarisnummers 962-984 schriftjes met netjes (maar wel een beetje vaag) overgeschreven besluiten van de permanente commissie (het dagelijks bestuur van de Maatschappij) van 1824-1858. Het opschrift aan de buitenkant is steeds 'Verzameling van belangrijke Besluiten en Instructien uitgevaardigd door de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid in 18xx'.
Op de eerste bladzijden staat altijd een inhoudsopgaaf: 'Tijdrekenkundige Tafel der Besluiten van 18xx'. Hieronder een overzicht van die inhoudsopgaven.

■ Het zijn iets meer dan 1100 besluiten.
■ Links staan de datum en het nummer van het besluit. Meestal is dat besluit ook te vinden bij de uitgaande post van de permanente commissie (de invnrs 352-925) op de genoemde datum en onder dat nummer. Misschien duidelijker geschreven.
■ Genoemde nummer is het agendapunt van die dag. Soms heeft een besluit alleen een datum en geen nummer, soms (zoals bij 1827) ben ik vergeten het nummer te noteren.

NB: Het onderstaande is gťťn letterlijke weergave:
▪ woorden als bedelaarskolonisten en arbeidershuisgezinnen worden in het origineel soms los geschreven en hier steeds aan elkaar;
▪ in het origineel worden woorden als bedelaars, veldwachters, veteranen enz de ene keer met een hoofdletter geschreven, de andere keer met een kleine letter, hier steeds met een kleine letter;
▪ als de klerk in het origineel de kantlijn nadert, begint hij op de vreemdste maniere af te korten. Dat is niet overgenomen;
▪ wat in de besluiten onderstreept was, heb ik vet gemaakt;
▪ de oude spellingwijze van maanden Ė Februarij, Junij - is in de linkerkolom niet gevolgd.

Chronologie versus onderwerpen

■ Het is alleen gesorteerd op datum. Je ziet dat er soms weken of dagen zijn met een enorme uitbarsting van besluitvaardigheid. Dat geldt in het begin vooral als Johannes van den Bosch in de buurt is, dan knallen er soms zo'n vier/vijf reglementen en besluiten uit.
■ In de schriftjes staat het soms iets minder op volgorde. Dan staat een besluit uit bijvoorbeeld april helemaal achterin het schrift omdat ze het eerst vergeten waren. Maar zie de 'tijdrekenkundige tabel' voorin het schriftje.
■  Als je een bepaald onderwerp zoekt, moet je met control-F de opdracht geven op de pagina te zoeken naar een woord. Bijvoorbeeld:
- 'winkel'
- of 'Ommerschans' of 'Israeliten'
- of 'geneeskundig' (maar doe dan ook 'medcijn' en 'ziekte' en 'vroedvrouw'
- of 'veteranen' of 'veldwachter' of 'desertie
- of 'kleeding'
- of 'brem' (maar waarom zou je dat willen weten?), enzovoort.
■ Een andere mogelijkheid om een bepaald onderwerp te volgen is door op het archief inventarisnummer 986 te raadplegen, want daarin zijn de besluiten van 1825 tot 1841 gerubriceerd. Zie hier een overzicht van de daar gebruikte indeling van onderwerpen.
■ Besluiten over tucht staan bijeen op de tuchtpagina's, besluiten over onderwijs op de onderwijspagina's, besluiten over de koloniale munt en winkelkaartjes op de muntenpagina's en besluiten over geneeskunde op de geneeskundepagina's.

Transcripties

■ Als ik een transcriptie of een omschrijving van het besluit heb, valt die te bereiken via de rechterkolom (of zo'n link al werkt zie je aan de kleur: rood doet het, zwart nog niet).
■ Transcripties zijn door verschillende mensen gemaakt en de meeste zijn niet door een derde gecontroleerd. Er kunnen dus foutjes in staan.
■ Soms staan die transcripties/omschrijvingen hierachter, soms elders op de site met een andere lay out, soms op een andere site (dat opent dan in een nieuw venster). En regelmatig heeft een besluit een dusdanig uitgebreide titel dat de hele inhoud daar al in staat.

DE ARCHIVERING VAN BESLUITEN TOT EN MET 1829 LIGT WAT
GECOMPLICEERD OMDAT DAAR MEERDERE BRONNEN VOOR ZIJN.
ZIE DAARVOOR DEZE PAGINA. DAARNAAST IS ER EEN VERMOEDELIJK DOOR EEN VAN DE FINANCIňLE EMPLOY…S OP HET BUREAU IN DEN HAAG GEMAAKT OVERZICHT VAN BESLUITEN OVER DE COMPTABILITEIT DAT OP DEZE PAGINA IS GETRANSCRIBEERD.
Besluiten 1824, inventarisnummer 962
22 januari 1824 N1
Bepalingen omtrent de kleeding en huisraad voor de arbeidershuisgezinnen en de wezen van Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
2 februari 1824
Reglement voor de Administratie van het Gesticht van Weezen te Veenhuizen, met daaraan vast Algemene bepalingen en Staat der geemployeerden voor het Gesticht te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE REGLEMENT
TRANSCRIPTIE PERSONEEL
2 februari 1824
Besluit hoe het personeelsbestand bij VH1 er uit ziet (met kleine aanvullingen op de hiervoor genoemde Staat der Geemployeerden).
TRANSCRIPTIE
2 februari 1824
Reglement voor de komptabliteit van de huisgezinnen van arbeiders buiten het gesticht
TRANSCRIPTIE
11 februari 1824
Besluit over (eerste) bedelaarsontslag
TRANSCRIPTIE
19 februari 1824
Besluit over voeding arbeidershuisgezinnen eerste periode na aankomst (ze krijgen een voorschot van vijf gulden; besluit zit ook in invnr 988)
TRANSCRIPTIE
23 februari 1824
Besluit over belasting op koloniale gebouwen
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1825, inventarisnummer 963
8 februari 1825 N1
Bepalingen nopens de verdere voltooying en uitbreiding der kolonien en nopens de middelen om daarin te voorzien.

8 februari 1825 N2
Nadere bepalingen nopens het Reserve-fonds der arbeidershuisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
8 februari 1825 N3
Bepaling nopens het getal Onderwijzers bij het 1e Gesticht te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
8 februari 1825 N4
Bepaling nopens het doen breijen van jakken in de bedelaars Gestichten.
TRANSCRIPTIE
6 april  1825
Besluit houdende classificatie der bedelaars (ook in invnr 988).
TRANSCRIPTIE
3 mei 1825 N1
Besluit houdende bepalingen nopens het bestaan van de Ommerschans met eigen voortbrengselen.
TRANSCRIPTIE
3 mei 1825 N2
Voorloopige bestemming van het 3e Gesticht te Veenhuizen tot een bedelaars etablissement.
TRANSCRIPTIE
3 mei 1825 N3
Besluit houdende bepalingen nopens het bestaan van Veenhuizen N1uit eigen producten en omtrent de instelling van een kolonialen winkel aldaar.
TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N1
Veranderingen nopens de indeeling der vrije kolonien.
TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N2
Besluit nopens de te verbouwen producten in de vrije kolonien.
TRANSCRPTIE
10 mei 1825 N3
Instelling van koloniale winkels.
TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N4
Bepalingen nopens het bestaan der gewone kolonien uit eigen middelen.
TRANSCRIPTIE
10 mei 1825 N5
Bepalingen betrekkelijk de administratie der winkels en instelling van een algemeen winkelier.
TRANSCRIPTIE
27 mei 1825 N1
Bepalingen nopens het personeel der Ambtenaren in de gewone kolonien.

27 nei 1825 N?
Instructie voor den Directeur der kolonien.

4 juni 1825 N?
Bedelaarskolonisten die tweemaal gedeserteerd zijn in het rood te kleeden (zit ook in invnr 988).
TRANSCRIPTIE
15 juni 1825 N249
Aanschrijving aan den Directeur tot vroegtijdige inzending der mutatie staten.

19 juli 1825 N1
Besluit nopens het inslaan van sommige winkelwaren.
TRANSCRIPTIE
19 juli 1825 N2
Idem nopens de belooning der winkeliers.
TRANSCRIPTIE
6 augustus 1825 N?
Bepalingen nopens den te verrigten arbeid en daarvan op te maken staat.

12 augustus 1825 N1
Bepalingen nopens de bestrijding (??) der uitgaven tot 23 july 1826.

7 september 1825 N5
Regeling der verantwoordelijkheid van de rekenpligtige (?) ambtenaren.

12 september 1825 N1
Instelling van een Onder Inspecteur voor de kleeding etc. en attributen (??) van dezelve.
TRANSCRIPTIE
12 september 1825 N2
Reorganisatie van den Raad van Policie in de gewone kolonien & instelling van den Kleinen Raad en bepaling nopens den arbeid aan de kolonisten te geven (zit ook in invnr 988).
TRANSCRIPTIE
14 (??) september 1825 N?
Instructie voor den Onder Inspecteur van kleeding enz

16 september 1825 N7
Bepalingen nopens het doen van aankoopen door ambtenaren.

27 september 1825 N1
Bepalingen nopens de inzending der maandelijksche verantwoordingen.

27 september 1825 N2
Bepalingen nopens het boeken der uitgaven.

10 october 1825 N?
Besluit nopens de plaatsing van arbeidershuisgezinnen.

14 october 1825 N?
Besluit nopens het maandelijks opmaken verslag der hoofdaangelegenheden van de Mij.

14 november 1825 N1
Suppletie van het respect Huisraad 1 Gest Veenhuizen.

14 november 1825 N2
Bepalingen nopens den tijd wanneer de nieuwe bedelaarskol. in de zalen moeten worden ingedeeld en een gedeelte hunner oververdiensten moet worden uitbetaald.

14 november 1825 N3
Suppletie van het respect Gebouwen voor Veenhuizen N 1.

14 november 1825 N4
Als voren voor Boerderij-gereedschappen aldaar.

14 november 1825 N5
Bepaling dat de Bedelaarskolonisten te Ommerschans in sommige gevallen uit hun credit bij de Maatschappij zullen worden gevoed.
TRANSCRIPTIE
14 november 1825 N6
Bepaling der sommen, welke op sommige respecten van het bedelaarsgesticht N2 te Veenhuizen worden toegestaan.

16 november 1825 N771
Inlichting nopens de mogelijkheden in de strafkolonie eenige daartoe te te verwijzen kolonisten op te nemen.
TRANSCRIPTIE
14 december 1825 N?
Bepalingen nopens de aardappelteelt, de grondbereiding en bemesting voor 1826.

27 december 1825 N?
Bepaling der sommen, welke op sommige respecten van het gesticht N3 te Veenhuizen worden toegestaan.

Besluiten 1826, inventarisnummer 964
7 maart 1826 N97
Vaststelling van een tarief voor de transportkosten der bedelaars uit Vriesland.

7 maart 1826 N98
Mededeeling van hetzelve aan den Directeur.

10 maart 1826 N?
Besluit houdende bepalingen der goederen welke in de koloniale winkels verkocht zullen worden en instelling van twee soorten van koloniale munt.
TRANSCRIPTIE OP DE
MUNTENPAGINA'S

31 mei 1826 N181
De bedelaars hebben geen regt om hunne reclamen bij den militieraad te doen gelden, de voor de militie geschikte bedelaars moeten dadelijk ontslagen worden.

19 juni 1826 N?
Besluit houdende bepalingen nopens de geneeskundige dienst, de menage en de winkels te Ommerschans (zal hetzelfde zijn als 7 juni 1826: Suppletoire instructie voor de verpleging der zieken, de menage en het houden der winkels aan de Ommerschans in invnr 988) (het gedeelte over de winkels zal hetzelfde zijn als op deze pagina is afgedrukt onder 14 juni 1826)

19 juni 1826 N2
Instelling eener Smederij in kolonie No 2.

?? juli 1826 N278
De onechte kinderen van bedelaars kol. in de gestichten geboren na de 9 maanden der aankomst van de moeder niet in de sterkte te begrijpen.

10 juli 1826 N?
Het respekt gebouwen in Veenhuizen No 2 verhoogd voor den opbouw der kerken.

13 juli 1826 N1
Het respekt huisraad Veenhuizen No 2 verhoogd.
TRANSCRIPTIE
13 juli 1826 N2
idem als voren te Wateren.


Navolgende twaalf besluiten zijn een 'extract uit het verhandelde' door Johannes van den Bosch & Jeremias Faber van Riemsdijk op 26 september 1826 te Frederiksoord:

26 september 1826 N?
De rekeningen courant, en de maandelijksche afrekeningen der Adjunct-Direkteurs zijn slechts voorloopige verantwoordingen.

26 september 1826 N43
De bureaukosten van den Onderdirecteur binnen de Ommerschans gesupprineert.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N44
Aan de Onderdirekteuren bij de gestichten vaste bureaukosten toegelegd.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N46
Nader tarief voor de voeding in het bedelaars gesticht.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N47
Bepaling dat er eene instruktie voor de Adjunct-Directeru der Fabrijken zal worden vastgesteld.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N50
De arbeiderskolonisten die naar de gewone kolonien overgaan te debiteren voor zestienjarige schuld en koe.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N52
Het tegoed op kleding der Weezen niet uit te betalen, het tekort casu quo uit de oververdienste te vinden.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N53
Boeking van de administratiekosten der arbeidershuisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N55
Toegestaan de viering der roomsche feestdagen te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N56
Bepaald de kleeding der kweekelingen te Wateren.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N57
Bepaald voortaan zoo min mogelijk huisverzorgers te nemen en de Weezen bij voorkeur in Veenhuizen te vestigen.
TRANSCRIPTIE
26 september 1826 N60
Bepaald het aanleggen eener boomkwekerij in de gewone kolonien.
TRANSCRIPTIE28 oktober 1826 N?
Instruktie voor den Adjunct-Direkteur der vrije kolonien.

28 oktober 1826 N?
Idem voor den Onderdirekteur in de gewone kolonien.

1 november 1826 N?
Bepalingen omtrent het aanvragen van fondsen.

7 november 1826 N?
Als voren omtrent de aantevragen fondsen der te verrigte arbeid, daarop de controle.

5 december 1826 N929
Verbod van correspondentie des Adj. Directeurs te Ommerschans met particulieren ter koste der Maatschappij.

11 december 1826 N954
Bepalingen nopens de maandelijksche bijdragen door den Directeur voor het tijdschrift te leveren.

Besluiten 1827, inventarisnummer 965
29 januari 1827
Bepaling wegens het geven van verlof aan veteranen.

17 februari 1827
Het geven van fabrieksarbeid moet niet afhankelijk zijn van de willekeur der ambtenaren.

13 maart 1827
Bepaling nopens het verlof der ambtenaren.

30 maart 1827
Bepalingen nopens de invoering van een aanhangig ontwerp houdende wijzigingen in de comptabiliteit.

14 mei 1827
Instructie ten evengemelden aanzien voor de gewone Kolonien.

14 mei 1827
Instructie terzelfder zake voor de Gestichten.

11 juni 1827
Instructie voor het houden der stamboeken.

17 juni 1827
Nader onderrigt ter evengemelde zake.

20 juni 1827
Aanschrijving om de ambtenaren in de sterkte op te nemen en om maandelijks een opgave van den veestapel te doen.

28 juni 1827
Ampliatie en toelichting der Instructie van 11 juni.

29 juni 1827
Missive ten geleide van evengemelde ampliatie.

24 juli 1827
Nota van inlichtingen en nadere bepalingen omtrent de Stamboeken.

18 augustus 1827
Behandeling der verzoeken van veteranen.

23 augustus 1827 N1
Verstrekking van brood in de gewone koloniŽn en rekening met de kolonisten deswege enz.
TRANSCRIPTIE
23 augustus 1827
De administratie der goederen onder Diever met die van Wateren vereenigd.

25 augustus 1827
Afschrijving der schulden van kolonisten in de gewone kolonien, - ambtenaren die verlof bekomen behouden hun tractement maar moeten een plaatsvervanger stellen.

4 oktober 1827
Toezending kopijcontract met het gouvernement nopens de vergoeding voor de invaliden.

18 oktober 1827
Plan van schikkingen bij de afwezigheid des 2e Assessors medegedeeld aan Z.K.H. Prins Frederik (het kladje van dit besluit zit in invnr 962 mapje 1827).
TRANSCRIPTIE
22 oktober 1827
Besluit houdende onderscheiden bepalingen rakende de comptabiliteit.

27 oktober 1827
Aan de Rabbijnen toegelegd f 1.50 's jaars voor ieder Joodsch huisgezin.

19 november 1827
Toezending van het kerkelijk reglement voor de Protestantsche Gemeente te Veenhuizen.

4 december 1827
Instructie voor de Geneeskundige Dienst (= invoering van een inkomensafhankelijk ziekenfonds, zit ook in invnr 988, waar het heet Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende bepalingen, omtrent de geneeskundige dienst in de Kolonien en de gestichten).
TRANSCRIPTIE
8 december 1827
Inlichtingen nopens de betrekkingen van de Kommandant der Veteranen.

18 december 1827
Verordeningen nopens het schoolonderwijs (zit ook in invnr 988).
TRANSCRIPTIE
28 december 1827
Huwelijk van Veteranenkinderen en inlichtingen nopens de afrekeningen der veteranen die met ontslag vertrekken.

31 december 1827
Regeling van het Dienstwerk en het godsdienstig onderwijs in de Protestantsche Gemeente te Veenhuizen.

31 december 1827
Inlichtingen nopens de instelling enz. van den kerkeraad der protest. Gemeente te Veenhuizen.

31 december 1827
Tarief der transportkosten van bedelaars uit Zeeland.

Besluiten 1828, inventarisnummer 966
12 maart 1828
Instructie voor den Adjunct-Directeur voor den fabrijkmatigen arbeid.

5 april 1828
Bepaling nopens de berekening der transportkosten van bedelaars uit Zeeland.

30 mei 1828
Voorschriften aan de Leeraars bij de Protestantsche gemeenten ter verzekering dat de kolonisten blijven bij het kerkgenootschap waartoe zij behooren.

3 juli 1828
Het groot verlof aan kolonistenkinderen tot drie maanden te beperken.

3 juli 1828
De opgezonden kinderen wier bestemming twijfelachtig is mogen aan de Gestichten niet worden afgewezen.

23 juli 1828
Besluit nopens het aanvragen van fondsen.

1 september 1828
Verschillende bepalingen opzichtelijk de boekhouding.

1 september 1828
Bepalingen nopens de vereffening der schulden van de bouwboeren te Ommerschans.

2? september 1828
Besluit nopens de reis- en verblijfkosten der leden van de verschillende commissien der Maatschappij.

2 oktober 1828
Mededeeling aan den Kerkeraad te Veenhuizen een besluit houdende bepalingen nopens de openbare eeredienst.

13 november 1828
Bepalingen nopens de veldwachtersdienst te Ommerschans (zit ook in invnr 988).
TRANSCRIPTIE
2? november 1828
Aanschrijving nopens de te doene opgaven van de bedelaars die in militaire dienst gaan.

24 december 1828
Wijziging van het tarief van kleeding en huisraad.

26 december 1828
Verantwoording der nagelaten kleedingstukken van bedelaarskolonisten.
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1829, inventarisnummer 967
5 januari 1829
Tarief voor het verbruik van materieel.
DOEN
29 januari 1829
Invoering der bremcultuur en wijziging der vruchtafwisseling in de kolonien.
DOEN
28 februari 1829
Reglement van tucht voor de bedelaars.
TRANSCRIPTIE
21 maart 1829
Wijziging van evengemelde reglement.
TRANSCRIPTIE
21 maart 1829
Bepalingen nopens het geven van verlof aan kolonisten kinderen en bestedelingen in de vrije kolonien om een middel van bestaan te zoeken (belangrijk besluit dat voor eens en altijd het vertrek van jonge koloniebewoners regelt; zit ook in invnr 988).
TRANSCRIPTIE
24 maart 1829 N239
Opheldering ten aanzien van het reglement van tucht voor de bedelaars van 25 february 1829. Verbod aan de zaalopzieners in de Bedelaars Gestichten om certificaten van goed gedrag aftegeven.
TRANSCRIPTIE
27 mei 1829
Aanvulling van het tarief van kleding voor bedelaars kolonisten.

30 mei 1829
Instruktien voor den Directeur & Inspecteur der kolonien mitsgaders voor den secretaris bij de Permanente Commissie.

30 mei 1829
Herziening en wijziging van het besluit nopens de invoering van Brem-cultuur van 29 januari 1829 N1.
DOEN
30 mei 1829
Besluit van benoeming van eenige hoofd-ambtenaren bij de Maatschappij (de grote herschikking als gevolg van het vertrek van Johannes van den Bosch, zit ook in invnr 988). TRANSCRIPTIE
1 juni 1829
Voorschriften nopens het opmaken der staten van invaliden speciaal voor bedelaarskolonisten.

1 juni 1829
Tarief van transportkosten voor bedelaars uit Noord Holland met uitzondering van Amsterdam en Hoorn.

8 juli 1829
Reglementen van tucht voor de kolonisten huisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
8 juli 1829
Reglement van tucht weeskinderen Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
21 juli 1829 N31
Wijziging van evengemeld reglement voor de huisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
28 juli 1829 N27
Voorschriften nopens het opmaken van weekrapporten van de ziekten en sterften door de geneesheren.
TRANSCRIPTIE
28 augustus 1829
Bepalingen nopens de uitoefening der Jagt in de kolonien.

31 augustus 1829 N1
Bepalingen nopens de afdoening der 16-jarige schuld door kolonisten welke tot hoevenaars worden bevorderd.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N2
Nadere bepalingen nopens de opmaking der staten van invalide bedelaarskolonisten.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N3 NB: Staat NIET in invnr 967, alleen in invnr 367. Besluiten over de inrigting van de kerk aan de Ommerschans.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N4
Bepaling dat de arbeiderskolonisten tot hoevenaars bevorderd wordende de eerste verstrekkingen van kleding en huisraad op 16-jarige schuld zullen bekomen.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N6
NB: Staat NIET in invnr 967, alleen in invnr 367.Verdeling van de onderhoudskosten van de vaart en van de kosten van de geneeskundige dienst over de drie gestichten te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N11 NB: Staat NIET in invnr 967, alleen in invnr 367.Besluit over het bestuur over de derde wijk van kolonie N1.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N13
Bepaling dat de kosten van eerste verstrekking van kleding aan bestedelingen in de gewone kolonien gevestigd voor rekening der Maatschappij komen.
TRANSCRIPTIE
31 augustus 1829 N14
NB: Staat NIET in invnr 967, alleen in invnr 367. Diverse besluiten na bezoek aan de kolonie door Faber van Riemsdijk.
TRANSCRIPTIE
10 september 1829
Opheldering nopens het reglement van tucht voor de kolonisten huisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
21 september 1829
Bepalingen nopens het geven van verlof aan de kinderen in de gestichten en nopens de reiskosten en voorschriften om aan de kinderen in de gewone kolonien geen groot verlof te verleenen zoo zij beneden de 18 jaren zijn.
TRANSCRIPTIE
22 september 1829
Ampliatie van het reglement van tucht voor de kolonisten huisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
26 september 1829 N1
Afschaffing van den post van Adjunct Directeur voor de administratie in de koloniŽn en regeling van het werk der comptabiliteit aldaar en bij de permanente commissie.
TRANSCRIPTIE
13 oktober 1829
Bepalingen nopens het waarnemen van den post des Directeurs bij afwezigheid van dezelven.

21 november 1829 N1
Bepaling nopens de berekening van de prijzen van de boezelaars.
TRANSCRIPTIE
27 november 1829
Bepalingen nopens de registratie der bestedelingen op bijzonder contract (= de instelling van het stamboek dat nu invnr 1389 is).

28 november 1829 N3
Beperkingen nopens de inwisseling van de koloniale munt van de veteranen huisgezinnen.
TRANSCRIPTIE
4 december 1829
Regeling van het godsdienstig onderwijs te Veenhuizen.

4 december 1829
Besluit waarbij de Kerkenraad der Protestantsche Gemeente te Veenhuizen wordt vrijgesteld van de inzending van een afschrift van het Diakonieboek.

5 december 1829 N4
Besluit houdende bepaling 1e dat de bedelaars ťn kinders in de Gestichten hunne eigen kleding moeten behouden. 2e dat de zaalopzieners geen bedelaars of wezen in het werk mogen stellen tot het verrigten van schrijfwerk enz. 3e dat de zakboekjes steeds in handen der kolonisten moeten zijn.
TRANSCRIPTIE
15 december 1829 N39
Bepalingen nopens het maken van turf ter verkoop naar buiten en het toeleggen aan den opziener der veenderijen van 5/0 in den opbrengst der verkochte turf.

21 december 1829
Bepalingen nopens de inzending van drie maandelijksche staten van den  bedelaarskolonisten welke vrijwillig in dienst gaan en van jaarstaten van dengenen welke voor de nationale militie worden ontslagen.

Besluiten 1830, inventarisnummer 968
5 januari 1830 N28
De vestiging van bedelaars huisgezinnen aan de goedkeuring der Permanente Commissie onderwerpen.

6 februari 1830 N3
Goederen in de verwerijen in ontvang te nemen.

6 februari 1830 N7
Uitbesteding der winkelwaren voor de gewone kolonien naar de soorten te splitsen.
TRANSCRIPTIE
8 februari 1830 N13
Instructie houdende nadere bepalingen nopens de geneeskundige dienst en voorschrift tot het doen van halfjarige verantwoordingen.

8 februari 1830 N15
Instructie houdende nadere bepalingen nopens het schoolonderwijs in de kolonien (maatregelen tegen schoolverzuim).
TRANSCRIPTIE
25 februari 1830 N1
Bepalingen nopens de inrigting van het bureau der comptabiliteit bij de Permanente Commissie en instelling van de posten van Directeur voor de Administratie en van Verificateur in plaats van dien van algemeen Boekhouder.
TRANSCRIPTIE
16 maart 1830 N25
Nieuw tarief voor de oververdiensten der kinderen in de gestichten.

15 april 1830 N2
Wijziging en aanvulling van het kleedingstarief voor zooveel betreft de schoenen.

15 april 1830 N26
Wijziging der instelling vrijboeren in de gewone kolonien en vaststelling van een reglement voor kolonisten van den 1o rang (zit ook in invnr 988). TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE
19 april 1830 N2
Bedelaars mogen zich verbinden als plaatsvervangers of nummerwisselaars bij de nationale Militie.

20 april 1830 N4
Gedragboek der ambtenaren aanteleggen.

22 april 1830 N1
Verlegging en aanleggen van begraafplaatsen.
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE

11 mei 1830 N20
Ampliatie van het tarief voor de oververdiensten der kinderen in de gestichten.
TRANSCRIPTIE
MET PLAATJE
15 mei 1830 N22
Nieuw tarief voor de inhoudingen van de verdiensten der arbeiders en bedelaarshuisgezinnen en goedkeuring der wijziging in het tarief der arbeidsloonen in de turfgraverij.
TRANSCRIPTIE
MET PLAATJE

28 mei 1830 N1
Instructie nopens het opmaken der maandelijksche aanvragen om fondsen.

1 juni 1830 N1
Instructie nopens de Geneeskundige dienst te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
22 juni 1830 N21
Aanbeveling om de Veldwachters te Ommerschans niet meer uit de kolonisten maar bij voorkeur uit de Veteranen te nemen.
TRANSCRIPTIE
24 juni 1830 N5
Wijziging der instelling van kolonisten van den eersten rang.
TRANSCRIPTIE IN HET
 MIDDEN VAN DEZE PAGINA

12 juli 1830 N5
Nieuw tarief voor de inhouding van de verdiensten der gewone kolonisten, gevolgd door een Memorie van Toelichting.
TRANSCRIPTIE
15 juli 1830 N34
Verbod om lijken te Ommerschans te ontleden en verklaring dat hieromtrent toepasselijk zijn de de bepalingen van art 14 & 15 der instructie van 1 juni 1830 N1.

7 augustus 1830 N3
Nieuw model voor de zieken rapporten met nadere voorschriften.

11 augustus 1830 N7
Bepalingen om een meer volledig overzicht te verkrijgen van den stand der koloniale kassen.
TRANSCRIPTIE
13 augustus 1830 N1
Afschaffing van den post van algemeen boekhouder in de kolonien.
TRANSCRIPTIE SAMEN
MET VOLGENDE
13 augustus 1830 N2
Instelling van den post van Boekhouder des Directeurs en verdere bepalingen deswege.
TRANSCRIPTIE SAMEN
MET VORIGE

16 augustus 1830 N5
Goedkeuring van een besluit des Directeurs betrekkelijk de kolonisten van den 1e rang.

16 augustus 1830 N6
Verpligte teekening der dispositien op de Nederlandsche Bank door al de leden der afdeling van finantien.

29 september 1830 N3
De rekeningen van ontslagen arbeidershuisgezinnen aan winst & verlies af te schrijven; de kosten van overplaatsing van veteranen te computeren op Transportkosten van bedelaars voor rekening der Maatschappij.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N6
Bij ontslag van een hoevenaar de oogst eerst geheel af te leveren.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N9
De valide bedelaarskolonisten niet werkende te voeden op rekening van hun tegoed op reserve.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N11
De kolonisten ambtenaren moeten in de sterkte der ambtenaren worden begrepen (dit besluit wordt 7 mei 1833 N43 herroepen).
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N13
Bepaling van den prijs van het brood.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N14
Bepaling nopens het gebruik van zeep voor de wasch en van medicijnfleschen.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N16
Afschaffing van den post van Algemeen Winkelier en vereeniging van denzelve met dien van Algemeen Magazijnmeester.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N17
Bepaling der jaarlijksche uitbetaling aan de arbeidershuisgezinnen van hun tegoed op reserve.
TRANSCRIPTIE
29 september 1830 N18
Verbetering der Veldwachtersdienst te Ommerschans.
TRANSCRIPTIE
8 oktober 1830 N1
Bepalingen nopens de algemeene wapening en de handhaving der rust in de kolonie.
TRANSCRIPTIE
11 oktober 1830 N1
Circulaire aan de subcommissien houdende toezending van het reglement van 12 augustus 1830.

25 oktober 1830 N28
Geen toestemming geven om in krijgsdienst te treden aan bedelaarskolonisten beneden de 18 jaar, die geen consent hebben.

5 november 1830 N1
Vestiging op de 2e helft van het contract van 1826.
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE
12 november 1830 N18
Reglement voor het schoolonderwijs in de gestichten en regeling van het godsdienstig onderwijs te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
20 november 1830 N16
(toevoeging) Vestiging op de 2e helft van het contract van 1826.
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE
1 december 1830 N22
Inlichting nopens den bepaalden broodprijs, zie 29 sept 1830.

18 december 1830 N18
Goedkeuring van het plan ter regeling van het godsdienstig onderwijs te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
20 december 1830 N26
De vrijwilligers voor de schutterij, bestedelingen zijnde, te beschouwen als met verlof uit de kolonien.

31 december 1830 N2
Wijziging van 8 october N1 nopens de vrijwillige dienstnemingen.
TRANSCRIPTIE OP DEZE
PAGINA ONDERAAN

Besluiten 1831, inventarisnummer 969
14 januari 1831 N15
Bepaling dat ook te Ommerschans aan de bedelaarskolonisten 10 cents winkelgeld in plaats van spek zal worden gegeven. Dat het scheerfonds wordt afgeschaft en in het Waschfonds ingesmolten: dat de bedelaarskolonisten bij voortduring als Plaatsvervangers bij de Schutterij zich mogen verbinden, behoudens toezigt op de ambtenaren voor misbruik; dat te Ommerschans in plaats van noppen dekens dekens van sput(?) kunnen worden gemaakt.
TRANSCRIPTIE
28 januari 1831 N9
Nieuw tarief van inhouding op de verdiensten van Veteranen.
TRANSCRIPTIE VOLGT
28 januari 1831 N11
Bepalingen nopens de opbrengst van boter door de Hoevenaars te Ommerschans.

1 februari 1831 N1
Bepalingen nopens de mestmakerij en andere objecten tot de huishouding der gewone kolonisten behoorende.
TRANSCRIPTE MET OOK DE
VOORAFGAANDE BRIEF
11 februari 1831 N12
Voorziening omtrent eenige voorloopig daargestelde employees te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
1(?) februari 1831 N35
Bepalingen nopens de nalatenschap van bedelaarskolonisten.

21 februari 1831 N5
Bepaling dat ook van de Magazijnen van huisraad en gereedschappen in de zalen, keukens etc dagboeken zullen worden gehouden.
TRANSCRIPTIE
26 februari 1831 N22
De vroedkundige hulp niet begrepen onder de geneeskundige hulp waarvoor sommige ambtenaren zich kunnen abonneren.

16 maart 1831 N5
Bepaling nopens den aankoop van schoolbehoefte.

16 maart 1831 N7
Diakenen der Protestantse Gemeente te Veenhuizen dispensatie verleend van de inzending der rekening.

19 maart 1831 N3
Bepaling der reis & verblijfkosten van de Hoofdambtenaren bij de Permanente Commissie.

23 maart 1831 N31
Voorschriften nopens de schulden der gewone kolonisten die met eenig emplooi begunstigd worden.

5 april 1831 N40
Bepaling dat de medicijnflesschen zullen zijn van groen zwaar olie(?) glas.

13 april 1831 N51
Bepalingen voor het onverhoopt geval van brand in het locaal der Maatschappij.

16 april 1831 N4
De bepalingen op de ontvlugting der bedelaars, te Ommerschans bestaande, voor Veenhuizen toepasselijk verklaard.

22 april 1831 N13
Verhooging van den prijs der Winkelwaren.
WORDT AAN GEWERKT
10(?) mei 1831 N2
Den Directeur bevoegd verklaard tot de opneming der kassen.

27 mei 1831 N1
Instructie nopens de opmaking der Staten van Invalide bedelaars.

9 juli 1831 N3
Instelling van borgtogten voor de Directeur, Adjunct & Onderdirecteurs.
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE

9 juli 1831 N4
Afschaffing van den post van Secretaris van den Directeur en bepaling dat de boekhouder des directeurs zal zijn secretaris van den Kleinen Raad.

9 juli 1831 N9
De vrijwillige bedelaarskolonisten, die binnen het jaar ontslagen worden moeten belast worden met de kosten der eerste dagen van aankomst.

11 juli 1831 N20
Tarief van Wal & op & afvaartgeld voor de Steggerder Sloot.

18 juli 1831 N21
Oprigting eener Veefokkerij te Wateren.
TRANSCRIPTIE
3 augustus 1831 N1
Bepalingen omtrent vrijwillige dienstneming van bedelaars en Weezen in de Kindergestichten.
TRANSCRIPTIE
3 augustus 1831 N2
Bij ziekte of of buitengewone afwezendheid des Directeurs deszelfs post waartenemen door den Adjunct/Directeur van Wolda.

8 augustus 1831 N2
Evenredigheid voor de inlevering van zoetemelk in plaats van boter te Ommerschans.

23 september 1831 N3
Voorschrift om alle goederen die aangekocht worden alsmede de producten der Kolonisten in de magazijnboeken optenemen.

24 september 1831 N7
Bepaling dat ook de kleinere gereedschappen van den landbouw op de inventarissen moeten komen en dat geene facturen mogen worden aangenomen die door de koloniale beambten geschreven zijn.

1 oktober 1831 N43
Van alle jongelieden welke in de kolonien voor de Nationale Militie domicilie hebben,  moeten de geboortebewijzen worden opgezameld.

31 oktober 1831 N37
Intrekking der resolutie van 23 Maart 1831 N31 nopens de schulden der gewone kolonisten met emplooyen begunstigd en vaststelling van andere bepalingen.

9 november 1831 N31
Bepalingen nopens het in dienst nemen door de ambtenaren van vrouwelijke dienstboden uit de Weezen- en BedelaarsGestichten.
TRANSCRIPTIE
3 december 1831 N1
Oprigting van magazijnen van houtwaren te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
3 december 1831 N4
Verbetering van het toezigt op de aflevering van brood in de gewone kolonien.

5 december 1831 N1
Veranderingen in de administratie van het 2 & 3 Gesticht te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
5 december 1831 N3
Bepaling nopens de betalingen aan gewone kolonisten als vreemde arbeiders gedaan wordende.
TRANSCRIPTIE
10 december 1831 N56
Aan kolonie 5 den naam van Ommerschans Buiten gegeven.

14 december 1831 N2
Intrekking der resolutie van 5 december 1831 N3 (zie hierboven) en vaststelling van nadere bepalingen.
TRANSCRIPTIE
15 december 1831 N37
Voorschrift hoedanig de rekeningen van gewone kolonisten die in vervanging van anderen worden gevestigd voor 16-jarige en loopende schuld te belasten.
TRANSCRIPTIE
17 december 1831 N1
Bepalingen nopens de Voeding der Weezen in de kindergestichten.
TRANSCRIPTIE
Besluiten 1832, inventarisnummer 970Opvallend veel bezuinigingsmaatregelen dit jaar


4 januari 1832 N51
Kinderen van mindere koloniale ambtenaren mogen ook veldarbeid verrigten.

21 januari 1832 N7
Afschaffing van den post van Adj Directeur voor de fabrijken en instelling van eenen Onderdirecteur aan wien diens werkzaamheden worden opgedragen.

27 januari 1832 N25
Regeling der borgtogten van den Adj directeurs van het 2e en 3e Gesticht te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
31 januari 1832 N14
Bepalingen nopens de voeding der bedelaarskolonisten.

29 februari 1832 N4
Zakboekjes der bedelaars slechts 12/100sten in rekening te brengen.

12 maart 1832 N17
Bepaling der belooning voor de Veldwachters en toekenning aan den Directeur van het regt van benoeming van dezelve.

14 maart 1832 N13
Opheffing der post van Boekhouder-binnen bij de Gestichten 1 en 2 te Veenhuizen en vereeniging dezer betrekkingen met dien van Onderdirecteur binnen.
TRANSCRIPTIE
19 maart 1832 N1
Bepalingen nopens de voeding der Weezen te Wateren.
TRANSCRIPTIE
24 maart 1832 N3
Voor gedeserteerde kolonisten moet bij terugbrenging na drie maanden geen premie worden gegeven.

24 maart 1832 N4
Herinnering om de archieven zorgvuldig te bewaren.
TRANSCRIPTIE
27 maart 1832 N41
Opgave der invaliden(?) de 2e helft van het contract van 1826.
TRANSCRIPTIE
28 maart 1832 N23b
Aanvulling van het reglement van tucht der bedelaars.

9 april 1832 N13
Bepalingen op de ontvlugting van bedelaars.

10 april 1832 N19
Goedkeuring van het besluit des Directeurs tot vermindering der verdiensten van de Veteranen voor sommige werkzaamheden.
TRANSCRIPTIE
16 april 1832 N47
Aanvulling der bestaande bepalingen nopens de classificatie der invaliden in betrekking tot zogende vrouwen en kinders etc.

17 mei 1832 N23
Aanvulling van het tarief van kleding voor de bedelaarskol in betrekking tot de wollen petten.

19 mei 1832 N16
Nieuw model ontslagbrieven en bepalingen nopens de afgifte.

7 juni 1832 N44
Herinnering der verpligting van de ambtenaren om bij het verlaten hunner woningen te laten wat aard en nagel vast is en voorts om geene veranderingen in de woningen zonder autorisatie te maken.

7 juni 1832 N54
Bepaling nopens de uitbetaling van tractement van overleden ambtenaren.

9 juni 1832 N2
Goedkeuring van een besluit des Directeurs waarbij het tarief voor de inhoudingen ?? van 12 July 1830 N5 wordt toepas  ?? op de verdienste van bakkers ??.

14(?) juni 1832 N3
Bepalingen nopens het aanhouden van voeder ?? & katoen in de gewone Kolonien.

19 juni 1832 N38
Nadere bepalingen nopens de verificatie der koloniale verantwoordingen.

28 juli 1832 N57
Herinnering dat geene bedelaarskolonisten als plaatsvervangers bij de Schutterij mogen worden ontslagen zonder aflossing van schuld.

4 augustus 1832 N2
Bepalingen hoe te vinden de kosten van reparatie van kleeding der bedelaarskolonisten etc.

27 augustus 1832 N45
Wijziging in de verdeeling in klassen der Schoolonderwijzers.
TRANSCRIPTIE
27 augustus 1832 N46
De benoeming der onderwijzers van de 6e en 7e klasse aan den Directeur overgelaten.

5 september 1832 N7
Geene jongelieden beneden de 18 jaren mogen zich voor de krijgsdienst verbinden zonder consent.

9 oktober 1832 N45
De ambtenaren in de bedelaarsgestichten mogen van de kolonisten ?? ontslag ?? geen gelden aannemen op rekening van schuldaflossing ??.

11 oktober 1832 N33
Tarief voor de verwerking van grondstoffen vastgesteld.

18 oktober 1832 N11
De zakboekjes der Weezen jaarlijks af te sluiten.
TRANSCRIPTIE
18 oktober 1832 N13
Bepalingen opzigtelijk het ?? van verdiensten door ingedeelden in de gewone kolonien.

31 oktober 1832 N21
De medailles personele blijken van onderscheiding verklaard.
TRANSCRIPTIE
5 november 1832 N40
Het bakken van tarwen brood te Veenhuizen toegestaan.

14 november 1832 N27
Nadere toelichting op vorenstaande resolutie.(bedoeld wordt het besluit van 31 oktober N21 over beloningen voor medailledragers)
TRANSCRIPTIE
27 november 1832 N58
Aanvulling tarief voor grondstoffen en vaststelling van een tarief van arbeidsloon.

17 december 1832 N1
Nieuwe bepalingen omtrent de administratie van bedelaars kolonisten.

19 december 1832 N32
Goedkeuring van verschillende besluiten des Directeurs nopens het fabrijkwezen.

Besluiten 1833, inventarisnummer 971
17 januari 1833 N5
Bepalingen nopens het gebruik van vuur en licht voor de Bureaux bij de Gestichten te Veenhuizen.

22 januari 1833 N2
Benoeming van den Boekhouder des Directeurs tot lid van den Raad van Policie en Tucht der Gewone kolonien.
TRANSCRIPTIE
4 februari 1833 N38 en ?b
Bepalingen houdende verbetering der inkomsten van het zuivel bij de gestichten en regeling der verpligtingen van de hoevenaars enz.

5 februari 1833 N39
Wijziging van het reglement op het beheer der bedelaars van 17 dec 1832.

12 februari 1833 N11
Nadere bepalingen nopens de bezoldiging der ondermeesters bij de gestichten.

12 februari 1833 N12
Kwijtschelding van schulden aan bedelaars, die eenen bepaalden tijd in de gestichten zijn geweest.

14 februari 1833 N9
Nieuw tarief van kleeding & huisraad.
TRANSCRIPTIE
16 februari 1833 N21
Verhouding der aardappelen van de rogge in het brood.
TRANSCRIPTIE
22 februari 1833 N35
Verhooging van het salaris van wijkmeesters aan de Ommerschans.
TRANSCRIPTIE
22 februari 1833 N40
Nieuw tarief der prijzen van de grondstoffen.
TRANSCRIPTIE (deels)
25 februari 1833 N3
Herinnering dat de bedelaarsbuizen van groene kragen moeten zijn voorzien.
TRANSCRIPTIE
1 maart 1833 N3
Wijziging van het tarief van verdiensten voor zoo veel betreft de weezen in de kindergestichten welke spinarbeid verrigten.
TRANSCRIPTIE
11 maart 1833 N11
Wijziging der tarieven voor de verwerking der grondstoffen.

18 maart 1833 N41
Verhooging van het salaris der wijkmeesters te Veenhuizen.

20 maart 1833 N2
Bepalingen nopens de prijsberekening der koloniale producten van den landbouw.

6 april 1833 N1
Bepaling nopens het schrijven der handteekeningen op verzoeken om ontslag van bedelaarskolonisten.
DOEN
11 april 1833 N41
De gewone kolonisten kunnen niets tot anders verkoopen dan zuivel en en keukengroente.

15 april 1833 N24
Wijziging van het tarief van kleeding en huisraad van 14 februari.

16 april 1833 N3
Voorschriften ter executie der wet op 't gemaal.

20 april 1833 N6
Vervolg op het voorgaande.

25 april 1833 N27
Inhouding voor kleeding, huisraad en gereedschappen op de verdiensten der Veteranen.
TRANSCRIPTIE
1 mei 1833 N1
Voorschriften ter executie der wet op het personeel.

1 mei 1833 N8
Oprigting van eenen particuliere winkel bij het 2e Gesticht te Veenhuizen.
TRANSCRIPTIE
3 mei 1833 N26
Wijziging der tarieven voor de verwerking der grondstoffen.

4 mei 1833 N14
Goedkeuring van het plan des Directeurs betrekkelijk het beheer etc te Wateren.

6 mei 1833 N20
Wijziging van het tarief van zakgeld en oververdiensten der bedelaarskolonisten.

7 mei 1833 N43
Voorschriften nopens de wijze waarop de kolonisten ambtenaren enz in de sterkte zullen worden begrepen.
TRANSCRIPTIE
31 mei 1833 N7
Opheldering op de voorgaande.
TRANSCRIPTIE
31 mei 1833 N9
Aangifte der paarden voor de personele belasting.
WORDT AAN GEWERKT
6 juni 1833 N6
Afsluiting der rekeningen van de koloniale winkelhouders.
TRANSCRIPTIE
6 juni 1833 N7
Het tarief van kleeding en huisraad van 14 februari als een algemeen tarief aangenomen.

18 juni 1833 N2
Desertiekosten van invalide bedelaarskolonisten en verstrekking van kleeding aan bedelaarskolonisten.

19 juni 1833 N25
De Subcommissien maandelijks op te gevende mutatien in de huisgezinnen, welke op vervanging aanspraak geven.

21 juni 1833 N15
Aanvulling van het tarief voor de verwerking van grondstoffen.

11 juli 1833 N2
Wijziging van het besluit van 20 maart nopens de prijsberekening van sommige koloniale producten.
TRANSCRIPTIE
14 augustus 1833 N20
Hoedanig te beschouwen de bestedelingen welke voor den Militie worden opgeroepen.
TRANSCRIPTIE
14 augustus 1833 N22
Aan de bedelaarskolonisten geen reisgeld te verstrekken, zonder bepaalde autorisatie.
TRANSCRIPTIE
26 augustus 1833 N17
Wijziging van het tarief van transportkosten voor bedelaars uit Hoorn opgezonden.

10 september 1833 N49
Splitsing op de boeken van het tractement van den algemeenen onderdirecteur der fabrijken.

25 september 1833 N1
Wijziging der verordeningen op de geneeskundige dienst voor Veenhuizen.

27 september 1833 N2
Regeling van den maatstaf der schuldvergoeding van bedelaarskolonisten welke ontslag bekomende schuld hebben.
TRANSCRIPTIE
7 oktober 1833 N32
Aanbeveling tot het spoedig ontslag van bed. Kolonisten en de reedenen van verlenging optegeven.
TRANSCRIPTIE
15 oktober 1833 N19
Opheldering nopens de toepassing der reglementen van tucht.
TRANSCRIPTIE
18 oktober 1833 N6
Bepalingen nopens de verstrekkingen van brood en aardappels aan de gewone kolonisten.
TRANSCRIPTIE
2 november 1833 N12
Wijziging van even vermelde bepalingen.
TRANSCRIPTIE
6 november 1833 N4
Aanbeveling nopens de koloniale kleederdracht in de gewone kolonien.

29 november 1833 N3
Bepalingen nopens het afvoeren uit de sterkte van de kinders op het algemeen contract, die van verlof achterblijven.

29 november 1833 N18
Magtiging op den Directeur om voor krankzinnige bedelaarskolonisten vonnissen tot opsluiting te vragen.

4 december 1833 N12
Administraatie der paarden der bakkerij bij 't 2e gestichtte Veenhuizen.

5 december 1833 N20
Nieuw tarief voor de verwerking van grondstoffen.
TRANSCRIPTIE (onaf)
6 december 1833 N7
Executie Z.M.'s besluit 20 Oct nopens de tollen op de groote wegen.

19 december 1833 N5
Herhaalde aanbeveling aan de ambtenaren om niet te corresponderen met autoriteiten buiten de Maatschappij.

19 december 1833 N7
Instructie voor den Kapitein belast met het toezigt der Veteranen in de koloniŽn.

Besluiten 1834, inventarisnummer 972
4 januari 1834 N22
De bepalingen van 7 october 1833 N32 nopens het spoedig ontslag der bedelaarskolonisten enz op de weezen ook toetepassen

6 januari 1834 N3
Executie der wet van 26 december 1833 houdende accijns op den turf

10 januari 1834 N26
Wering van vreemde kinderen op de koloniale scholen en verbod aan de onderwijzers tot verkoop van schrijfbehoeften

23 januari 1834 N1
Bepaling van den tijd voor de aanvrage van kleeding stukken der Veteranen

30 januari 1834 N26
Aanbeveling van geene uitgaven te doen dan die geautoriseerd zijn

22 februari 1834 N3
Geene certificaten van van invaliditeit aan de bedelaarskolonisten aftegeven

24 februari 1834 N32
Bepalingen nopens de verstrekking van Bijbels en andere godsdienstige boeken

20 maart 1834 N1
Ampliatie van het besluit van 4 februari 1833 N37-2 nopens de hoevenaars

29 maart 1834 N5
Bepalingen hoe behandeld moeten worden de verzoeken om huwelijken van Veteranen

2 april 1834 N4
Bepaling van het gebruik van het toegezonden tijdschrift voor de Nijverheid

2 april 1834 N5
Het tegoed der Weezen in de kolonien overlijdende is ten voordeel der Maatschappij (zie 6 Aug N4 beneden)

8 april 1834 N3
De Weezen uit Zeeland (Algemeen contract) buiten gesloten van het verkrijgen van verlof

12 april 1834 N7
Bepalingen welke goederen van ontslagen of overleden kolonisten in de gewone kolonien aan de Maatschappij moeten worden verantwoord

2 mei 1834 N10
De bevolking van Wateren voor de godsdienstige belangen der Protestanten tot Vledder gebragt

2 mei 1834 N33
Ampliatie op het kerkelijk reglement voor Veenhuizen

2 mei 1834 N50
Bepalingen nopens de prijs van het koloniaal brood

2 mei 1834 N51
Het brood bij de Gestichten van gelijke hoedanigheid en prijs te maken

24 mei 1834 N4
Wederopneming van ontslagen gewone kolonisten kinderen

29 mei 1834 N21
Ampliatie op het besluit van 2 mei N50

31 mei 1834 N2d
Verbod om aan kolonisten verdiensten toetekennen die zij zelve niet gemaakt hebben

7 juli 1834 N13
Toegestaan het aanleggen van een tuin bij het 2e Gesticht te Veenhuizen

19 juli 1834 N6
Bepalingen nopens de bewaring en verantwoordelijkheid van den turf te Veenhuizen

1 augustus 1834 N37
Door weer de geheime brieven de ???? moeten worden geschreven en verzonden

2 augustus 1834 N15
Genoegen genomen met het steken van turf op de hoeven in de gewone kolonien zonder bijzondere autorisatie

4 augustus 1834 N4
Inlichting op 2 april N5 hiervoren

15 augustus 1834 N5
Taks van intebrengen verdiensten door ingedeelden in de gewone kolonien Ė kolonisten van den 1e rang en vrijboeren niet aan hunne verpligting voldoende

23 augustus 1834 N2
De reis- en verblijfkosten des Directeurs afgeschaft en hem twee paarden der Maatschappij toegestaan

30 augustus 1834 N39
De rekeningen der bedelaarskolonisten niet te belasten met de reisgelden welke voor rekening der Maatschappij worden gegeven

12 september 1834 N4
Bepalingen nopens de kleeding der kweekelingen te Wateren en instelling van een nieuw tarief van verdiensten
TRANSCRIPTIE mťt
PROTEST DIRECTEUR

29 september 1834 N18
Verzoeken bij den kleinen raad afgewezen wordende moeten gemotiveerd worden

10 october 1834 N1
Hoe te handelen met de rekening van een bedelaarskolonist naar de gewone kolonien verplaatst wordende

20 october 1834 N40
Ampliatie op het besluit van 12 september N4
TRANSCRIPTIE
26 november 1834 N7(?)
Bepalingen nopens de verantwoording der geneesmiddelen te Veenhuizen

29 november 1834 N2
Bepalingen nopens de verstrekking van kleeding in de kindergestichten

2 december 1834 N20
Ampliatie op het besluit van 17 december 1831 N1 nopens de voeding der Weezen

12 december 1834 N3
De transportkosten bij de Gestichten op afzonderlijke gespecificeerde nota's bij de verantwoording te brengen

15 december 1834 N1
Reglement voor het fabrijkwezen

23 december 1834 N29
Verkoop van medicijnen aan Ambtenaren niet in het abonnement begrepen

24 december 1834 N18
Ampliatie op het Reglement van 15 december ll N1 nopens de voering der hangmatten

Besluiten 1835, inventarisnummer 973
12 januari 1835 N9
Den prijs van den turf met 1e dezer verhoogd en bepaald dat door de Ambtenaren over 1834 de accijns op den turf die zij gekocht hebben zal worden vergoed
TRANSCRIPTIE
23 januari 1835 N2
Het tarief van arbeidsloonen aangevuld met de daggelden der Kleeden verstelders
TRANSCRIPTIE
23 januari 1835 N4
Het verkoopen door de zaalopzieners bij Veenhuizen 2 van versnaperingen verboden en bepaald dat op het plein van dat gesticht twee huisjes zullen gezet worden waar tegen betaling koffij zal worden geschonken (= de oprichting van waterhuisjes)
TRANSCRIPTIE
23 januarij 1835 N9
De verslagen van den Chef der geneeskundige dienst zullen in de Vriend worden opgenomen

27 januari 1835 N4
Al de ambtenaren bij de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen in het genot gesteld van een gedeelte gronds voor een tuin


(tussengevoegd) Bepaling betrekkelijk de indeeling van Weezen bij de Hoevenaars te Ommerschans

27 januari 1835 N37
Bepaling dat ook de moeders van in onecht verwekte kinderen en ook zij die door gevorderde zwangerschap voor den arbeid ongeschikt worden als invaliden zullen beschouwd worden
TRANSCRIPTIE
3 februari 1835 N4
Bepaling nopens de inhouding voor kleeding op de bezoldiging der ongehuwde veldwachters

3 februari 1835 N5
Bepaling dat de geheel afgesleten kleeding der weezen zal worden teruggenomen tegen afgifte van nieuwe en van hoe veel kleeding stukken zij steeds moeten voorzien zijn
TRANSCRIPTIE
11 februari 1835 N1
Voorschriften nopens de uitbreiding van de Brem cultuur

13 februari 1835 N4
Voorschriften nopens de aangifte voor het regt van patent van de koloniale vaartuigen

17 februari 1835 N1
Voorschriften ten einde de elders dan in de kolonien voor de Nationale Militie domicilie hebbende bestedelingen zoo veel doenlijk bevorderlijk te zijn in het tijdig bekomen van de bewijsstukken nopens de vrijstellingen die zij kunnen doen gelden
TRANSCRIPTIE
7 maart 1835 N19
De koloniale Raden van tucht mogen geen kwijtschelding van straf verleenen, maar moeten de verordening van tucht toepassen zoals dezelver liggen
TRANSCRIPTIE
9 maart 1835 N2
Bepaling dat steeds op den 15 januari van ieder jaar de kinderen zullen worden opgegeven die in de bedelaarsgestichten ouderloos zijn geworden

9 maart 1835 N3
Het Reglement voor het fabrijkwezen gewijzigd en geamplieerd en de daarbij behorende tarieven N2, 3 en 4 aangevuld

10 maart 1835 N3
Voorschriften hoedanig moet worden gehandeld met de rekeningen van de aan den regter overgeleverd wordende bedelaarskolonisten

12 maart 1835 N1
Bepalingen nopens de aangiften van overlijden bij den burgerlijken stand

12 maart 1835 N2
Herinnering aan de koloniale geneesheeren om hunne rapporten van de ziekten en sterften met de meest naauwkeurigheid op te maken

16 april 1835 N8
Tarief voor de berekening der prijzen van de Medicijnen der ambtenaren niet in het abonnement begrepen

28 april 1835 N5
Bepaling dat de bedelaars tot wier ontslag magtiging is verleend, zonder toestemming der commissie niet langer in de gestichten kunnen blijven

4 mei 1835 N2
Bepaling dat het voerlaken met een omslag(?) van Volgaren(?) zal worden gemaakt

26 juni 1835 N4
Wijziging der bestaande voorschriften nopens de aanvragen om fondsen

6 juli 1835 N1
Wijziging van het Reglement voor het Fabrijkwezen

17 juli 1835 N1
Bepaling in hoe verre de vereeniging van twee gewone kolonisten huisgezinnen door huwelijk regt op vervanging geeft

29 juli 1835 N1
Aanschrijving dat aan niemand het formeel onderzoek naar de inrigtingen der kolonien moet worden toegestaan

3 augustus 1835 N21
Verrekening van het tegoed op kleeding der bedelaars kolonisten

15 augustus 1835 N6
Inlichting nopens het besluit van 26 juni betrekkelijk het aanvragen om fondsen

15 augustus 1835 N7
Aanbeveling tot zorgvuldig behandeling der heelkundige instrumenten

19 augustus 1835 N1
Bepaling dat de oogst van ieder jaar afzonderlijk moet worden gehouden, en dat aan ambtenaren en particulieren geen turf op nieuwe rekening zal worden afgeleverd indien er nog posten openstaan

24 augustus 1835 N30
Bepaling der RC kerkelijke feestdagen

15 september 1835 N36
Aanbeveling nopens te betrachten zuibigheid in het verbruik van hooi in de kolonien en van turf in de gewone kolonien

17 september 1835 N5
Nieuw tarief voor het verbruik van materieel

19 september 1835 N31
Bepalingen dat de in de kolonien begane overtredingen niet voor den gewonen regter kunnen worden vervolgd zonder magtiging des Directeurs

23 september 1835 N3
Reglement bij het ontstaan van brand in de gewone kolonien

15 oktober 1835 N14
Bepaling der Roomsche kerkdagen

16 oktober 1835 N4
Inlichting en ampliatie op het besluit van 26 juni nopens de aanvragen om fondsen

26 oktober 1835 N1
Wijziging van sommige bepalingen betrekkelijk de administratie der vrije kolonien voor zoo veel speciaal aangaat de inhoudingen

6 november 1835 N11
Aanbeveling om niet aftewijken van de uitdrukkelijke bevelen door de Commissie gegeven
TRANSCRIPTIE
14 november 1835 N7
Bepaling, dat wijn van de Veteranen op order der geneesheeren verstrekt wordende als medicijn zal worden beschouwd

17 november 1835 N8
Bepaling dat de Veteranen niet aan de militaire discipline onttrokken zijn

21 november 1835 N7
Herinnering der bestaande voorschriften in opzigte tot het aanvragen van geneesmiddelen

21 november 1835 N22
Aanbeveling om zich aan de bestaande verordeningen te houden

22 december 1835 N29
Wijziging der tarieven van het Reglement voor het Fabrijkwezen

Besluiten 1836, inventarisnummer 974
6 januari 1836 N8
Bepalingen hoe de winkelwaren van vroegere bestedingen berekend moeten worden
TRANSCRIPTIE
19 januari 1836 N1
Bepaling omtrent de inschrijving voor de Nationale Militie van jongelingen ??

19 februari 1836 N11
Voorschriften nopens de wijze van verstrekking van meel aan de bakkerijen en de daarop te houden controle
TRANSCRIPTIE
7 maart 1836 N21
Bepaling dat de azijn per kannen zal moeten worden verantwoord

14 maart 1836 N1
De aanvragen voor de apotheken, wat diverse behoeften aangaat, afzonderlijk te doen

19 maart 1836 N10
Bepaling dat de rekening Fonds van onderhoud in het vervolg aan Winst & Verlies zal worden afgesloten

19 maart 1836 N11
Verevening der Saldo's van kleeding en loopende schuld der gewone kolonisten
TRANSCRIPTIE
5 april 1836 N17
Bepaling dat bij het 2e Gesticht te Veenhuizen steeds 2 varkens zullen worden aangehouden tot vestmesting uit den afval der broodbakkerij
TRANSCRIPTIE
11 april 1836 N9
Executie der wet van 29 december 1835 (Staatsblad N43) op het personeel
TRANSCRIPTIE
12 april 1836 N7
Instructie voor den Direkteur en verdere ambtenaren der koloniŽn betrekkelijk de verhouding waarin zij zullen staan tot Comissarissen des Konings bij de Maatschappij
TRANSCRIPTIE
18 april 1836 N43
Wijziging van het tarief der aan de ambtenaren afteleveren geneesmiddelen (zie 16 april 1835 N8)
TRANSCRIPTIE
19 april 1836 N32
Herinnering nopens de inrigting der ziekenrapporten
TRANSCRIPTIE
10 mei 1836 N4
Goedkeuring van eenige voorloopige bepalingen betrekkelijk de verdiensten in de katoenweverij der gewone koloniŽn
TRANSCRIPTIE
16 mei 1836 N3
Het tarief voor de inhoudingen der verdiensten van de arbeiders en bedelaarshuisgezinnen voor kleeding en reserve (zie 15 mei 1830 N22) gewijzigd

18 mei 1836 N3
Verhooging van het credit voor kleeding der kweekelingen te Wateren

18 mei 1836 N5
Verhooging van den botertaks voor de Hoevenaars te Ommerschans
TRANSCRIPTIE
25 mei 1836 N55
Wijziging van het tarief van kleeding fabrijkwezen
TRANSCRIPTIE
10 juni 1836 N33
Bepaling dat de hoeven te Veenhuizen met 7 zullen worden vermeerderd; vermeerdering der hoeveknechts bij Veenhuizen N3 en derzelver bezoldiging
TRANSCRIPTIE
28 juni 1836 N2
Gedeserteerde kolonisten ?? bedieningen niet te gebruiken

29 juni 1836 N3
Bepaling van het groot verlof te verleenen aan de personen gevestigd op de 2de helft van het contract van 1826
TRANSCRIPTIE
19 juli 1836 N9
Nadere toelichting op het voorgaande en hoe groot verlof ook aan andere kolonisten te verleenen
TRANSCRIPTIE
19 juli 1836 N29
Wijziging van het tarief voor transportkosten van bedelaars uit Amsterdam opgezonden

23 juli 1836 N4
Inleiding op de besluiten vaststellende:
A Reglement voor den landbouw in de gewone koloniŽn
B Idem voor den landbouw te Veenhuizen,
C Plan tot voltooijing der ontginning te OSchans
TRANSCRIPTIE
TRANSCRIPTIE
TRANSCRIPTIE
TRANSCRIPTIE
16 augustus 1836 N2
De raden van tucht kunnen niet oordeelen over falsiteiten
TRANSCRIPTIE
29 augustus 1836 N5
Wijziging van het besluit van 3 augustus 1831 N2 nopens de tijdelijke waarneming der functien van den Directeur der koloniŽn
TRANSCRIPTIE
13 september 1836 N12
Wijziging van het tarief voor 't fabrijkwezen

13 september 1836 N26
De levering van gort, erwten etc voor Veenhuizen bij aanbesteding te doen

13 september 1836 N28
Wijziging van het tarief van arbeidsloonen in de fabrijken

14 september 1836 N25
Herinnering der voorschriften bij resolutie 14 maart ll N1 gegeven nopens het afzonderlijk aanvragen der diverse behoeften voor de apotheken

19 september 1836 N1
Toepassing der reglementen van tucht op de bedelaars huisgezinnen

7 oktober 1836 N8
Bepaling van hetgeen bij achterhalen van deserteurs in acht te nemen is

11 oktober 1836 N13
Opheldering ten aanzien van 19 september N1 hierboven

17 oktober 1836 N5
De RC kolonisten mogen op kerkelijke feestdagen geen arbeid verrigten
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1836 N6
Belooning van den Geneesheer in de gewone koloniŽn voor verlossingen, die door de vroedvrouw anders zouden moeten worden gedaan
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1836 N7
Aanbeveling tot gezette bijwoning van het school en godsdienstig onderwijs
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1836 N8
Herinnering en ampliatie van de verordeningen nopens het schoolonderwijs
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1836 N9
Idem als voren
TRANSCRIPTIE
24 oktober 1836 N41
Herinnering hoe het abonnement der ambtenaren voor de geneeskundige dienst moet worden begrepen
TRANSCRIPTIE
24 oktober 1836 N42
Het reglement voor de gewone koloniŽn van 23 juli ll geheel executair verklaard met 1o januari 1837
TRANSCRIPTIE
2 november 1836 N1
Wijziging en toelichting op evengemeld reglement en goedkeuring van het besluit ter executie des Directeurs
TRANSCRIPTIE
4 november 1836 N1
Bepalingen nopens de boeking der buitengewone uitgaven voor de voltooying der koloniŽn
TRANSCRIPTIE
4 november 1836 N2
Wijziging der bestaande administratieve bepalingen in verband tot het nieuwe stelsel van landbouw enz
TRANSCRIPTIE
16 november 1836 N25
Wijziging der tarieven voor het fabrijkwezen
TRANSCRIPTIE
23 november 1836 N20
Toelichting der resolutie van 17 Oct N6 hierboven (over de hulp bij bevallingen)
TRANSCRIPTIE
25 november 1836 N1
Ampliatie van het tarief voor het verbruik van materieel
TRANSCRIPTIE
25 november 1836 N10
De Ambtenaren mogen van de leveranciers geen geldelijke belooningen aannemen

8 december 1836 N51
Voorschriften nopens de algemeene verhooren der bedelaarskolonisten ten aanzien hunner domicilien van onderstand

13 december 1836 N3
Besluit waarbij eenige takken van beheer van den Directeur of de algemeene Directie der koloniŽn op den Adjunct Directeur. der gewone koloniŽn worden overgebragt etc en deze onder verpligting gebragt tot het stellen van een borgtogt

23 december 1836 N2
Executie aan Z.M. besluit van 7 december N67 waarbij aan het ontslag van vrijwillige bedelaars beperkingen worden gesteld

Besluiten 1837, inventarisnummer 975
4 januari 1837 N21
Ampliatie van het besluit van 12 september 1825 nopens den kleinen raad der gewone koloniŽn
WORDT AAN GEWERKT
14 januari 1837 N6
Vaststelling van een nieuw respect op de grootboeken der gewone koloniŽn: oude schuld der kolonisten
WORDT AAN GEWERKT
20 januari 1837 N1
Onderzoek bij nieuw aankomende bedelaars te doen of zij pensioen genieten
WORDT AAN GEWERKT
23 januari 1837 N1
Bepalingen nopens de vervaardiging van koloniale munt
TRANSCRIPTIE OP DE
MUNTENPAGINA'S

23 januari 1837 N2
Tarief van verstrekking van huisraad en gereedschappen aan nieuw aankomende huisgezinnen in de gewone koloniŽn
TRANSCRIPTIE
3 februari 1837 N1
Bepalingen nopens de toelage voor de tijdelijke waarneming van ambten
WORDT AAN GEWERKT
4 februari 1837 N17
Herinnering dat in de gegeven voorschriften geen veranderingen buiten weten der permanente commissie mogen worden gemaakt
TRANSCRIPTIE
13 februari 1837 N6a
Bepaling dat in de koloniale apotheken geene geneesmiddelen dan op voorschriften der koloniale geneesheeren mogen worden gereed gemaakt

13 februari 1837 N6c
Bepaling dat de mannen in de bedelaarsgestichten niet dan spaarzaam bij de vrouwen zullen mogen worden toegelaten

15 februari 1837 N9
Aanvulling der tarieven N3 en N4 van het reglement op het fabrijkwezen van 15 december 1835 N1

6 maart 1837 N28
Aanschrijving om jaarlijks op te geven de veranderingen in de gebouwen ten dienste der aangifte voor de Brandwaarborg Maatschappij

7 maart 1837 N5
Beperking van het verlof van de kinderen uit Alkmaar(?)
WORDT AAN GEWERKT
15 maart 1837 N1
Nadere bepalingen nopens de administratie der gewone koloniŽn & wijziging der modellen N3 en 26, en bepaling van de prijs van het brood
TRANSCRIPTIE
20 maart 1837 N27
Bepaling nopens de inwoning van bloedverwanten en vreemden bij hoevenaars
TRANSCRIPTIE
24 maart 1837 N2
Bepaling in acht te nemen omtrent gewone kolonisten die tot vrijboer worden verheven
WORDT AAN GEWERKT
7 april 1837 N1
Wijziging van het reglement op het schoolwezen van de gewone koloniŽn (optrekken leeftijd leerplicht van elf naar twaalf jaar)
TRANSCRIPTIE
25 april 1837 N8
Herinnering dat gedeserteerde kolonisten teruggebragt wordende altijd moeten worden aangenomen
WORDT AAN GEWERKT
27 april 1837 N11
Wijziging van het tarief van den prijs der geneesmiddelen
WORDT AAN GEWERKT
29 april 1837 N2
Afschaffing van het apotheekboek te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
9 mei 1837 N9
Wijziging van het tarief van inhouding voor kleeding, huisraad en gereedschappen in de gewone kolonien
DOEN
13 mei 1837 N1
Bepalingen ter verzekering der bijwerking van de boeken enz. van overgeplaatste Ambtenaren
WORDT AAN GEWERKT
2 juni 1837 N41
Bepaling dat bij de aanvraag om godsdienstige werken den voorraad zal moeten worden gegeven
WORDT AAN GEWERKT
2 juni 1837 N42
Inlichtingen nopens de halfjarige verantwoordingen der geneesheeren
WORDT AAN GEWERKT
9 juni 1837 N11
Herinnering der verpligting om de gegeven voorschriften op te volgen
TRANSCRIPTIE
10 juni 1837 N1
Verantwoordelijkheid der ambtenaren voorte?? bij de inspectien der Magazijnen


Men is hier vergeten op te nemen de reeks van besluiten die Johannes van den Bosch er 17 en 29 juni 1837 doorheen jast om onder andere weefschuren in de vrije koloniŽn op te richten.
TRANSCRIPTIE
12 juli 1837 N1
Voorschriften nopens jaarlijks te doene opgaven betrekkelijk de Nationale Militie van jongelingen in de kolonien domicilie hebbende

17 juli 1837 N4
Gelijkstelling der scholen te Veenhuizen N1 en 3 wat het aantal onderwijzers betreft
TRANSCRIPTIE
20 juli 1837 N30
Toelichting van het besluit van 9 april 1832 N13 nopens de boeten voor desertien bij de bedelaarsgestichten
TRANSCRIPTIE
24 juli 1837 N28
Verhooging der tractementen van de onderwijzers der 1e en 2e klasse
TRANSCRIPTIE
27 juli 1837 N1
Toelichting van het reglement voor de gewone kolonien van 23 juli 1836 N4
TRANSCRIPTIE
5 augustus 1837 N10
Goedkeuring van het reglement door den Directeur vastgesteld op den vervoer van goederen van de ene kolonie naar de andere
TRANSCRIPTIE
26 augustus 1837 N2
Bepalingen nopens de invoering der Katoen weverij in de gewone kolonien
TRANSCRIPTIE
11 september 1837 N3
Inlichting nopens de opmaking der aanvragen voor fondsen

13 september 1837 N30
Voorschrift wat in acht te nemen bij uitbetalingen uit de reserve in de gewone kolonien

13 september 1837 N32
Wijziging der bestaande bepalingen wegens het Schoolonderwijs

15 september 1837 N22
Wijziging en aanvulling der tarieven van het reglement voor het fabrijkwezen van 13 december 1834 N1

15 september 1837 N23
Verbod aan de geneesheeren herinnerd betrekkelijk het afgeven van attesten

20 september 1837 N4
Bepaling dat bij de inzending der periodieke staten voor het personeel ook de opzendingstukken der weezen daarbij moeten worden gevoegd

9 oktober 1837 N4(?)
Bepaling der tijdelijke toelage aan den geneesheer der gewone koloniŽn voor de verlossingen

9 oktober 1837 N6
Voorschot op reserve aan de nieuw-gevestigde veteranen huisgezinnen te verleenen

9 oktober 1837 N8
Uitbetaling aan de bejaarde weezen te Veenhuizen te doen op hunne tegoed bij de Maatschappij
TRANSCRIPTIE
11 oktober 1837 N34
Vergunning aan de geneesheeren tot afgifte van attesten in sommige gevallen

11 oktober 1837 N35
Vergunning aan den Adjunct Directeur van Veenhuizen N2 om op de gronden van Veenhuizen N3 te jagen
TRANSCRIPTIE
14 oktober 1837 N8
Vermindering der verdiensten van geringe bedieningen onder de bedelaarskolonisten

21 oktober 1837 N3
Bepaling van het getal ondermeesters bij Veenhuizen N3

24 oktober 1837 N21
Herinnering tegen het doen van noodelooze of niet geautoriseerde uitgaven

27 oktober 1837 N5
Goedkeuring van het door den Directeur ingezonden reglement van orde voor de katoenweverijen in de gewone koloniŽn
TRANSCRIPTIE
27 oktober 1837 N15
Bepaling van het getal varkens door de hoevenaars te Ommerschans voor de Maatschappij te mesten
WORDT AAN GEWERKT
17 november 1837 N8
Goedkeuring van het door den Directeur ingezonden reglement van beheer der katoenweverijen in de gewone kolonien
TRANSCRIPTIE
20 november 1837 N2
Tarief van arbeidsloonen voor de katoenweverij in de gewone kolonien
TRANSCRIPTIE
22 november 1837 N3
Bepaling nopens het houden van geneeskundige consulten te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE OP DE
PAGINA'S GENEESKUNDE

22 november 1837 N5
Wijziging in de verstrekking van kleeding aan de kinderen te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
28 november 1837 N14
Bepalingen 1e nopens het verstrekken van haver aan de paarden te Ommerschans, 2e nopens het te verstrekken voer aan de vettemesten koeyen aldaar, 3e ten aanzien van het overbrengen naar aldaar van de opgebroken(?) weefgetouwen van de gewone koloniŽn en herinneringen voor al de koloniŽn de hemden van katoen te doen vervaardigen
WORDT AAN GEWERKT
6 december 1837 N3
Herstelling van een misslag in het reglement op de katoenweverij bij 17 november jl N8 goedgekeurd
TRANSCRIPTIE
20 december 1837 N7
Revisie der bepalingen op desertien van bedelaarskolonisten

27 december 1837 N1
Ampliatie der bestaande bepalingen nopens de nalatenschappen van bedelaarskolonisten

28 december 1837 N3
Mededeeling aan den Directeur van het besluit van Z.M. van den 16 december 1820 N86 nopens den bijstand door de plaatselijke besturen te verleenen tot handhaving der policie in de gewone kolonien

Besluiten 1838, inventarisnummer 976
6 januari 1838 N1
Ampliatie op het besluit van 7 april 1837 N1 nopens de schoolpligtigheid der kinderen in de gewone kolonien
WORDT AAN GEWERKT
20 februari 1838 N1
Vaststelling van nieuwe tarieven voor het fabrijkwezen
TRANSCRIPTIE
7 maart 1838 N1
Tarief voor transportkosten van bedelaars uit Noord-Braband
WORDT AAN GEWERKT
10 maart 1838 N29
Aanvulling der eerste verstrekking van kleeding aan bedelaars

15 maart 1838 N10
Jaarlijks te doene opgaven aan den Gouverneu van Drenthe der kinderen in de scholen

15 maart 1838 N21
Reglement van orde op het ter kerk komen der Israelieten te Willemsoord

17 maart 1838 N16
Veranderd tarief voor de berekening der hoeveelheid broods uit de rogge en aardappelen te bakken
WORDT AAN GEWERKT
21 maart 1838 N1
Verhooging van den prijs der godsdienstige boeken voor de kolonisten

28 maart 1838 N3
De gedeserteerde bedelaars kolonisten die na de 3 maanden terugkomen eene eerste verstrekking van kleeding ten koste der Maatschappij te geven

29 maart 1838 N1
Beperking der omwisseling van koloniale munt in de gewone kolonien etc
TRANSCRIPTIE
7 april 1838 N6
Wijziging der bepaling van artikel 31c der resolutie van 4 november 1836 N2 nopens de oververdiensten der gewone kolonisten en derzelver verrekening voor 1837
WORDT AAN GEWERKT
7 april 1838 N7
Bepalingen nopens de afrekening met gewone kolonisten die ontslagen worden

9 april 1838 N4
Wijziging van de tarieven etc voor het fabrijkwezen van 20 februari ll
WORDT AAN GEWERKT
14 april 1838 N13
Aanbeveling tot naauwkeurig onderzoek der bedelaarskolonisten die zich voor de krijgsdienst aangeven

23 april 1838 N1
Vaststelling der begrooting van de gewone kolonien voor 1838 en wijziging van het reglement voor dezelve van 23 juli 1836
WORDT AAN GEWERKT
23 april 1838 N2
Zetting van de broodprijs voor de gewone kolonien
WORDT AAN GEWERKT
23 april 1838 N3
Bepaling dat de turf aan de gewone kolonisten niet meer zal worden verstrekt maar tegen geld verkrijgbaar zal worden gesteld bij de wijkmeesters
WORDT AAN GEWERKT
1 mei 1838 N25
Aanvulling der tarieven van het fabrijkwezen van 20 februari jl voor zooveel het zwart katoen betreft
WORDT AAN GEWERKT
3 mei 1838 N1
Toelichting der resolutie van 29 maart jl N1
TRANSCRIPTIE
5 mei 1838 N15
Goedkeuring der vernummering van de hoeven te Ommerschans
WORDT AAN GEWERKT
7 mei 1838 N1
Bepaling der hoegrootheid van den stuk turfs

12 mei 1838 N1
De onderdirecteurs bij de gestichten die tevens boekhouders zijn onderwerpen aan de penale bepalingen op dezen gelegd

12 mei 1838 N10
Bepalingen nopens de classificatie der kinderen in betrekking tot de kleeding
WORDT AAN GEWERKT
16 mei 1838 N3
Wijziging der bestaande voorschriften nopens de aanvragen van geneesmiddelen

19 mei 1838 N12
Beperking in het geven van reisgeld door de diakenen der Protestantsche gemeente te Ommerschans aan vertrekkende kolonisten

21 mei 1838 N1
Wijziging en toelichting van het besluit van 23 april jl N1a nopens de gewone koloniŽn

21 mei 1838 N2
Wijziging van het reglement der gewone kolonien van 23 juli 1836
WORDT AAN GEWERKT
26 mei 1838 N31
Wijziging en aanvulling van het tarief der geneesmiddelen

29 mei 1838 N32
In de vestigingstaten de geslachten bij dubieuse namen te vermelden

31 mei 1838 N9
Verleenen van verlof aan op ontslag staande gewone kolonisten

31 mei 1838 N16
Voorbehouding der vervulling van sommige employen aan de Permanente Commissie

1 juni 1838 N9
Aankoop van werkjes ten dienste van kinderen die van de scholen ontslagen worden

2 juni 1838 N2
Bepalingen nopens de werkstaten etc

6 juni 1838 N1
Bepalingen nopens de waarneming der waterhuisjes bij het gesticht N2 te Veenhuizen
TRANSCRIPTIE
30 juni 1838 N16
De ambtenaren mogen geene bedelaarskolonisten tot tuinlieden bezigen zonder toestemming van hunne superieuren

18 juli 1838 N27
Wijziging der vergunning bij resolutie van 31 mei ll N9 afgegeven

19 juli 1838 N24
Verkoop van zwart ongeverwd katoen
TRANSCRIPTIE
1 augustus 1838 N29
Geestelijke jurisdictie der Israelieten in de kolonien

1 augustus 1838 N36
Nota van het verhandelde in de kolonien bij gelegenheid der Inspectie van een der leden van de PC
TRANSCRIPTIE
3 augustus 1838 N2
Salarissen der kolonistenwijkmeesters etc
WORDT AAN GEWERKT
3 augustus 1838 N23
De koloniale apotheken niet begrepen onder de verpligting aan de gewone apotheken opgelegd en aanvulling van de lijst der geneesmiddelen

14 augustus 1838 N6
Het gewone schoolonderwijs der Israelieten te Willemsoord aan den godsdienstonderwijzer opgedragen
WORDT VERMELD OP
ONDERWIJSPAGINA'S
5 september 1838 N9
Aanbeveling tot naauwkeurige toepassing der reglementen van tucht
WORDT AAN GEWERKT
5 september 1838 N36
Aanvulling van het tarief der geneesmiddelen
WORDT AAN GEWERKT
7 september 1838 N14
Aanvulling van de tarieven voor het fabrijkwezen
WORDT AAN GEWERKT
12 sepember 1838 N27
Reglement voor de katoenweverijen in de gewone koloniŽn
Doen
12 september 1838 N32
Maandelijksche opgave der geleverde winkelwaren
TRANSCRIPTIE
19 september 1838 N4
Behandeling der mandaten onmiddellijk aan de order der leveranciers geslagen wordende
TRANSCRIPTIE
19 september 1838 N7
Wijziging der tarieven voor het fabrijkwezen
WORDT AAN GEWERKT
19 september 1838 N8
Bepalingen nopens de verdiensten der gewone kolonisten en vaststelling van een nieuw model 17
TRANSCRIPTIE
5 oktober 1838 N11
Bepalingen ten aanzien van eigendunkelijke huwelijken in de kolonien
WORDT AAN GEWERKT
22 oktober 1838 N21
Toelichting op de voorgaande
WORDT AAN GEWERKT
22 oktober 1838 N30
Aanbe??ling der koloniale kleederdragt in de kindergestichten

25 oktober 1838 N1
Wijziging van het besluit van 18 februari 1831 N35 nopens de nalatenschappen van bedelaarskolonisten

26 oktober 1838 N3
Aanvulling der lijst van de geneesmiddelen

26 oktober 1838 N5
Vergoeding van bureaukosten en schrijfbehoeften voor sommige ambtenaren in de koloniŽn

26 oktober 1838 N6
Het tarief der winkelwaren om de 3 maanden door den Directeur onder goedkeuring der PC vasttestellen
TRANSCRIPTIE
12 november 1838 N32
Verhooging van de bezoldiging der Onderdirecteurs binnen bij de gestichten
WORDT AAN GEWERKT
13 november 1838 N15
Wijze van indeeling der kinders bij de hoevenaars WORDT AAN GEWERKT
17 november 1838 N9
Toelichting der resolutie van 26 oktober ll N6
WORDT AAN GEWERKT
22 november 1838 N6
Bepalingen voor het geval van buitengewone desertiŽn uit de bedelaarsgestichten

24 november 1838 N7
Wijziging der resolutie van den 2 juny ll N2 nopens de werkstaten
25 november 1838 N2
Zetting van den broodprijs in de koloniale winkels en overeenbrenging der verdiensten van de bedelaars in de beide gestichten
WORDT AAN GEWERKT
27 november 1838 N1
Bepalingen nopens de inrigting der aanvragen om fondsen
WORDT AAN GEWERKT
28 november 1838 N3
Den kapitein kommendant der veteranen mede te deelen de mutatiŽn in het personeel der veteranen te Ommerschans
1 december 1838 N4
Overschrijding der toegestane gelden op de aanvragen om fondsen

13 december 1838 N14
De ijverlooze katoenwevers te straffen als ongehoorzaamheid plegende TRANSCRIPTIE
17 december 1838 N13
Opheldering betrekkelijk de inrigting der aanvragen om fondsen
17 december 1838 N16
Aanbeveling tot behoorlijke invulling der ziekenrapporten WORDT AAN GEWERKT
20 december 1838 N6
De ambtenaren te Wateren het brood tot geen minder prijs dan de kolonisten te doen betalen WORDT AAN GEWERKT
21 december 1838 N2
Bepalingen nopens de zuivelmakerij te Veenhuizen GEDEELTELIJKE
TRANSCRIPTIE

27 december 1838 N24
De koffijbaalweverij te Ommerschans in het grootboek een eigen respect te geven WORDT AAN GEWERKT
31 december 1838 N4
De paarden van de bakkerij te OSchans niet meer buiten maar binnen het gesticht te administreren
Besluiten 1839, inventarisnummer 977
7 januari 1839 N7
Toelichting van het reglement van tucht der gewone kolonien
DOEN
26 januari 1839 N33
Den persoon van J. W. van Holthe uitgesloten van leverantien
7 februari 1839 N12
Reglement voor de turfgraverij te Veenhuizen
9 februari 1839 N13 of 15
Verhooging van den botertaks der hoevenaars te Ommerschans
15 februari 1839 N4
Alteratie der tarieven voor het fabrijkwezen DOEN-1
18 februari 1839 N7
Invoering van menageboeken in verband met de begrooting en de aanvragen om fondsen
25 februari 1839 N3
Wijziging van het tarief der zakgelden, oververdiensten en stortingen der bedelaars, idem van de storting voor kleeding door de weezen, van de verdiensten der hoeveknechts etc etc en bepaling der verteringen van de veteranen- en arbeidershuisgezinnen

5 april 1839 N3
Bepaling nopens de verantwoording van het zuivel te Wateren
16 april 1839 N16
Ampliatie op de tarieven bij 15 februari ll N4 vastgesteld DOEN-2
17 april 1839 N14
Aanbeveling om geene personen in de gewone kolonien optenemen die eigener autoriteit daar aankomen
19 april 1839 N9
Afschaffing van de assistenten der 4e klasse in de katoen-weverijen in de gewone kolonien en verdubbeling van die der 3e klasse DOEN
25 mei 1839 N19
Kennisgeving dat de Commissie in het algemeen zich niet meer kan inlaten met de reclamatien van bedelaars kolonisten de vordering hunner pensioenen van geldschieters betreffende
29 mei 1839 N2
Bepaling der toelage aan de gewone kolonisten voor de koeyen die zij mogten missen DOEN
29 mei 1839 N14
Goedkeuring der Instructie door den Directeur gegeven aangaande de begrotingen van 1839 en of in de nieuwe boeken
30 mei 1839 N5
Aanbeveling om de suppletoire aanvragen om fondsen te vermijden
5 juni 1839 N1
Ampliatie van het tarief van de prijs der geneesmiddelen

7 juni 1839 N3
Aanbeveling tot naauwkeurigheid bij het doen van verhooren nopens het domicilie van onderstand van bedelaarskolonisten
8 juni 1839 N1
Bepaling dat in de maandelijksche vestigingsstaten der bedelaarskolonisten, hun domicilie van onderstand moet worden opgenomen
15 juni 1839 N10
Goedkeuring van een besluit des Directeurs verbiedende het werken der gewone kolonisten voor particulieren of ambtenaren
5 juli 1839 N1
Bepaling nopens de verteringen der arbeidershuisgezinnen

13 juli 1839 N9
Wijziging van het tarief N3 van het fabrijkwezen DOEN-3
15 juli 1839 N3
Afschaffing der kwartaalstaten van verrigte arbeid
20 juli 1839 N6
Bepaling dat voortaan de Israelitische bedelaarskolonisten uitsluitend te Veenhuizen zullen worden gevestigd
22 juli 1839 N1
Inlichting nopens de aanvragen om fondsen,- de uitgaven net meer vooruit te loopen
25 juli 1839 N18
De transportkosten van kolonisten voor de Marine aangenomen niet op rekening der kolonisten te stellen
29 juli 1839 N3 of 5
Wijziging van de tarieven voor het fabrijkwezen DOEN-4
31 juli 1839 N2
Bepaling nopens de vrijboeren in de gewone kolonie, en de arbeidershuisgezinnen die meer kunnen verdienen dan het maximum hunner verteringen
6 augustus 1839 N3
Bepaling nopens de afrekening wegens kleeding der weezen

8 augustus 1839 N3
Begrooting van de Maatschappij over 1839
8 augustus 1839 N4
De ontslagen veteranen, die naderhand in de bedelaarsgestichten aankomen uitsluitend te Veenhuizen te vestigen
19 augustus 1839 N14
De benoeming der veldwachters aan den Directeur overgelaten
21 augustus 1839 N18
De jongelingen in de kolonien mogen zonder consent geen dienst nemen indien zij niet meerderjarig zijn
22 augustus 1839 N27
Aanbeveling om de bestellingen voor de gestichten aan de AdjunctDirecteur over te laten DOEN
23 augustus 1839 N34
Kennisgeving dat van het model voor de aanvragen van geneesmiddelen eene nieuwe oplage met eenige wijzigingen is vastgesteld
7 september 1839 N9
Bepaling van den tijd tot het doen der kerkelijke rekeningen en begrootingen

13 september 1839 N30
De bestedelingen op bijzonder contract moeten het ontslag aan hunne besteders aanvragen
13 september 1839 N39
Herinnering der aanschrijving van 5 januari 1830 N28 nopens de plaatsing van bedelaarshuisgezinnen in afzonderlijke woningen
23 september 1839 N31
Bepalingen nopens de verpleging der Israelieten te Veenhuizen en de plaatsing van bedelaarskinderen in de weezengestichten TRANSCRIPTIE
27 september 1839 N3
Aanvullingen der bepalingen nopens de geneeskundige dienst in betrekking tot de Ambtenaren niet in het abonnement begrepen
2 oktober 1839 N16
Bepaling tot voorkoming van verliezen door bederf van aardappelen
8 oktober 1839 N8
Ampliatie op 8 juni ll N1 hierboven (domicilie van onderstand)
9 oktober 1839 N5
Ampliatie van het reglement van tucht voor de bedelaars DOEN
28 oktober 1839 N27
Aanbeveling tot verduidelijking der redactie der notulen der raden van tucht DOEN
29 oktober 1839 N15
Bepalingen nopens het maken van eenige fabricaten, en wijziging der tarieven voor het fabrijkwezen
7 november 1839 N2
Nadere toelichting nopens het doen van aanvragen voor fondsen

9 november 1839 N4
Wijziging der bepalingen van 5 juli N1 hierboven, verteringen der arbeidershuisgezinnen
11 november 1839 N1
Uitbreiding der resolutie, van 27 september N3 hierboven, geneeskundige dienst
12 november 1839 N5
Geene betalingen voor leverantien bij aanbesteding vroeger te doen dan het contract medebrengt
30 december 1839 N12
Plaatsing der R.C. bedelaarskinderen in de weezengestichten en terugplaatsing van ondeugende bedelaarskinderen van de weezen naar de bedelaarsgestichten
30 december 1839 N31
Bepaling nopens den verkooppijs van sommige levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk van eigen product verkregen worden
Besluiten 1840, inventarisnummer 978
1 januari 1840 N12
 Besluit Z.M. 13 November bepalende dat veteranen geen domicilie van onderstand hebben in de koloniŽn.

1 januari 1840 N14
Besluit Z.M. 8 november bepalende als voren van huisverzorgers.
22 januari 1840 N2
De kleding der meisjes te Veenhuizen vermeerderd met een wit katoenen doek. TRANSCRIPTIE ONDERAAN
PAGINA MET EXTRA INFORMATIE
30 januari 1840 N3
De geneesmiddelen voor het vee te Veenhuizen in de Apotheek gereed te maken.
30 januari 1840 N?
Veranderd tarief voor de oververdiensten der Weezen.
3 februari 1840 N7
Reglement voor eene geregelde vaart tusschen Meppel en Veenhuizen. TRANSCRIPTIE, SAMEN
MET LATERE WIJZIGING
7 maart 1840 N32
Boeking van aankopen voor rekening van nalatige leveranciers.

13 maart 1840 N3
Wijziging van het reglement hiervoren van 3 februari N7. TRANSCRIPTIE, ONDERAAN
REGELING VAN FEBRUARI
16 maart 1840 N2
De bedelaarskinders uit het 3e Gesticht te Veenhuizen deserterende, naar aldaar of de Ommerschans terug te brengen en de distinctieve kleding te doen dragen.

28 maart 1840 N30
Bedreiging van boete aan de ambtenaren die zich schuldig maken aan onnaauwkeurige opgaven in betrekking tot gedane leverantiŽn.
8 april 1840 N34
De bepalingen van het besluit van 6 augustus 1839 N3 nopens de afrekening met de Weezen wegens kleeding op de bedelaarskinderen in de weezengestichten toepasselijk.
11 april 1840 N7
Vernieuwde tarieven voor het fabrijkwezen. DOEN
11 april 1840 N8
Staat van aanvulling der tarieven voor het febrijkwezen. DOEN
3 juni 1840 N9
Regt verstand van het besluit van 6 augustus 1839 N3 betrekkelijk de afrekening wegens kleeding met de weezen.
5 juni 1840 N16
Bepaling der gevallen wanneer aan de bedelaars het tegoed op kleeding bij ontslag geheel of ten deele in geld uit te betalen.
5 juni 1840 N30
Herziening van het tarief van den prijs der geneesmiddelen.
10 juni 1840 N30
Verbod aan kolonisten timmerlieden of metselaars om gereedschappen of materialen bij zich aan huis te hebben.
10 juni 1840 N36
Staat van aanvulling der tarieven voor het fabrijkwezen. DOEN
12 juni 1840 N30
Boeking(?) der grondstoffen en verwerkte goederen door het Algemeen Magazijn uit en inteslaan.
13 juni 1840 N27
Verzekering der deugdelijkheid der katoenweverijen in de gewone koloniŽn. Regeling der klassen en salarissen van de adsistenten in de weeverijen. DOEN
16 juni 1840 N7
Geheele uitbetaling der verdiensten van de huisgenooten der veteranen veldwachters.
19 juni 1840 N1
Herinnering dat de meerderjarigheid thans is 23 jaar.
26 juni 1840 N9
Executie der wet op het veefonds.
6 juli 1840 N5
Idem der wet omtrent den vrijdom van lasten voor landontginning.

18 juli 1840 N2
De kamers in het logement bij de Ommerschans ook beschikbaar voor de leden van de commissie van toevoorzigt.
21 juli 1840 N2
Bedelaars welke zonder schuldvergoeding kunnen worden ontslagen, kunnen in sommige gevallen reisgeld bekomen op hunne rekening.

21 juli 1840 N5
Benuttiging(?) van de lappen en van de afgekeurde katoen. Gebruik der katoen tot kleeding in de koloniŽn.
26 augustus 1840 N7
De bestedelingen op bijzondere contracten a f 60,- geen verlof zonder voorkennis der besteders te verstrekken.
26 september 1840 N23
Aan de bepalingen omtrent het geven van verlof aan bestedelingen strikt de hand te houden.
26 september 1840 N30
Vermindering van het spinloon en vermeerdering van het schrobbel en kaardloon van het afval van jute garen. TRANSCRIPTIE
26 september 1840 N?
Taksen(?) van den turf/brand bij zaalopzieners etc te Veenhuizen.
26 september 1840 N?
Bepalingen tot aanmoediging van de veteranen dienst te Veenhuizen. TRANSCRIPTIE

de twee volgende besluiten vloeien voort uit een bezoek van Johannes van den Bosch aan de koloniŽn:

28 september 1840 N17
Bij de kindergestichten te Veenhuizen de tuinen ook voor vruchtbomen te bestemmen.
TRANSCRIPTIE
28 september 1840 N19
De bus voor de bezigtigingen der stoomfabrijk te Veenhuizen ten voordeele van het muzijkkorps te bestemmen. TRANSCRIPTIE3 oktober 1840 N1
Bepaling nopens de viering der Israelitische feest en vastendagen.
7 oktober 1840 N10
Uitbreiding van het gebruik van katoenen voerlaken onder benuttiging van jute afval.
27 oktober 1840 N29
Aan de bedelaarskolonisten die over de grenzen worden gebragt, een gewonen ontslagbrief uit te reiken.
30 oktober 1840 N20
De veteranen mogen geene bloedverwanten bij zich hebben inwonen.
5 november 1840 N1
Nieuw reglement voor de vrijboeren.
DOEN
19 november 1840 N7
Vereenvoudiging der boekhouding voor zooveel betreft de kosten van onderhoud van bedelaars en weezen enz enz.
19 november 1840 N?
Wijziging van het tarief voor de oververdiensten van weezen van 30 januari N3 hierboven.
5 december 1840 N31
Geen afschrijving van eenige tekorten te verleenen na een bepaalden termijn.
14 december 1840 N4
In de engagementsstaten der kolonisten die vrijwillig dienst verlangen te vermelden dat zij ongehuwd zijn.
19 december 1840 N12
Bij de taxatie van den aardappeloogst geen percenten bijtetellen.
21 december 1840 N17
Bij vrijwillige dienstnemingen door verlofgangers van de Nationale Militie, het ligtingsjaar en het korps op te geven.
22 december 1840 N34
Afwijking van de besluiten van 5 juli 1839 N1 en 9 november 1839 N4 nopens de uitbetaling en inhouding van de verdiensten der arbeidershuisgezinnen ten behoeve van 2 bazen.
30 december 1840 N1
Hoe te voorzien in de eerste mise voor huisraad aan de bedelaarshuisgezinnen.
31 december 1840 N2
Bij ampliatie van 26 september N39 (hiervoren) de verdiensten der huisgenooten van de veteranen-veldwachters aan eene inhouding van kleeding onderwerpen.
Besluiten 1841, inventarisnummer 979
2 januari 1841 N1
De zieken niet in de zalen verpleegd wordende moeten de prijs der medicijnflesschen betalen.

19 maart 1841 N6
Bepaling van den prijs der boter die door de Hoevenaars beneden den taks wordt ingebragt. Herziening van den botertaks voor Wateren en de Ommerschans.

25 maart 1841 N1
Vaststelling der tarieven 1-3 voor het fabrijkwezen. Bepaling hoe de coupons gebleekt katoen zullen worden verkocht en welke de prijs der koffijzakken zal zijn.
26 maart 1841 N30
Bepaling van den prijs van de korten(?) turf en goedkeuring der opvatting van het besluit van 30 December ll N1 zoals dat door den Directeur is geschied.
31 maart 1831 N13
Toezending van een modelstaat voor de behandeling van verzoeken om ontslag der bedelaarskolonisten.
25 mei 1841 N6
Bepaling dat de kolonisten hun zakgelden in reserve kunnen opleggen.

26 mei 1841 N2
De kolonisten moet men laten volgen als zij voor de gemeentebesturen, waaronder de kolonien ressorteren, worden ontboden en afgehaald.
14 juni 1841 N7
In sommige gevallen kunnen de bedelaarskolonisten vroeger dan den bepaalden dag worden ontslagen.
16 juni 1841 N5
Aanvulling van de staten voor het fabrijkwezen.
16 juni 1841 N7
Bepaling uit welke stoffen de desertiepakken en noppen dekens zullen worden vervaardigd.
17 juni 1841 N11
Verstrekking van borstlappen van gebleekt imitatie katoen.
18 juni 1841 N11
Goedkeuring der door den Directeur vastgestelde verordeningen ter verzekering van de aangifte voor den burgerlijken stand.
18 juni 1841 N17
Het magazijn van geneesmiddelen te Veenhuizen jaarlijks zal worden opgenomen.
28 juni 1841 N1
Wijziging van het tarief voor den prijs der geneesmiddelen.
2 juli 1841 N20
 Bepaling ter verzekering van een behoorlijk gedrag der meisjes die met verlof naar Amsterdam gaan.

3 juli 1841 N23
Tarief van verdiensten en uitbetalingen van bedelaarskolonisten die bij de gestichten 1 en 3 in betrekkingen worden gesteld.
6 juli 1841 N9
Herinnering der resolutie van 3 augustus 1831 N1 nopens de verzoeken van bedelaarskolonisten om in 's rijks dienst te treden.
13 augustus 1841 N34(?)
De prijs der zakboekjes gesteld op 15 cents.
16 augustus 1841 N6
Geene biljetten van onvermogen aftegeven aan kolonisten die zich in het huwelijk willen begeven zoo lang in hun huwelijk door de Permanente Commissie niet is bewilligd.
26 augustus 1841 N5
De weezen die voor de militie ontslagen worden kunnen indien zij dadelijk met onbepaald verlof terugkeeren weder worden aangenomen.
27 augustus 1841 N1
Bepalingen nopens het misbruik van sterken drank bij de veteranenhuisgezinnen.
27 augustus 1841 N3
Nadere voorschriften nopens de inrigting der staten van kolonisten die voor de militaire dienst zich aangeven.
31 augustus 1841 N1
De bestedelingen in de gewone kolonien die wegens desertie of het uitblijven over de verloftijd naar de strafkolonie worden verwezen verbeuren ook het tegoed bij de Maatschappij.
TRANSCRIPTIE
1 oktober 1841 N5
Bij de ziekenrapporten te Veenhuizen de Scabieusen afzonderlijk optegeven.

1 oktober 1841 N9
De Directeur der katoenspinnerij door eene premie en eene korting in de winst dier fabriek betrekken. Bepaling dat bij overplaatsing van Ommerschans naar Veenhuizen steeds de laatst aangekomen bedelaars moeten worden genomen..
4 oktober 1841 N7
Instructie voor het comptabel beheer der katoenspinnerij.
7 oktober 1841 N23
Bestemming van het entreegeld der bezoekers van de katoenspinnerij.

11 oktober 1841 N3
Bepaling uit welke stukken de koloniale munt bij de gestichten zal bestaan. TRANSCRIPTIE OP DE
MUNTENPAGINA'S
11 oktober 1841 N9
Voorschrift nopens het afsluiten der livretten van de arbeiderskolonisten.
11 oktober 1841 N10
De weezen bij de katoenspinnerij werkende dubbel zakgeld te geven en wijziging van het tarief van 19 november 1840 N7 voor zooveel hen betreft.
16 oktober 1841 N1
Bepalingen nopens de correspondentie door de koloniale ambtenaren met autoriteiten buiten de kolonien.
22 oktober 1841 N4
Nadere beschikkingen nopens het comptabel beheer der katoenspinnerij
13 december 1841 N3(?)
Van de huisgezinnen die wegens straf te Veenhuizen zijn afzonderlijke registers aanteleggen.
TRANSCRIPTIE
14 december 1841 N2
De premie van het terugbrengen van gedeserteerde kolonisten na de 3 maanden niet te betalen, ook niet de transportkosten der gedeserteerde weezen na de 3 maanden teruggebragt wordende.
14 december 1841 N25
De kinderen van strafkolonisten kunnen groot verlof bekomen wanneer zij om hunne ouders in de strafkolonie zich bevinden TRANSCRIPTIE
16 december 1841 N18
De rekening der bedelaarskolonisten, die als miliciens vertrekken, met derzelver transportkosten te belasten
17 december 1841 N19
Bepalingen nopens het verbruik en het telen van aardappelen door de Hoevenaars te Ommerschans.
29 december 1841 N4
Nadere bepaling, nopens de bestemming en verantwoording der entreegelden van bezoekers der katoenspinnerij (zie 7 oktober ll N 23)
29 december 1841 N16
Goedkeuring dat de kosten van geleide van vrijwilligersmiliciens naar Groningen op derzelver rekening worden gebragt.
30 december 1841 N9
Hoe de bestedelingen die hunnen diensttijd bij de Nationale Militie hebben volbragt te beschouwen.
Besluiten 1842, inventarisnummer 980
3 januari 1842 N2
Bedreiging van straf aan de ambtenaren die zich schuldig maken aan onnaauwkeurige opgaven welke tot grondslag moeten strekken tot uitbetaling van leveranciers.

6 januari 1842 N31
Bepaling nopens de quitantien door kolonisten te teekenen welke niet schrijven kunnen.
8 januari 1842 N3
De bedelaarskolonisten die wegloopen en die welke binnen de drie maanden van desertie terugkeeren, wekelijks aan de Permanente Commissie optegeven.
8 januari 1842 N11
Bepaling hoe te voorzien in het Schoolonderwijs te Groot Wateren. TRANSCRIPTIE
22 januari 1842 N8
Nadere inlichting nopens het besluit van 1e January N3.
28 februari 1842 N5
Bepaling nopens den prijs waarvoor het brood aan de kolonisten in de gewone kolonien en te Wateren zal worden verstrekt en wijziging van het besluit van 19 September 1838 N8. TRANSCRIPTIE
28 februari 1842 N6
Vaststelling der koloniale begrooting voor 1842.
4 maart 1842 N23
Weezen die met verlof gaan, zullen op het hun tegoed geschreven op kleeding gedurende dat verlof geen aanspraak hebben zoo zij niet terug keeren, terwijl ook met de zoodanige niet mag worden afgerekend althans geen uitbetaling gedaan dan voorzoover zij reisgeld noodig hebben.
8(?) maart 1842 N15
De huisgezinnen te Groot Wateren kunnen uit de bakkerij der Gewone Kolonien van brood worden voorzien.
8 maart 1842 N27
Bij de wekelijksche opgave der gedeserteerde bedelaarskolonisten welke bij de Permanente Commissie nog niet bekend zijn, hunne stamlijsten te voegen.
12 maart 1842 N7
Bepaling dat bij overplaatsing van invalide eenloopende personen de extracten uit het invalide register moeten worden medegegeven.
17 maart 1842 N6
De verstrekkingen van brood, aardappelen en winkelgeld niet te doen voor personen van huisgezinnen in de gewone kolonien die zich buiten dezelve bevinden.
23 maart 1842 N9
Nadere inlichtingen nopens het besluit van 4 Maart N23 hierboven.
1 april 1842 N1
Nadere bepalingen nopens het besluit van 17 Maart N6, hierboven, en de boekhouders der Gewone Kolonien voor de nakoming daarvan speciaal verantwoordelijk gesteld.

8 april 1842 N9
Aanbeveling om de voor de stoomfabrijk te ontvangen steenkolen te Veenhuizen niet inteslaan dan onder het toezigt van de ambtenaren der accijnsen.
28 april 1842 N8
Bepalingen nopens de vrijwillige dienstneming voor de OostIndien.
7 mei 1842 N7
Voorschriften hoe in het vervolg de staten van ontvangene goederen of verrekenstaten op te maken.
11 mei 1842 N1
Bepaling dat de bedelaarskolonisten die zich voor de Zeedienst of bij de Mariniers willen verbinden dat op dezelfde wijze zullen behooren te doen als zulks voor de militaire dienst te lande is vastgesteld.
24 mei 1842 N3
Bepaling 1e dat bij het 1 Gesticht te Veenhuizen de plaats van den aldaar ontslagen derden onderwijzer door twee 3e onderwijzers zal worden vervuld, 2e dat geen andere weezen bij de Spinnerij mogen werken, dan die bereids van de school zijn ontslagen.
20 of 28 mei 1842 N14
Bepaling nopens den prijs van den turf aan de gewone kolonisten te leveren.
2 juni 1842 N7
Van de bedelaarskolonisten die over de grenzen worden gebragt steeds hunne achtergelatene rekening optegeven, en om hen te laten volgen met degenen die vanwege het Gouvernement hen komen afhalen.

6 juni 1842 N10
De verstrekkingen van kleeding niet te begrijpen in de inhouding van wekelijksche verstrekkingen (Zie 1 April N1 hierboven).
27 juni 1842 N1
Wanneer 10 of meer bedelaars zich voor de militaire dienst hebben aangegeven, daarvan aan de militaire autoriteit kennis te geven, ten einde door een te committeren officier van gezondheid in de gestichten geneeskundig te worden onderzocht.
30 juni 1842 N10
De autorisatien tot ontslag van bedelaarskolonisten binnen acht dagen, na de ontvangst der autorisatie, ten uitvoer te leggen.
2 juli 1842 N1(?)
Herinnering aan de inzending op den bepaalden tijd van de verantwoordingen met opgave der ambtenaren aan wie het te wijten is, als het tegendeel plaats vindt.
6 juli 1842 N13
Bepaling der maandelijksche som boven welke de uitgaven in de kolonien niet mogen geschieden.
22 juli 1842 N1
Goedkeuring dat de zakboekjes aan de met ontslag vertrekkende kolonisten uit Veenhuizen No 2 zullen worden medegegeven, en bepaling dat het aan hen vanwege de Permanente Commissie verstrekt reisgeld buiten hunne rekening moet blijven.
1 augustus 1842 N7
Bepaling der som welke voor gewonen veldarbeid zal mogen worden besteed en de onderDirecteurs buiten en de Wijkmeesters voor de naleving daarvan verantwoordelijk gesteld enz.

3 augustus 1842 N11
Opheffing van het stelsel van hoeveknechts en hoevejongens.
19 september 1842 N2
Het artikel Olie afzonderlijk uit te besteden.
20 of 28 september 1842 N2
Kinderen van 2 jaren oud in de kindergestichten aangebragt wordende niet aftewijzen.
17 oktober 1842 N2
Het 3 Gesticht te Veenhuizen tot een Bedelaarsgesticht verklaard, aan het 2e Gesticht landbouw verbonden.
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1842 N3
Den Directeur der Kolonien de bevoegdheid toegekend om strafkolonisten tusschentijds tot terugplaatsing voor te dragen. TRANSCRIPTIE
17 oktober 1842 N5
Waarschuwing aan de ambtenaren om geenerlei werk zonder autorisatie te doen uitvoeren.
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1842 N6
Bepaling nopens de vervaardiging van kleedingstukken der bedelaars kolonisten alsmede van stoelen, blikwerk enz.
TRANSCRIPTIE
 17 oktober 1842 N7
Tarief voor het spinnen van jute garen. TRANSCRIPTIE
24 oktober 1842 N6
Wijziging der besluiten van 19 september 1838 N8 en 28 febrauri 1842 n 5, nopens de administratie der gewone kolonien. TRANSCRIPTIE MET OOK
DAARAANVOLGENDE
CORRESPONDENTIE

25 oktober 1842 N7
Bepaling van het Gesticht alwaar het beheer der kerken te Veenhuizen zal plaats hebben.
TRANSCRIPTIE
10 november 1842 N7
Veranderde inrigting van den Sterkte Staat. TRANSCRIPTIE
11 november 1842 N2
Van geene andere attestatien de vita gebruik te maken dan van de ingevulde welke door de Permanente Commissie worden gezonden. TRANSCRIPTIE
19 november 1842 N10
Goedkeuring van het voorstel tot ontdekking (?) der korpsen bij welke de kolonisten dienst nemen.
1 december 1842 N10
Het weefloon der koffijzakken verminderd.
16 december 1842 N34 of 39
Voorschrift voor de rigtige aangifte der overledenen bij den burgerlijken stand.
20 of 21 december 1842 N3
Bepaling omtrent het houden van katten in de kolonien.
24 december 1842 N5
Bepaling omtrent de inrigting der stamboeken voor de strafkolonisten te Veenhuizen alsmede van dat der Weezen. TRANSCRIPTIE
Besluiten 1843, inventarisnummer 981


In het begin van het jaar zijn er weinig besluiten omdat de permanente commissie per 1 januari 1843 is afgetreden en pas na enkele maanden weer aantreedt.

4 april 1843 N32
De uitbetaalde premien te staven met overlegging van nominatieve betaalstaten.

29 juni 1843 N11
Bepaling dat het geen bij inspectie bij monde mogt worden voorgedragen door den Directeur der kolonien in geschrift moet worden herhaald; om in zijne inspectierapporten geene voorstellen op te nemen die voor afzonderlijke beschikkingen vatbaar zijn; om elk bijzonder onderwerp afzonderlijk te behandelen; en om den 5e van elke maand zijne correspondentie in de vorm van een register aan de Permanente Commissie overteleggen.
7 juli 1843 N3
Intrekking van het respect Nieuwen aanleg en een nieuw respect Kosten der Eeredienst geopend; de goederen voor het magazijn van levensmiddelen aan tekoopen, op te slaan, tegen den prijs waarvoor bij aankoop bedongen.
10 juli 1843 N6
De periodieke staten vergezeld te doen gaan van nominatieve staten van transport kosten.
13 juli 1843 N6
Verbod aan den Chef van het Instituut te Wateren om zonder bewijs van toestemming of vergunning der uitbesteders verlof aan de kweekelingen te verleenen.
14 juli 1843 N8
Aan geen ontslag van ambtenaren het hem nog aankomend tractement te voldoen, alvorens hij alles wat tot zijne betrekking behoort hebbe overgegeven.

22 juli 1843 N26
Bepaling dat op algemeene christelijke feestdagen geen raad van tucht zal worden belegd of kastijdingen zullen worden toegepast; dat het regelement van tucht voor de bedelaarskolonisten wekelijks des zaturdags voor de nieuw aangekomenen zal worden voorgelezen.

24 juli 1843 N25
Bepaling dat de direct der kolonie, niet meer lid en voorzitter van den raad zal zijn en die betrekking opgedragen aan den Adj Directeur der gewone kolonien.
29 juli 1843 N3
Bepaling dat de raad van tucht over kolonisten die ter ontwijking van straf zijn ontvlugt, geen uitspraak zal doen voor hunne terugkomst in de kolonien; dat aan onzedelijke omgang zich schuldig gemaakte en ontvlugte kinderen van kolonisten, niet willekeurig in de kolonie mogen terugkeeren TRANSCRIPTIE
14 augustus 1843 N1
Wijziging van het besluit van 27 Dec 1832 N1 nopens de verstrekking van huisraad aan bedelaarskolonisten

21 augustus 1843 N26
Bedelaarskolonisten schuldig aan desertie, verbeuren daardoor ook het zakgeld dat zij mogten hebben laten staan.
21 augustus 1843 N28
Verbod aan de bedelaarskolonisten om geene ongefrankeerde adressen over den post aan de P.C. te zenden, doch die bij den Directeur kunnen doen insluiten, zullende anders het porto voor hunne brieven betaald op hunne rekening worden gebragt.
23 augustus 1854 N14
Bepaling om bij de periodieke staten eene lijst te voegen van in elke maand in de bedelaarsgestichten ouderloos geworden kinderen.
28 augustus 1843 N7
Instructie van het Depr van Oorlog voor den kapitein Houtkanter(?) hoe danig te handelen bij ontstane ongeregeldheden onder de kolonisten, en hem onbevoegd verklaard om veteranenzonen voor de militaire dienst ontslagen, weder in de kolonie terug te doen keeren, en in de sterkte der veteranen optenemen.
29 augustus 1843 N10
Bepalingen houdende vereenvoudiging van het werk der ontslagen bed kol.
4 september 1843 N12
Bepaling dat de eerste verstrekkingen van kleeding aan de bedelaarskolonisten en weezen in hunne zakboekjes zullen worden opgeteekend, waartoe hun de nieuwe modellen N5 en 33 uitgereikt zullen worden.
11 september 1843 N1
De bedelaarskolonisten mogen hunne adressen aan het departement van Oorlog niet anders dan op regel schrijven of anders daarbij een attest van onvermogen overleggen.
14 september 1843 N3
Wijziging der besluiten van 17 december 1832 N1, 12 mei 1838 N10 en 25 february 1839 N3 nopens de verdeeling der klassen van de bedelaars en weezen met betrekking tot de kleeding als mede de daarvoor te doene stortingen, uitbetalingen en inhoudingen.
18 september 1843 N1
Bepalingen houdende classificatie der Gewone Kolonisten voor de wekelijksche verstrekking van brood en aardappelen en dat de overgang tot eene hoogere klasse viermalen 's jaars zal plaats hebben enz.
19 oktober 1843 N2
Bepaling dat geen kinderen van gewone kolonisten die vrijwillig in militaire dienst zijn getreden, later in de kolonien mogen terugkeeren, wordende deze gunst alleen de zoodanigen toegestaan die als miliciens hunne diensttijd volbragt hebben.

23 oktober 1843 N1
Bij wijziging der resolutie van 14 aug. ee(?) N1 (zie boven) bepaald dat de verstrekking van lepels, vorken en kammen aan de weezen niet meer persoonlijk maar zaalswijze zal geschieden.
28 oktober 1843 N6
Bij opneming van personen anders dan bedelaars en weezen het besluit te vermelden waarbij zoodanige opneming is toegestaan; en de teveel betaalde transportgelden voor rekening te laten van hem die dezelve betaald heeft.
22 november 1843 N4
De tarieven van verkoopprijzen uit den winkel ook wat de gewone kolonisten aangaat aan de goedkeuring der P.C. te onderwerpen.
9 december 1843 N26
Bepaling dat het teregt komen van gestolen goederen geen invloed moet hebben op de mate van strafbaarheid van het misdrijf noch op de toepasselijkheid der daarop bestaande straf. TRANSCRIPTIE
9 december 1843 N34
Bepalingen houdende voorschriften om de aanvrage om fondsen en verrekenstaten gemakkelijker en naauwkeuriger te kunnen beoordeelen.

9 december 1843 N37
De koloniale vestigingsstaten van opgenomen bedelaarskolonisten zullen voortaan van hetzelfde model zijn als dat welke aan het Departement van Binnenlandsche Zaken wordt gezonden en vernieuwde voorschriften omtrent de te doene opgave van het onderstands domicilie.
14 december 1843 N3
Niet alleen de verkoopers maar ook de koopers van koloniale kleedingstukken moeten gestraft worden. TRANSCRIPTIE
19 december 1843 N5
Voor de Israelieten te Willemsoord de gelegenheid opengesteld om bij een joodsche vleeschhouwer buiten de kolonie vleesch en vet te kunnen koopen. TRANSCRIPTIE OP
MUNTEN-PAGINA

20 december 1843 N18
Bepaling dat het tegoed op reserve aan de hoofden van bedelaarshuisgezinnen geen hooger bedrag mag toegerekend worden dan de som van oververdiensten welke zij behoeven om tot ontslag in aanmerking te komen.
20 december 1843 N42
De aan de Burgerlijke Regter overgeleverde bedelaarskolonisten behooren na meer dan 3 maanden afwezig te zijn geweest bij hunne terugkomst niet als nieuwgevestigd te worden (zie 10 maart 1835 N5).
27 december 1843 N8
Het besluit van 19 oktober N2 (zie boven) ook toepasselijk verklaard op de kinderen van arbeiders, hoevenaars, en op die welke van het Gouvernement zijn overgenomen.
Besluiten 1844, inventarisnummer 982
9 januari 1844 N4
Bepaling nopens de verstrekking van turf aan de Onderdirecteurs buiten

23 januari 1844 N6
De autorisatie tot ontslag van bedelaarskolonisten blijven van kracht ook nadat zij het verlangen hebben te kennen gegeven om te mogen blijven
23 januari 1844 N9
Herinnering voor de Adjunct Directeurs aan de aanschrijving van 28 maart 1840 betrekkelijk de rigtige waarneming van het geldelijk beheer
23 januari 1844 N10
Toelichting omtrent het regt verstand van het besluit van 7 juli ll N3 nopens den koopprijs en magazijnprijs der goederen van aankoop
17 februari 1844 N22
De touwslagerij te Willemsoord naar het 3e Gesticht te Veenhuizen overgebracht
20 februari 1844 N30
Het besluit van 7 juni 1832 N54 toepasselijk verklaard op de weduwen van ambtenaren uit de veteranen ten aanzien der uitbetaling van het tractement der overleden ambtenaar
21 februari 1844 N29
Bekendmaking dat geen jonge lieden in de gewone kolonien die de wetten der zedelijkheid hebben overtreden, na aangegaan huwelijk op eene hoeve kunnen gevestigd worden
22 februari 1844 N1
Bepalingen omtrent de mogelije vermindering der koloniale uitgaven door beperking der werkverschaffing aan a. de huisgezinnen der veteranen, b. de kinderen van vrijboeren en c. de kinderen der hoevenaars en mindere ambtenaren
17 februari 1844 N11
Aanschrijving aan de directie van de Ommerschans zonder eenig legaal stuk aantenemen
2 maart 1844 N8
Nadere toelichting van het besluit van den 20 december 1843 N18
5 maart 1844 N1
Den directeur aangeschreven om zich niet verder intelaten dan noodig is met discompteren en regelen der betalingen van de mandaten welke ten behoeve der gestichten hem worden toegezonden
8 maart 1844 N22
Bepaling dat de verlichting der winkels in de gestichten voor rekening der winkelhouders zal geschieden
9 maart 1844 N2
Bepalingen a. dat tot het rooyen van aardappelen in de gewone kolonien de oudste der dagscholieren zullen worden gebruikt en dat het poten der aardappelen buiten de schoolkinderen zal plaats hebben; b. dat ook op den zaturdag het schoolonderwijs zal moeten gegeven worden
19 maart 1844 N15
Aan bedelaarskolonisten op ontvangene dagvaardingen ter zake van civiele actien geen verlof te verlenen
19 maart 1844 N27
Van de aanslagbilletten wegens de grondbelasting op gebouwde en ongebouwde eigendommen ons afschriften overteleggen
25 maart 1844 N5
Nadere toelichting van het besluit van 22 februari 1844 N1b betreffende de verdiensten der kinderen van vrijboeren
29 maart 1844 N11
De adjunctdirecteurs te Veenhuizen moeten elken bedelaarskolonist welke ontvlugt aan den Heer Officier van Justitie te Assen opgeven, met al de bijzonderheden die ter opsporing van de gedeserteerden kunnen leiden
22 april 1844 N5
Den directeur gemagtigd om de nota's van algemeen verhoor ter ontdekking van het domicilie van onderstand van bedelaarskolonisten onmiddelijk aan de Heeren Gouverneurs toetezenden wanneer zij daarom verzoeken en dat aan het Postwezen de noodige aanschrijving is gedaan dat die correspondentie tot het bedoelde einde portvrij geschiede

29 mei 1844 N19
Bepaling dat de ambtenaren bij de gestichten welke koloniale dienstboden houden dezelve van eigen liggingstukken moeten voorzien en dat de genoemde ambtenaren geene zwart gestreepte dekens in gebruik mogen hebben enz
3 juni 1844 N1
In de aftegeven attesten van goed gedrag aan bedelaarskolonisten tot het bekomen eener buitenlandsche pas zal het oogmerk waartoe dezelve worden uitgereikt, moeten worden uitgedrukt
11 juni 1844 N12
Bepaling om in geval er twijfel bestaat nopens het uittevoeren ontslag van bedelaarskolonisten bij het verslag deswege op te geven hoe zij zich gedragen, met vermelding van den stand der rekening enz
17 juni 1844 N18
Bepaling dat niet meer bij morgentallen maar bij bundels zal worden gerekend
25 juni 1844 N20
Bepaling dat posten waarvan den waren aard verborgen is gehouden niet weder in uitgaaf zullen worden geleden(?) met bedreiging van straf desniettemin(?) aan de ambtenaren die daaromtrent schuldig mogten worden bevonden
8 juli 1844 N16
Voorschriften betrekkelijk de koepokenting aan kinderen in de kolonie alsmede nopens het afgeven van attesten aan zoodanige jonge lieden die deze kunstbewerking hebben ondergaan
9 juli 1844 N1
Bepaling ten aanzien van de hoeveelheid jaarlijks te verstrekken turf aan de ambtenaren te Wateren.
25 juli 1844 N3
Verbod aan de gewone kolonisten om hunne zonen die zich vrijwillig in militaire dienst hebben begeven, naderhand weder bij zich te nemen met bedreiging van straf, en dat de beschikking op de te dien einde aan de Permanente Commissie gerigte adressen door de jonge lieden buiten de kolonien zal behooren te worden afgewacht
TRANSCRIPTIE
2 augustus 1844 N1
Herziening van het tarief van den prijs der geneesmiddelen

27 augustus 1844 N22
Wijziging van art, 9 van het besluit van den 5 november 1840 N1 houdende een verhoogde betaling van huurpenningen door de vrijboeren
26 september 1844 N2
Het tijdschrift de Vriend des Vaderlands vervangen door driemaandelijksche berigten zoo uit de kolonien als van den toestand der Maatschappij enz. VERMELDING
18 oktober 1844 N12
Bepaling omtrent de straf voor bedelaarskolonisten, die ten tweede male door den Raad van tucht wegens overtreding schuldig worden bevonden
TRANSCRIPTIE
6 november 1844 N3
Bij de processen verbaal van den raad van tucht bij de gewone kolonien steeds de consideratien enz des secretaris te voegen
13 november 1844 N5
Nieuw reglement voor de ossenhouders nopens de voeding en verzorging hunner ossen
19 november 1844 N17
Veteranenzonen mogen zich in militaire dienst begeven, zonder autorisatie der Permanente Commissie
3 december 1844 N1
Bepalingen tot beperking van de verwaarloozing der kleeding van de weezen
21 december 1844 N3
Regt verstand van het besluit van 19 november 1844 N17
23 december 1844 N10
Uitbreiding van het besluit van 18 september 1843 N1 nopens de classificatie voor de wekelijksche verstrekking van brood, aardappelen enz. in de gewone kolonien
23 december 1844 N11
Wijziging der bij de besluiten van 5 juli 1839 N1 en 9 november 1839 N4 vastgestelde tarieven van vertering der arbeiders- en bedelaarshuisgezinnen
Besluiten 1845, inventarisnummer 983


Dit schrift is nogal beschadigd, waardoor stukken van de besluiten missen

10 januari 1845 N1
De door den Directeur der Kolonien voorgestelde bepalingen nopens de koepokinentingen goedgekeurd
TRANSCRIPTIE OP EEN
GENEESKUNDEPAGINA

14 januari 1845 N11
De bepalingen tot het verleenen van voorschot aan gewone Kolonisten, ook toepasselijk verklaard op de Ossenhouders
1 februari 1845 N9
De botertaks voor Wateren vastgesteld op 50 pond per koe
3 of 5 februari 1845 N2
Herziening van het tarief vastgesteld bij besluit van den 23 December ll N11
18 februari 1845 N25
De afschrijften der aanslagbiljetten wegens grondbelasting.... mist gedeelte
15 februari 1845 N18
 Oprigting van Ö mist gedeelte, maar gaat over brei- en naaischolen in de gewone koloniŽn,
TRANSCRIPTIE OP EEN
ONDERWIJSPAGINA

21 februari 1845 N11
Bepaling omtrent  Ö mist gedeelte, maar gaat over het niet bij elkaar indelen van bestedelingen die onzedelijke omgang met elkaar zouden kunnen hebben
TRANSCRIPTIE
14 maart 1845 N4
Te kennen geven Ö mist gedeelte, maar gaat over Reinier van Nispen
TRANSCRIPTIE
17 maart 1845 N3
Bij de beoordeling der termen tot opneming in de voordragt tot ontslag van bedelaars huisgezinnen, de rekening van het geheele huisgezin in aanmerking te nemen

23 maart 1845 N4
De bedelaars ťťn oog missende en geen ander ligchamelijk gebrek hebbende, niet als invalide te beschouwen
1 april 1845 N1
Bepaling dat bij den overgang der bedelaarskolonisten onder de huisgezinnen de afrekening en uitbetaling zal geschieden even als of zij de Kolonien verlieten

9 april 1845 N2
Bij het verleenen van certificaten van goed gedrag aan bedelaarskolonisten te vermelden het doel waartoe zij Ö mist gedeelte
 7 mei 1845 N15
mist gedeelte, maar gaat over Wateren,
TRANSCRIPTIE OP
ONDERWIJSPAGINA
9 mei 1845 N5
 Ö mist gedeelte, maar gaat over turf

16 mei 1845 N3
Verbetering van eene stelling voorkomende in de resolutie van 7 Mei N15 het 4e lid

22 mei 1845 N12
Het houden van den partikuliere winkel buiten bij het 3e Gesticht te Veenhuizen aan zekere bepalingen onderworpen
TRANSCRIPTIE
23 mei 1845 N1
Bepalingen nopens de vervaardiging van breukbanden te Ommerschans
27 mei 1845 N8
Bepaald, dat bij afrekening met de voor 1 januari 1844 gevestigde bedelaars huisgezinnen met ontslag vertrekkende, hunne rekening in twee deelen zal worden gesplitst
15 juli 1845 N2
Bepaling dat de landarbeid in de gewone kolonien des zomers om vijf uur zal aanvangen
TRANSCRIPTIE
21 juli 1845 N1
De bedelaarskolonisten Ö mist gedeelte, maar gaat erover dat bedelaars ook echt weg moeten als hun ontslag daar is

20 augustus 1845 N5
Herziening Ö mist gedeelte, maar gaat over de prijzen van geneesmiddelen voor ambtenaren die geen abonnement hebben

2 september 1845 N3
Bepaling wat de consenten voor het in Zeedienst treden van jongelingen moeten inhouden

11 september 1845 N3
De Weezen van het mannelijk geslacht van onderbroeken te voorzien; het melken alsmede de tuinbouw hun te onderwijzen, TRANSCRIPTIE ONDERAAN
PAGINA MET EXTRA INFORMATIE
11 september 1845 N11
Bepaling van het aantal en de soort der huisbedienden voor de Gestichten en bepalingen dienaangaande
TRANSCRIPTIE
12 september 1845 N1
Het plan van landbouw vastgesteld bij besluit van 14 september 1844 N4 opgegeven als algemeen rigtsnoer voor 1845
16 september 1845 N23
Verbod aan de zaalopzieners om geschenken Ö mist gedeelte, maar gaat erover dat zaalopzieners ook geen gescheneken mogen aannemen van kolonisten die bedieningen vervullen

?? ?? ??
mist gedeelte, maar gaat erover dat bedelaars die als getuigen door het ministerie van justitie worden opgeroepen, moeten worden opgehaald en niet alleen mogen reizen

?? ?? ??
mist gedeelte, maar is goedkeuring van besluit directeur in brief 30 september N2442 over het ophalen der levensmiddelen door al de zaalopzieners.

?? ?? ??
mist gedeelte maar wat te lezen valt: De Permanente Commissie, gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 21 dezer N2618, Besluit, de directie van het kindergesticht te Veenhuizen aan te bevelen om toe te zien dat de kinderen hunne kerkelijke leerboekjes zindelijk houden en met zorg bewaren; te bepalen dat de zoodanige, die ... mist stuk ... het uit hun zakgeld zullen betalen

29 oktober 1845 N12
Bepaling nopens de gedeeltelijke uitbetaling in koloniale munt van de tractementen der mindere ambtenaren

20 november 1845 N13
Bij brand of dergelijke buitengewone voorvallen door de plaatselijke Directien der Kolonien daarvan onverwijld aan de Permanente Commissie kennis te geven.
Besluiten 1846, mapje in inventarisnummer 984
7 januari 1846 N2
Bij tijdelijke wijziging van het besluit van 25 november 1838 N 2, de prijs van het pond brood op negen cents gesteld

14 januari 1846 N5
Magtiging op den Directeur om gedurende drie maanden de bedelaarskolonisten, die als getuigen te Assen moeten verschijnen door kolonisten Veldwachters derwaarts te doen geleiden
22 januari 1846 N2
Aanbeveling om maatregelen te nemen dat geene kolonisten, welke een onterend vonnis hebben ondergaan, zich voor de Militaire dienst verbinden
12 februari 1846 N3
Aanwijzing der gronden welke voortaan tot de pastorij der Protestantsche Gemeente te Veenhuizen zullen behooren
17 februari 1846 N26
Bepaling dat voor het pij- en voerlaken tot eigen gebruik de kettings der zwaarte van drie draads getwijnd garen zullen worden gesponnen, en mitsdien daarvoor geen getwijnd garen meer zal worden gebruikt
3 maart 1846 N12
Onder de ambtenaren die tot het abonnement voor de geneeskundige dienst worden toegelaten, gerangschikt den onderDirecteur binnen te Wateren, tevens fungerend als boekhouder etc

5 maart 1846 N2
Bij de aanvragen om geboorteacten moet een staat gevoegd worden van al de jongelingen wien geboorteacten niet worden aangevraagd, omdat zij die reeds bezitten
5 maart 1846 N10
Een som van f 20,- 's weeks als maximum gesteld tot belooning der leerlingen bij de verschillende vakken van koloniale werkzaamheid
16 maart 1846 N11
Bepaling dat geen verlof zal worden verleend aan kolonisten die, na de laatst opgemaakte rekening, op de f 50,- 's jaars zijn tekort gekomen, dan alleen in bijzondere gevallen op voordragt van den Directeur TRANSCRIPTIE MET
TOEVOEGING
28 maart 1846 N2
Bepaling nopens de opneming in de bedelaarsgestichten van Miliciens verlofgangers
29 maart 1846 N4
Verhooging van den botertaks voor de Ommerschans tot 6 (tekentje dat honderdste voorstelt) 60 pond 'sjaars per koe, bepaling dat de opziener te Groot Wateren van al de koeijen die hij houdt gemelden taks zal inbrengen
17 april 1846 N2
Het benoodigde garen, band, enz. niet naar drie maar naar zes maanden te ramen en optegeven

20 april 1846 N7
Bepaling dat de grondbelasting van de vaste goederen onder Norg ten laste van de drie gestichten te Veenhuizen zal worden betaald, de eerste vier maanden bij het 1, de tweede vier maanden bij het 2e, en de 3e vier maanden bij het 3e gesticht TRANSCRIPTIE
20 april 1846 N8
Aanbeveling om de straf van overplaatsing naar de strafkolonie ten aanzien der weezen niet te ruim toetepassen, en dus daartoe niet overtegaan zonder de goedkeuring van de Permanente Commissie, buitengewone gevallen alleen uitgezonderd TRANSCRIPTIE MET
TOEVOEGING
12 mei 1846 N32
Explicatie van het besluit van 16 Maart ll N 11 vorige folio
TRANSCRIPTIE ONDER
EERDER
BESLUIT
16 mei 1846 N3
Verbod aan de beambten bij de stoomfabrijk te Veenhuizen om de turfkluiten anders dan ten dienst van den stoomketel of de keukens te gebruiken

2 juni 1846 N14
Bepaling bij uitbreiding van de aanschrijving van 20 April ll N8 hierboven dat de overplaatsing van wie het ook is naar de strafkolonie, zonder vooraf verkregen autorisatie niet kan geschieden behoudens uitzondering in enkele gevallen TRANSCRIPTIE ONDER
EERDER BESLUIT
8 juni 1846 N2
Wanneer huisgezinnen van een huis of woning naar eene andere in dezelfde kolonie of hetzelfde gesticht worden overgeplaatst, moet de sterkte der huisgezinnen binnenlijns(?) op den mutatiestaat worden opgegeven
19 juni 1846 N5
De deserteurs welke zich aan ontvreemding van goederen der Maatschappij hebben schuldig gemaakt, moeten door den Directeur aan de bevoegde autoriteiten worden opgegeven TRANSCRIPTIE
19 juni 1846 N6
Bepaald dat niet alleen bij het 3e Gesticht te Veenhuizen, maar ook bij het 1e Gesticht aldaar de melkerij en karnerij van de hoeven der(?) onder de rechthoud(?) op die der hoevenaars zullen worden overgebragt
30 juli 1846 N4
Nadere wijziging en aanvulling van het bij resolutie van 16 April 1835 N8 gevoegde tarief van den prijs der geneesmiddelen

9 september 1846 N5
Verbod aan de jongelieden in het kindergesticht te Veenhuizen om de Norger jaarmarkt te bezoeken; dat in plaats waarvan in het gesticht zelf feest zal worden gehouden waarvoor f 50 sjaars wordt toegestaan TRANSCRIPTIE
9 september 1846 N6
Den AdjunctDirecteur bij het 3e Gesticht te Veenhuizen het Oppertoezigt opgedragen over de gebouwen der steenfabrijk TRANSCRIPTIE
12 september 1846 N6
Toelichting van de aanschrijving van 9 september ll N6 hierboven
15 september 1846 N9
Het houden van dienstmeiden welke niet tot de koloniale bevolking behoren aan de hoevenaars verboden
28 september 1846 N14
Van de bedelaarskolonisten bij de Steenfabrijk te Veenhuizen werkzaam zullen voortaan alleen dubbel zakgeld genieten, de smid, de twee stokers en de twee opzieners.

28 september 1846 N15
Aanbeveling aan den Directeur der kolonien om voortaan zonder autorisatie geene overplaatsing naar de strafkolonie meer te doen plaatshebben. Zie verder 9 november 1847 N17 TRANSCRIPTIE
26 oktober 1846 N6
Besluit houdende bepalingen op de contrŰle van het werk voor particulieren in de blikslagerij bij de spinfabrijk te Veenhuizen.

27 oktober 1846 N6
Besluit waarbij den onderdirecteur en boekhouder bij de spinfabrijk te Veenhuizen respectievelijk toegelegd worden f 2, en f 1,50 's maands voor hunnen kosten.
2 november 1846 N17
Goedgekeurd, het voorstel om van de open plaatsen in het kindergesticht te Veenhuizen gebruik te maken tot plaatsing van jongelieden uit de bedelaars kolonien van den leeftijd van 13 Ė 18 jaar en den Directeur der kolonien ingelicht nopens de bedoeling en uitvoering dezer aanschrijving, en magtiging verleend tot het bouwen van een houten loots TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE
30 november 1846 N8
Goedgekeurd het voorstel tot het aanmaken van een hoeven(?)wagentje en het gebruik daarvan geregeld
23 december 1846 N4
Vergunning, aan de hoevenaars bij het 1e Gesticht te Veenhuizen om hunne stalknechts uit de weezen of bedelaarsjongens, buiten schade der Maatschappij bij zich aan huis te mogen houden

28 december 1846 N4
Goedgekeurd de afschaffing van een onbehoorlijke heffing van een cent per militair huisgezin door den Admin. en boekhouder voor belooning wegens hunne bemoeijenis met de aangiften voor den burgerlijken stand.
24 december 1846 N1(?)
Nieuw tarief fabrijkwezen ??
Besluiten 1847, mapje in inventarisnummer 984
9 maart 1847 N3
Bepalingen omtrent de wapening en de dienst etc der Kompagnie veteranen in de koloniŽn.

12 maart 1847 N1
Verhooging van den dotaties voor Veenhuizen tot hetzelfde bedrag als waarop die te Ommerschans is bepaald.
23 maart 1847 N7
Aanschrijving aan den Directeur der kolonien om de Militaire kolonisten in het algemeen te doen kennen dat in het vervolg op regtstreeks aan het Departement van oorlog ingestuurde adressen geen regard zal worden geslagen.
30 maart 1847 N12
Autorisatie op den Directeur der Kolonien om elken teruggekeerden ontslagganger uit de Amsterdamsche bestedelingen zoo dikwijls met verlof te laten gaan als tot het vinden van een bestaanmiddel gepast zal worden geacht.
2 of 3 april 1847 N3
Kennisgeving dat de bedelaars kolonisten die gagement genieten ten laste van het Ministerie van Kolonien gedurende hunne verpleging geen attestatien de vita behoeven tot de ontvangst van hun gagement.
9 april 1847 N1
Betrekkelijk de moralidaten(?) van de bed, kol. C. Preger(?) & M. Kast(?) N389bis, en aanschrijving aan den Dir. der kol. om de dekreten(?) ?? in de opgaven der gebreken van invaliden voortaan met de meeste naauwkeurigheid en zorg te werk te gaan.
15 april 1847 N1
Explicatie van het besluit van 9 Maart jl N3 (zie ook 1 juni).

17 mei 1847 N12
Aanbeveling aan de koloniale ambtenaren om de afschaffing van sterken drank in de koloniŽn te bevorderen ook door hun voorbeeld.
TRANSCRIPTIE
1 juni 1847 N43
Intrekken van hetgeen onder het 3 der resolutie van 15 april jl N1 hierboven voorkomt. TRANSCRIPTIE
26 juni 1847 N12
Den Raad van Tucht te Ommerschans zijne verpligting onder het oog gebragt om de bij het Reglement van Tucht bepaalde straffen toetepassen zonder iets daarbij te voegen ten aanzien van de kolonisten Mulder, Repel en Wijnands .
TRANSCRIPTIE
7 juli 1847 N1
Aanbeveling aan den Kapitein Kommandant der Veteranen om in het vervolg zorgvuldig achttegeven dat de aangelegd wordende extractrekeningen van ontslagen veteranen huisgezinnen steeds als accoord bevonden zijn ondertekend.
12 juli 1847 N2
Magtiging op den Directeur der KoloniŽn om aan zoodanige weezen tot wier ontslag autorisatie is verleend verlof te verleenen tot het vinden van een middel van bestaan.
14 juli 1847 N6
Aanschrijving aan den Directeur der kolonien om wekelijks optegeven het getal personen in de bedelaarsgestichten geplaatst.
20 of 21 juli 1847 N30
Bepaling der aantenemen gemiddelde lengte waarop voortaan kussensloopen en beddelaken katoen aan het Ministerie van Kolonien behoort afgeleverd te worden.
4 augustus 1847 N19
Autorisatie tot de omzetting van de koloniale munt welke te Veenhuizen en de aldaar opgerigte spaarbank gestort wordt met bepaling dat slechts bij ontslag in zilver mag worden terugbetaald wat in koloniale munt gestort is.

14 augustus 1847 N2
Intrekking van Art 7 van het besluit van 8 February 1830 N 13 betrekkelijk de halfjarige opneming der gereedschappen in de Apotheken der kolonie.
17 augustus 1847 N29
Aanschrijving aan den Directeur der koloniŽn om de kolonisten bekend te maken dat de Permanente Commissie voortaan geen gevolg zal geven aan met porto bezwaarde brieven doch aan hen wordt vrijgelaten hunne brieven bij de plaatselijke Directeur intesluiten en dat die vrijlating zich mede uitstrekt voor brieven aan Gemeente besturen nader bij 's Hage dan bij de kolonie gelegen.

20 augustus 1847 N10
Aanschrijving aan den Directeur der koloniŽn om de betrokken ambtenaren bij vernieuwing indachtig te maken op het besluit van 6 augustus 1829 N3 omtrent de afrekening met de weezen wegens het tegoed op kleeding.

31 augustus 1847 N13
Bepaling dat met 10 october 1847 de winkelhouders bij de gestichten slechts 2% van het debiet aan gewone winkelwaren voor vergoeding zullen genieten.
TRANSCRIPTIE
14 september 1847 N17
Magtiging tot het doen afgeven door den opziener der scholen van certificaten van bekwaamheid aan koloniale schoolonderwijzers of ondermeesters.
TRANSCRIPTIE OP EEN
ONDERWIJSPAGINA
17 september 1847 N9
Aanbeveling dat op den de prot. kerk te Ommerschans toebehoorende gezangboeken steeds naauwlettende toezigt behoort te worden gehouden met vermelding der strafbepaling welke bij het vermissen daarop zal worden toegepast. TRANSCRIPTIE
21 september 1847 N2
Aanschrijving om de kolonisten in het algemeen te doen kennen dat personen welke van de militaire dienst vervallen zijn verklaard voortaan zijn uitgesloten om weder als militair te dienen.
18 oktober 1847 N2
Vastgesteld de wekelijksche verdiensten van de broodbakkers in de koloniŽn.
9 november 1847 N1
Bepaling dat voortaan minsten 30 (of 3) kolonisten uitsluitend tot den aanleg van nieuwe gronden zullen gebruikt worden.

9 november 1847 N7
Magtiging op den Directeur der koloniŽn om in bijzondere gevallen teruggebragte deserteurs uit de gewone kolonien dadelijk naar de Ommerschans te doen overbrengen. TRANSCRIPTIE
29 november 1847 N7
Aanschrijving aan den Directeur der kolonien bij de juiste toepassing der bij het Reglement van Tucht bepaalde straffen zijne aandacht gevestigd te houden en toetezien dat eenig misdrijf hetwelk zekere bepaling is gestraft niet nogmaals wordt gestraft bij toepassing van zekere andere bepaling. TRANSCRIPTIE
28 december 1847 N16
Aanschrijving aan den Directeur der kolonien om in de mutatie staten bij het afvoeren van laatstovergebleven leden van huisgezinnen ?? de woorden bijtevoegen laatste lid.


TRANSCRIPTIE

Besluiten 1848, mapje in inventarisnummer 9848 januari 1848 N21
Besluit dat voortaan als regel zal worden aangenomen om de rekening van bedelaars kolonisten kinderen welke onder de weezen overgaan in dat geval overtenemen zoo als zij is en het door hen verder benoodigde vervolgens op doorloopende rekening te verstrekken.

25 januari 1848 N29
Intrekking van de besluiten op de Geneeskundige dienst van den 4 December 1827 N 1 & 25 september 1833 N 1 alsmede van alle andere op het stuk der Geneesk. dienst bestaande bepalingen vaststelling van een nieuw Reglement op de geneeskundige dienst in de kolonien. TRANSCRIPTIE
7 februari 1848 N1
Aanschrijving om de Raden van Tucht bij de Gestichten aantebevelen zich bij het opleggen van straffen te onthouden van door bijeenvoeging van art. 11 en 13 van het Reglement van Tucht, meer dan eene straf van gelijke aard voor verschillende gelijktijdig begane overtredingen opteleggen.
TRANSCRIPTIE
17 februari 1848 N18
Besluit houdende bepalingen betrekkelijk het voordragen van verzoeken om tusschentijdsch ontslag van bedelaars kolonisten.

15 maart 1848 N13
Verhooging van den prijs der zoetemelk met een cent, en mitsdien gesteld op 9 cent de Nederl. kan.

22 maart 1848 N1
Aanwijzing waar de kinderen van hulpbehoev. huisgezin. voor de Nationale Militie moeten worden ingeschreven.

20 april 1848 N11
Bepaling dat wanneer kolonisten op de extractie(?) uit de invaliden registers worden opgegeven als verzorgende moeder van kinderen welke ouder dan 3 jaren zijn daar bij voortaan behoort te worden vermeld waarom de zoodanigen nog als gedeeltelijk invalide worden beschouwd.

27 mei 1848 N1
Toelichting van het besluit van den 17 februari jl N 18 hierboven nopens de maandelijksche staten van ontslag verlangende bedelaars kolonisten.
?? juni 1848 N1
Goedgekeurd en tot regel gesteld dat de uitgestrektheid van het ressort der vroedvrouw te Willemsoord zich tot de vriesche brug zal uitstrekken en de chef der geneeskundige dienst zich daaraan zal behoren te gedragen.
18 augustus 1848 N1
Met wijziging van art 50 van het reglement op de geneeskundige dienst in de kolonien vastgesteld bij resolutie dd 25 January jl N 29 hierboven bepaald het tarief der geneesmiddelen ten behoeve van de Ambtenaren en derzelver huisgezinnen, welke niet in het Abonnement zijn begrepen.
5 september 1848 N6
De kapellaan der Roomsch Catholijke Gemeente te Ommerschans toegevoegd den bedelaar kolonist F. Hoester(?) tot het geven van eenig Godsdienstig onderwijs buiten de gewone schooluren en hem een belooning van f 3,- 'sweeks toegelegd.
14 september 1848 N9
Aanbeveling dat geene bedelaars kolonisten als bedienden door de zaalopzieners tot het doen van boodschappen naar elders heengezonden worden. TRANSCRIPTIE
12 oktober 1848 N11
Kennisgeving dat bij gebrek aan geschikte veteranen voor de veldwachtersdienst daartoe ook bekwame bedelaarskolonisten gewezen militairen zullen mogen worden gebezigd (Hť, dit is een omdraaiing van een eerder besluit, toen het niet meer mocht).

2 december 1848 N3
Besluit houdende bepaling van de voeding der paarden te Veenhuizen en te Ommerschans en aanbeveling dat er voortaan op den toestand der paarden te Ommerschans meer bijzonder het oog moet worden gehouden.

Besluiten 1849, mapje in inventarisnummer 9849 maart 1849 N2
Kennisgeving aan Oorlog dat aan den veteraan A. Rosenthal de verlangde mededeeling nopens zijn opneming in het invalidenhuis gedaan is, den kapitein van Ellinckhuijzen te hebben aanbevolen om de militaire huisgezinnen steeds af te brengen van hunne verzoeken om pensioen en gerapporteerd nopens het voorstel om de kinderen dier huisgezinnen welke met bepaalde verlof vertrekken niet uit de sterkte af te voeren..

17 maart 1849 N2
Bepaald dat de zoetemelk van al de hoevenaars zoowel des zomers als des winters in de verhouding van 30 kan naar een Nederl pond boter zal worden aangenomen en dat alle melk die aangelengd mogt worden ingeleverd, prijs zal worden gemaakt met toepassing der daarop gestelde straffen.

13 april 1849 N3 Aanvulling van de lijst der Israel. vastendagen, feestdagen enz, behoorende bij besluit van 3 october 1840 N1 met eenige dagen en op de viering van deze dagen ook toepasselijk gemaakt de bepalingen vervat in het besluit hierboven vermeld..
18 april 1849 N4
Aanschrijving aan den Directeur der Kolonien om door de plaatsel: dir: in het algemeen en inzonderheid door die der Bedelaars gestichten te doen toezien, dat de orde bij het binnentreden en plaatsnemen in de kerken door de kolonisten niet worde gestoord.
TRANSCRIPTIE
25 april 1849 N5
Magtiging op den Directeur der Kolonien om eenige net verlof gaande weezen welke het benoodigde reisgeld missen het ontbrekende te verstrekken onder bepaling, dat voor het geval zij mogten wederkeeren met het bedrag daarvan hunne rekening zal moeten worden belast.

26 april 1849 N3
Toegestaan om in bijzondere gevallen geneesmiddelen in de nabuurschap der Kolonien aantekoopen, doch bedenking gemaakt om te dier zake tot eene wijziging van het Reglement op de geneeskundige dienst over te gaan.

26 mei 1849 N4
Wijziging van art. 2 der resolutie van den 4 Februarij 1833 N38 A betrekkelijk de vergunning aan de hoevenaars te Ommerschans tot het steken van eigen turf & magtiging op den Directeur der Kolonien om aan de hoevenaars te Ommerschans takkenbossen te verkoopen van eigen hak tegen f 1.50 het honderd.

26 mei 1849 N5
Aanschrijving aan de Directeur der Kolonien dat in het schoonhouden der protestantsche kerk te Ommerschans zal behoren te worden voorzien op denzelfden voet als zulks te Veenhuizen plaatsvindt

13 juni 1849 N16
Toegestaan de invoering van gymnastische oefeningen aan het 1 gesticht te Veenhuizen ten behoeve van de kleine jongens aldaar
TRANSCRIPTIE
OP DEZE PAGINA
13 juni 1849 N17
Betrekkelijk de godsdienstige en zedelijke belangen der kolonisten in het algemeen en de opvoeding der jeugd in het bijzonder enzv.
TRANSCRIPTIE
OP DEZE PAGINA
11 juli 1849 N5
Aanschrijving om de zaalopzieners in het algemeen te doen waarschuwen zich te onthouden van het drijven van handel in koloniale munt.

6 augustus 1849 N6
Aanschrijving aan den Directeur der Kolonien om te doen opmaken en intezenden de staten van den stand der oververdiensten op den 1 Julij 1849 van elk der gewone kolonien met dien verstande dat ditmaal de rekening der kolonisten alvorens moet worden belast met f 56.60 voor grondlasten, geneeskundige hulp en onderwijs, tot de administratie, enzv.

9 augustus 1849 N1
Besluit betrekkelijk het verleenen van verlof aan de kinderen der veteranen in de Kolonien der Maatschappij verpleegd wordende.
18 augustus 1849 N4
Besluit houdende bepalingen nopens de opheffing der oude schulden van de gewone kolonisten en de afsluiting der jaarlijksche rekeningen in het bijzonder.
18 augustus 1849 N5
Magtiging op den Directeur der Kolonien om den bedelaarskolonist T.M. Tebbens met zijn huisgezin in eene afzonderlijke woning te vestigen, na hem eene schriftelijk verklaring te hebben doen onderteekenen dat het hem ten volle bewust is dat hij bij eventueel ontslag niet de minste aanspraak kan maken op hetgeen door hem en zijn gezin op reserve mogt worden te goed gemaakt..
18 augustus 1849 N6
Besluit houdende inlichtingen nopens het opleggen van werk aan geheel invaliden bedelaarskolonisten.
7 september 1849 N3
Bepaling dat de verstrekking van winkelpapier aan de winkeliers te Veenhuizen en te Ommerschans niet meer voor rekening der Maatschappij zal geschieden maar dat papier op den voet als in den gewone kolonien zal worden verkrijgbaar gesteld.
TRANSCRIPTIE
13 september 1849 N5
Besluit houdende bepalingen nopens de aflevering, voldoening en verantwoording van door kolonia≠le ambtenaren aantekoopen goederen van de Maatschappij.
17 september N2
Explicatie van het besluit van den 18 Augustus jl N4 hierboven betrekkelijk de oude schuld der kolonisten
9 oktober 1849 N2
Besluit houdende inlichtingen nopens de rangschikking onder de strafkolonisten van die gezinnen welke door de Raad van Tucht naar de Ommerschans verwezen zijnde niet gevoegelijk aldaar gevestigd konde worden en mitsdien naar Veenhuizen zijn verwezen
TRANSCRIPTIE
17 oktober 1849 N11
Aanschrijving aan de Directeur der kolonien tot het opmaken der begrooting voor 1850 en eenige instructien daaromtrent medegedeeld waarop bij het opmaken dezer begrooting als ook in het vervolg behoort gelet te worden.
26 oktober 1849 N1
Betrekkelijk de verwijdering uit de Gestichten van veteranenkinderen, het verleenen van verloven aan en het afvoeren uit de sterkte van dezelve.
7 november 1849 N10
Bepaling dat geen der Onderdirecteurs bij de Gestichten immer meer dan ťťn varken voor eigen rekening zal mogen vetmesten

23 november 1849 N21
Intrekking der vergunning aan de kolonisten om hun zakgeld in waren opteleggen en bepaald dat de bewaring van en beschikking over hun zakgeld aan de kolonisten zelve zal worden overgelaten.
27 november 1849 N21
Besluit nopens de bediening der waterhuisjes te Veenhuizen en te Ommerschans.
TRANSCRIPTIE
22 december 1849 N4
Besluit houdende wijziging van art. 2 der resolutie van den 29 september 1830 N13 nopens de prijs van het brood hetwelk buiten de winkel om aan de bedelaars, weezen en veteranen verstrekt wordt.

Besluiten 1850, mapje in inventarisnummer 9845 januari 1850 N1
Bepaling dat van de lederen strooken van afgewerkte koorden der spinnerij ook bretels zullen worden vervaardigd en die bretels aan de bedelaarskolonisten en de weezen zullen verstrekt worden.

21 januari 1850 N9
Besluit nopens de afschrijving en schifting der oude schulden van eenige gewone kolonisten welke in bijzondere omstandigheden verkeeren.

19 februari 1850 N22
Besluit nopens de uitbetaling der transport kosten voor personen die door dezelfde geleiders uit dezelfde plaats en op denzelfden datum te Ommerschans worden aangebragt.

27 februari 1850 N13
Aanschrijving om de Adjunct-Directeurs voorschriften te geven nopens de verrekenstaten welke maandelijks bij de aanvragen om fondsen worden overlegd, teneinde te doen blijken hoeveel voor ieder respect ter zake der ontbrekende behoefte naar het geheele jaar is toegestaan en wat daarop over het reeds verloopen tijdvak werkelijk is uitgegeven.

5 maart 1850 N4
Den Directeur der Kolonien inlichtingen verstrekt omtrent de uitbetaling van salaris aan den weduwe van den overleden brigadier-veldwachter P.L. de Vries.

4 maart 1850 N4
Verhooging van den botertaks te Ommerschans tot 70 pond sjaars per koe.

11 maart 1850 N1
Bepaling dat voortaan ook de eigen moeders voor de aan kinderen uitgegeven goederen zullen kwiteren en aanbeveling aan den Onderdirecteur-binnen te Ommerschans om toetezien dat de kinderen nimmer buiten de eigenlijke taille worden gekleed.

12 april 1850 N7
Aanwijzing door wie de kosten van transport zullen gedragen worden der goederen van ambtenaren en kolonisten welke overgeplaatst worden.

16 april 1850 N7(?)
Verhooging van den prijs der karnemelk te Veenhuizen tot op eene cent de kan.
21 april 1850 N2
Bepaling dat voortaan ook door de hoevenaars en veldwachters te Veenhuizen geene brandzoden meer zullen worden gestoken.
21 mei 1850 N7
1e Goedgekeurd dat van den beste afval der katoenspinnerij ook dekens worden vervaardigd en die aan kolonisten huisgezinnen worden verstrekt tegen zoodanigen prijs als nader zal worden vastgesteld. 2e. Vergund dat de bedelaarskolonisten wier rekening voordeelig genoeg staat zich een voerlaken borstrok aanschaffen zoo als voor de weezen in gebruik zijn.

3 juni 1850 N3
Bepaald dat de hoevenaars welke te Veenhuizen van hoeve veranderen hun vee zullen medenemen en dat bij af-en optredens van hoevenaars de zuivelrekening bij het einde des jaars zal worden omgeslagen en afgerekend.
23 juli 1850 N1
Wijziging het tarief van arbeidsloonen in de fabrijken vastgesteld bij resolutie van den 24 december 1846 N4, voor zoo veel betreft het weefloon van het kussensloopen en bedlaken katoen.
14 augustus 1850 N5
Aanschrijving aan den Directeur der kolonien nopens het verzenden van paketten en insluiten van brieven of pakjes van kolonisten enz. in verband met de verandering in het postwezen.

20 augustus 1850 N8
Goedkeuring van het door den Directeur der kolonien ingezonden besluit strekkende om voor al de kolonien tinnen lepels te doen vervaardigen.
30 augustus 1850 N10
Bepaald dat jaarlijks eene voordragt zal behooren te worden ingezonden van die veteranenkinderen welke tot ontslag in aanmerking worden gebragt, dat aan die kinderen boven de 20 jaar oud een verlof van 3 ŗ 6 maanden kan worden verleend alsmede dat den kapitein commandant der veteranen de hoofden der verschillende militaire huisgezinnen minstens eenmaal in het jaar zal bekend maken langs welken weg zij hunne belangen ten spoedigste kunnen zien bevorderd.
16 september 1850 N4
Wijziging van het den 31 december 1827 vastgesteld tarief van transportkosten van bedelaarskolonisten uit de provincie Zeeland.

17 september 1850 N6
Vastgesteld den prijs der katoenen dekens bedoeld bij besluit van 21 mei jl. N7 hierboven.

3 oktober 1850 N10
Besluit houdende invoering van eenige noodzakelijke verbeteringen ten opzigte van het instituut te Wateren ten einde hetzelve meer aan deszelfs oorspronkelijke bestemming te doen beantwoorden.

7 oktober 1850 N1
Besluit betrekkelijk het afgeven door de directie bij het 1e gesticht te Veenhuizen van certificaten van goed gedrag ten behoeve van uit het kindergesticht ontslagen jongelingen.
8 oktober 1850 N23
Magtiging op den Directeur der Kolonien om in gevallen dat bedelaarskolonisten kinderen bij ontslag reisgeld noodig hebben hun dat reisgeld uit het tegoed op reserve voor 1 Januarij 1844 door het huisgezin hunner ouders gemaakt te verstrekken onder voorbehoud dat de ouders der betrokken kinderen daarmede genoegen nemen etcetera.
8 oktober 1850 N21
Kennisgeving aan den Directeur der Kolonien dat met de verminderde verstrekking van een ons brood aan de meisjes aan het Gesticht te Veenhuizen kan worden voortgegaan.

10 oktober 1850 N16
Magtiging op den Directeur om de bedelaarskoloniste A. Pasmus bij ontslag uittebetalen hetgeen door haar op kleeding en oververdiensten was tegoed gemaakt sedert hare aankomst in de kolonien tot het tijdstip dat zij in het huisgezin harer ouders is opgenomen.
21 oktober 1850 N12
Bij wijziging van art. 1 der resolutie van 27 Augustus 1832 N45 bepaald dat de school van kolonie 1 en hare onderwijzer zullen gerekend worden te behooren tot de 2de klasse
5 november 1850 N21
Vastgesteld een reglement voor voeding en verkwikking der zieken in de gestichten te Ommerschans en te Veenhuizen.

14 november 1850 N4
Betrekkelijk het verstrekken van reisgeld bij ontslag aan bestedelingen welke naar rekening der stad Amsterdam in het kindergesticht worden verpleegd of daartoe behooren.

21 november 1850 N3
Aanschrijving aan den Directeur der Kolonien om maatregelen en voorzorgen te nemen dat er bij ontstaan van brand geene vrees besta dat van bij de Kolonien en Gestichten voorhanden en niet verwaarborgd zijnde grondstoffen daarvan op eenmaal een aanzienlijk deel vernietigd worde.
21 november 1850 N4
Besluit strekkende om de regelmatige inzending der maandelijksche verantwoording der kolonien en gestichten te bevorderen en te verzekeren.
29 november 1850 N4
Wijziging der resolutie van 16 september jl hierboven nopens het tarief voor transportkosten voor bedelaarskolonisten uit Zeeland.

2 december 1850 N1
Rapport aan Binnenl. Zaken nopens het door het Stedelijk Bestuur van Amsterdam te kennen gegeven verlangen om zoo mogelijk een middel te vinden tot bespoediging van de behandeling van aanvragen om ontslag van kolonisten.

17 december 1850 N11
Kennisgeving van den Directeur der Kolonien nopens het nemen van maatregelen bij het onverhoopt ontstaan van brand van de bij de Kolonien en Gestichten voorhanden en niet verwaarborgde goederen.
Besluiten 1851, mapje in inventarisnummer 98417 januari 1851 N2
Bepaling omtrent het maken van veranderingen in de rekeningen hoevenaars door koloniale ambtenaren.
12 februari 1851 N5
Aanbeveling aan den Directeur der Kolonien om te doen toezien dat zekere door de bevolking te Ommerschans gemaakte ongepaste vermaken en daaruit voortvloeijende verkeerdheden zich niet weder herhalen en dat tevens aan de bepalingen tot afscheiding der beide sexen de hand wordt gehouden.
5 maart 1851 N8
Bepaling dat een draad van het 3 draads garen voor de gebreide kousen zoo lang zulks doelmatig zal worden bevonden zal bestaan uit 3 stuks katoenen garen.
10 maart 1851 N1
Magtiging op den Directeur der Kolonien tot het verleenen van verlof aan eenloopende personen en volwassen kinderen van hulpbehoeftige huisgezinnen.
15 maart 1851 N8
Bepaling dat voortaan ook aan de gewone kolonisten kinderen beneden de zes jaar de gewone verstrekking van kleeding zal gedaan worden.
19 maart 1851 N12
Voorschriften welke bij het aannemen van personen voor de koloniale dienst moeten worden in acht genomen.
19 april 1851 N4
Bepaling nopens het als ontslagen afvoeren van weezen die van een aan hun verleend verlof om een middel van bestaan op te sporen zijn achtergebleven, nopens het mede opnemen in de sterkte van zoodanige weezen die binnen drie maanden na het verstrijken van hun verloftijd weder keeren,- en nopens de overmaking der ontslagstukken van, - en de definitieve afrekening van het tegoed met als ontslagen afgevoerde weezen.

23 april 1851 N29
Circulaire van Binnenlandse Zaken aan de Commissarissen des Konings in de onderscheidene provincien daarbij mededeelende dat de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid zich bereid heeft verklaard, teneinde de afhaling van krankzinnige kolonisten gemakkelijker te maken, wanneer de gemeente besturen die voor de terughaling behooren te zorgen dit mogten verlangen naar gelang van omstandigheden, van Veenhuizen naar de Ommerschans of van de Ommerschans naar Veehuizen te doen overplaatsen.
25 april 1851 N7
Bij uitbreiding van artikel 1 der resolutie van 15 maart jl N8 bepaald dat ook aan de kinderen beneden de zes jaren der hulpbehoevende veteranen- en arbeidershuisgezinnen de gewone verstrekking van kleeding zal gedaan worden en dus alle in de kolonien opgenomen wordende huisgezinnen voor hunne kinderen daarop aanspraak zullen hebben en dat daarvoor zullen worden aangewend de kleedingstukken aangewezen in het tarief no.4 bij resolutie van den 24 december 1846 N4.
28 mei 1851 N4
Bepaling op het afgeven door koloniale Directie van certificaten van goed gedrag aan de bedelaarskolonisten of weezen.

3 juni 1851 N15
Bij wijziging van artikel 3 van het Reglement van voeding en verkwikking der zieken gearresteerd bij 5 november 1850 N21 bepaald dat voortaan aan elke zieke 2 maatjes zoete melk per dag zal kunnen worden verstrekt.
7 juni 1851 N2
Toelichting der resolutie van den 19 april N4 betrekkelijk het als ontslagen afvoeren van verlof achtergebleven weezen, hunne weederopneming en de overmaking derzelver ontslagstukken.
26 juni 1851 N12 Circulaire aan de subcommissies houdende inlichtingen omtrent de huisgezinnen welke uit de contributie van de leden der Maatschappij van Weldadigheid ter opzending naar de kolonien worden bestemd en de voorwaarden waarop zij gevestigd worden.
31 juli 1851 N1
Bepaling op het verlenen van verlof aan huisgezinnen uit de gewone kolonien die voor straf onder de arbeiders te Veenhuizen zijn overgeplaatst, aan hoofden en leden van arbeidershuisgezinnen die als zoodanig zijn opgenomen of op hun verzoek op dien voet zijn gevestigd.
TRANSCRIPTIE
4 augustus 1851 N1
Circulaire houdende inlichtingen nopens den voet en de voorwaarden waarop huisgezinnen uit de contributie van de leden der Maatschappij in de kolonien worden opgenomen en gevestigd.
13 september 1851 N3
Berigt Binnenlandse Zaken daarbij mededeelende naar aanleiding van het gedane voorstel de aanvragen tot het ontslag van bedelaarskolonisten, gevallen in de 2e cathegorie der missive van den 21 april 1845 N170, 1e afdeling, alvorens te hunnen aanzien te beschikken, mede het gevoelen van de betrokken plaatselijke besturen zal worden gevraagd.

24 september 1851 N6
Reglement op het bereiden van geneesmiddelen te Ommerschans ten behoeve van al de kolonien en gestichten. Bepaling dat de grondstoffen die tot het bereiden der daarbij bedoelde geneesmiddelen zullen benodigd zijn, na bekomen magtiging door de koloniale directie zullen worden aangekocht.
29 september 1851 N2
Betrekkelijk de vraag hoe met opzigt tot eenige gedetineerden en wel bepaaldelijk met een der in der tijd aan den burgerlijken regter is overgeleverd behoort te worden gehandeld na het uiteinde hunner gevangenisstraf. TRANSCRIPTIE
1 oktober 1851 N3
Bepaald in welke gevallen en onder welke voorwaarden het den Chef der geneeskundige dienst geoorloofd is de hulp der vroedvrouw tot het verrigten van verlossingen in te roepen.

30 oktober 1851 N4
Bepaald dat in de schuldboekjes der weezen evenals in die der bedelaars voortaan een staat der kleedingstukken, waarvan zij in het bezit zijn, zal moeten worden opgenomen en bijgehouden.

6 november 1851 N5
Bepaling op het houden van schapen, geiten en bokken door de koloniale ambtenaren en hoevenaars.
Besluiten 1852, mapje in inventarisnummer 9848 januari 1852 N1
Voorschriften ter beperking van noodeloozen kosten van onderhoud en verfraaiing der ambtenaarswoningen in de kolonien.

1 maart 1852 N1
Bepaling dat gedeserteerde bedelaarskolonisten die na drie maanden sedert hunne ontvluchting worden teruggebragt, als  nieuw gevestigd moeten worden ingeschreven en niet met het dragen van een desertiepak op 1e mise kunnen gestraft worden.
1 maart 1852 N6
Bepalingen op de verstrekking van de zoogenaamde zoogende kinderen der bedelaarskolonisten.
15 maart 1852 N11
Tot regel gesteld dat van elke aangifte die door den Directeur der Kolonien aan den burgerlijken regter wordt gedaan aan de Permanente Commissie opzettelijke mededeling behoort te geschieden. TRANSCRIPTIE
16 maart 1852 N17
Betrekkelijk de leeftijd waarop de veteranen kinderen tot ontslag behoeven te worden voorgedragen.
23 maart 1852 N1
Omtrent de juiste opvatting der resolutie van den 21 Julij 1840 N2 naar komende bepaling volgens welke de kolonisten de remissie van schuld erlangen, in het bezit van reisgeld kunnen geraken, en zulks in verband met den resolutie van den 12 februarij 1833 N12
26 maart 1852 N5
Omtrent de toepassing van de bepalingen vervat in de resolutie van den 1 dezer N1 op kolonisten welke voor de dagteekening van dat besluit, ofschoon mede eerst na 3 maanden sedert hunne ontvluchting zijn teruggebragt
30 maart 1852 N11
a. Goedkeuring van het voorstel des Directeurs des Kolonien om den zoon van wijlen den hoevenaar Tiemes bepaaldelijk tot hulp van zijn moeder werkzaam te doen zijn met intrekking van zijn salaris als eleve. b. Goedkeuring van den door de Directeur der Kolonien genomen maatregel tot keering van het onregtmatig ontvoeren van goederen uit de Kolonien
23 april 1852 N4 Bepaling dat geen kinderen van kolonisten ambtenaren meer, met genot van salaris, als eleves mogen worden aangesteld of het bestaande verhoogd, maar zich zonder titel of salaris bij een of ander vak van werkzaamheid kunnen bekwamen
23 april 1852 N6
Wijziging van het tarief van transportkosten van bedelaars uit de provincie Zeeland, laatstelijk gewijzigd bij resolutie van den 29 november 1850 N4.

19 mei 1852 N8
Mededeeling aan den Directeur der Kolonien van eenige punten welke als onregelmatige handelingen met betrekking tot beheer en de administratie der stoomspinnerij hebben plaatsgevonden waaromtrent de onderdirecteur behoort te worden onderhouden en teregt gewezen met aanbeveling een en ander zorgvuldig worde in het oog gehouden en nageleefd
24 juni 1852 N4 Bedenking gemaakt in het voorstel van den Directeur der Kolonien om een der zalen van het 1e gesticht te Veenhuizen af te zonderen ter vestiging van een zeker aantal geschikte personen uit de bedelaarsbevolking
30 augustus 1852 N8
Bepaald dat door den Directeur jaarlijks verslag zal behooren te worden gedaan van de veranderingen die in de onroerende goederen door de Maatschappij in eigendom of vrugtgebruik bezeten wordende mogten hebben plaatsgehad
10 september 1852 N8
Betrekkelijk het door Regenten van de Godshuizen te Middelburg gedaan verzoek om minderjarig ontslagen wordende weezen steeds zoolang in de Gestichten te doen verblijven totdat zij vandaar zullen worden afgehaald
5 oktober 1852 N1
Maatregelen tot keering van desertie uit de bedelaarsgestichten en afwijzing van het voorstel om het salaris der veldwachters te verhoogen alsmede om de veldwachters bij het houden van toezigt op de bijeengevoegde deserteurs met geladen geweer te wapenen
TRANSCRIPTIE
17 november 1852 N5
Benoeming van een veteraan als veldwachter tot het houden van toezigt en teneinde te waken tegen het verkoopen en verpanden van koloniale goederen door kolonisten als ook tot het tekeer gaan van andere soortgelijke misbruiken
Besluiten 1853, mapje in inventarisnummer 9849 februari 1853 N2
Herziening van het tarief der door den bedelaarskolonisten wekelijk tegoed maken zakgelden en oververdiensten vastgesteld bij besluit van den 25 februarij 1839 N3

11 maart 1853 N5
Besluit houdende verhooging van den zuivelopbrengst door de hoevenaars aan de gestichten te Veenhuizen over het jaar 1852 en gelijkgesteld met die van de Ommerschans
2 maart 1853 N13
Wijziging der resolutien van den 9 april 1844 N35 en van den 9 Februarij 1853 N2 en bepaalt dat bedelaars welke aan het turfgraven, diepspitten van veldgrond en grasmaaijen deelnemen zal worden toegekend anderhalf maal het bedrag van zakgeld hetwelk volgens het tarief van laatstgemelde resolutie van de verdiensten wordt uitbetaald
20 april 1853 N34
Nopens de ware bedoeling van de besluiten van den 27 mei 1831 N1 en den 17 Februarij 1853 N7 betrekkelijk het terugbrengen van geheel of gedeeltelijk invaliden.
10 mei 1853 N2 Bij ampliatie van het besluit van den 14 september 1843 N3 bepaald dat ook te Ommerschans geen zakboekjes aan de in de gestichten in onecht verwekte kinderen behooren verstrekt te worden maar van den aanvang af de rekening der moeders belast behoort te worden met de eerste verstrekking van en het onderhoud der kleeding aan de bovenbedoelde kinderen.
11 mei 1853 N1
Aanschrijving aan den Directeur der Kolonien dat zorgvuldig zal behooren te worden toegezien op de aanschrijvingen van den 7 augustus 1848 N2 en den 21 Januarij 1853 N1 nopens de overeenstemming der opgaven van invalide tot die tusschen de pensioenstaten en de extracten uit de invalideregisters steeds behoort gevonden te worden, en de datums van de overgang bepaald op 1 Junij en 1 December en wat de gepensioneerden betreft op 1 Januarij en 1 Julij van elk jaar.
20 mei 1853 N3a
Besluit nopens het opleggen van werkzaamheid, de uitbetaling der verdiensten, het verstrekken van toelagen enzovoort aan de invalide weezen.
20 mei 1853 N3b
Besluit houdende de aanstelling van de veteraan W.C. Mallon tot kleedermaker aan het 1e Gesticht te Veenhuizen en de regeling van zijne werkzaamheden.
21 juni 1853 N?
Besluit houdende toelegging van buitengewoon zakgeld aan de ijverige wevers  te Veenhuizen.

7 juli 1853 N7
Besluit overeenkomstig het bestaande schoolreglement een bepaald voorschrift te verstrekken, met opzigt tot de beperking van het schoolonderwijs en het vrijlaten van de school.
25 juli 1853 N8
Besluit houdende voorschriften dat bedelaarskolonisten aan welke ontslag kan worden verleend en verzoeken langer te mogen blijven, zij niet voor het door hen aangeduide tijdstip mogen vertrekken, tenzij behoorlijk wordt aangetoond dat zij dadelijk een middel van bestaan kunnen bekomen
1 augustus 1853 N3 Besluit houdende toelegging van buitengewoon zakgeld aan ijverige wevers te Ommerschans
5 september 1853 N1
Bepaald dat aan vreemdelingen welke uit de bedelaarsgestichten worden afgehaald om over de grenzen gevoerd te worden geen ontslag of afrekeningsstukken worden uitgereikt.

13 september 1853 N12
Besluit dat iedere hoevenaar te Veenhuizen en te Ommerschans jaarlijks 1 kalf zullen mogen aanhouden, de verzorging van het vee, het aanhouden van varkens enzovoorts
14 september 1853 N11
Besluit nopens de boeken en betaling van aankoopen voor rekening van nalatige aannemers
19 september 1853 N1
Intrekking van den maatregel om den deserteurs afzonderlijk en onder meer bepaald toezigt te laten werken
25 oktober 1853 N8
Besluit nopens het geven van onderrigt in het breijen en naaijen aan alle meisjes van het kindergestight te Veenhuizen boven de 7 jaren en het maken van verdiensten daarmee
4 november 1853 N10
Vastgesteld de aanmaking van mans hemden van imitatie katoen en de elle maat daarvan bepaald

7 november 1853 N1
Tijdelijke wijziging van tarieven van zakgeld en oververdiensten van bedelaarskolonisten vastgesteld bij resolutie van 9 februarij 1853 N2
7 november 1853 N2
Bepaald dat voortaan bij de toepassing der straf van dubbele vergoeding van verwaarloosde, ontvreemde of verkochte goederen de tot aanvulling benoodigde nieuwe artikelen aan den overtreder kosteloos zullen worden verstrekt TRANSCRIPTIE
8 november 1853 N7a
Besluit houdende overneming (of vereevening) in de regelmatige circulatie der koloniale munt bij de Kolonien en Gestichten
11 november 1853 N7
Bepaling dat aan de weduwe van eenen ambtenaar uit de veteranen slechts behoort te worden uitbetaald het tractement over de maand waarin het overlijden van de man is voorgevallen
22 november 1853 N8
Besluit nopens de uitbetaling van het tractement aan den Boekhouder belast geweest met de waarneming eener vacante betrekking van Onderdirecteur
24 november 1853 N12
Bepaald dat bij wijze van proefneming het zakgeld der spinners met de helft zal worden verhoogd en hun getal moet worden verminderd
Besluiten 1854, mapje in inventarisnummer 9845 januari 1854 N1
Besluit houdende magtiging tot de overplaatsing in het weezengesticht van een 110-tal bedelaarskolonisten van 13-18 jaren oud, hunne verpleging, kleeding, administratie en het verlof om hunne ouders te gaan bezoeken die in het 2e of 3e Gesticht gevestigd zijn

24 januari 1854 N10
Besluit houdende de bepaling tot het verstrekken  van jakken en rokken van zwart te verven imitatiekatoen voor bedelaarskolonistenvrouwen en dat die bij vertrek met ontslag op rekening van het tegoed op kleeding aan hen zullen worden uitgereikt
24 januari 1854 N31
Besluit dat huisgezinnen uit de contributie gevestigd niet met de zestienjarige schuld kunnen worden belast als zij in vervanging van een huisgezin hetwelk op contract gevestigd is geweest worden overgenomen
10 februari 1854 N12
Besluit nopens de afvoering met ontslag van weezen welke 14 dagen na den verloftijd uitblijven (wijziging der besluiten van 19 april 1851  N4 en 7 Junij 1851 N2)
21 februari 1854 N27
Bepaling nopens de inlevering van zoete melk door de hoevenaars
23 maart 1854 N8
Bepaald dat de ambtenaren wier vrouwen door de koloniale geneesheeren bij een abortus worden bijgestaan gehouden zullen zijn de geneesheeren voor die hulp te beloonen naar dezelfden maatstaf als bij het Reglement op de geneeskundige dienst voor het doen van gewone verlossingen is vastgesteld
25 april 1854 N11
Nopens de uitbetaling aan de weduwe Uhl van het salaris van wijlen haren man tot het tijdstip harer terugplaatsing naar de gewone kolonien
8 juni 1854 N1
Bepaling nopens de ontginning der gronden bij sommige reeds in voorgaande jaren geplaatste en nog in aanbouw zijnde hoeven in de gewone kolonien
17 juli 1854 N15
Aanbeveling om de vereischte maatregelen te nemen dat veteranenkinderen van het 2e Gesticht, op de Stoomfabrijk werkzaam, in de schofturen onder behoorlijk toezigt worden gesteld en tijdelijke huisvesting erlangen
4 oktober 1854 N9
Aanschrijving om van elke ontvlugte bedelaar regtstreeks en onverwijld het signalement in te zenden aan de Minister van Justitie ter bevordering eener meer noodige opsporing
23 oktober 1854 N2
Bepaling dat noch kolonisten-, noch ambtenarenkinderen, kleinkinderen of andere familiebetrekkingen niet tot het huisgezin behoord hebbende of meer behoorende zonder bepaalde toestemming bij een gezin mogen inwonen TRANSCRIPTIE
Besluiten 1855, mapje in inventarisnummer 98425 januari 1855 N7
Wijziging van het bestaande tarief voor de verwerking van grondstoffen vastgesteld bij resolutie van den 24 december 1846 N4 en bepaald dat jaarlijks eene opneming van de hoeveelheid boomwol(?) in het magazijn voorhanden moet plaats hebben

7 februari 1855 N11
Besluit nopens de kwijtschelding van schulden aan bedkol die met ontslag vertrekken na zeven en negen jaren verblijf (zie 21 juli 1840 N2)
13 februari 1855 N6
Bepaald dat voortaan te rekenen van 1 januari 1855 iedere hoevenaar te Veenhuizen jaarlijks van de karnemelk die hij verkrijgt 3000 kan voor zich zelven zal behouden
14 maart 1855 N2
Aanschrijving dat voortaan op de maandelijksche staten der te Oschans opgenomen bedkol moet worden vermeld onder welke categorie der validen of invaliden zij zijn gerangschikt en na afloop der keuringen bedoeld bij den aanschrijving van den 11 mei 1853 N1 de veranderingen naauwkeurig moeten worden opgegeven
24 maart 1855 N4
Nopens de afhaling en terugbrenging van wege de Justitie van bedkol welke zijn gedagvaard om voor den Regter te verschijnen
28 maart 1855 N2
Vervolg op de aanschrijving van 14 maart 1855 N2 nopens de opgaven van de validiteit of invaliditeit van Bedkol
5 april 1855 N1
Met wijziging van het tarief N2 van arbeidsloonen in de fabrijken vastgesteld bij resolutie van 24 december 1856 (bedoeld wordt 1846) N4 het leergeld voor de klompenmakers leerlingen van f 1.50 tot f 2:- 's weeks verhoogd
9 november 1855 N1
Bepaald dat bij herziening der resolutie van den 4 januari ll N7 weder geheel op vroegere voet tot de toekenning van premien voor het terugbrengen van deserteurs binnen drie maanden na hunne ontvlugting ten laster der rekening van den deserteur zal worden overgegaan
9 november 1855 N2
Wijziging van het besluit van 7 november 1853 N2 en den bedelaarskolonisten volledige vergoeding opgelegd voor verkochte, ontbrekende of verwaarloosde goederen en hen alleenlijk de volstrekt benoodigde kleeding in vervanging tegen betaling mogen worden verstrekt
TRANSCRIPTIE MET
EXTRA INFORMATIE
29 november 1855 N5
Besluit houdende invoering van maatregelen tot tegemoetkoming in de behoefte van zoodanige huisgezinnen welke jaarlijks van 1 september tot 1 maart in de Gew: Kol: nieuw aankomen en van tuinvruchten verstoken zijn

29 november 1855 N7
Bij wijziging van het tarief van arbeidsloonen vastgesteld bij resolutie van 24 december 1856(?) N4 vastgesteld het weefloon van het hemd en katoen
10 december 1855 N13
Aanschrijving om in de koloniale stamboeken aanteekening te doen houden welk beroep de bed kol vroeger in de gewone maatschappij uitoefenden
Besluiten 1856, mapje in inventarisnummer 98424 januari 1856 N2
Nopens het veranderen van de validiteit of invaliditeit van bedelaarskolonisten op de vastgestelde tijdstippen

26 maart 1856 N12
Goedgekeurd dat aan de jongelingen en meisjes van het 2e Gesticht te Veenhuizen welke in de katoenspinnerij aan het 3e Gesticht werkzaam zijn in de schafturen bij een geschikt veteranenhuisgezin voor rekening der Maatschappij een kop koffij wordt verstrekt
24 april 1856 N1
Bepaling van het tarief van schoolgeld voor ambtenaren kinderen
19 mei 1856 N2
Bepaald welke artikelen in de begrootingen voor de Israelitische Eeeredienst te Veenhuizen behooren voortekomen
23 juli 1856 N12
Bepaling nopens het verbouwen van minder rogge op de laagste hoeven bij de gestichten
26 september 1856 N5
Aanbeveling een allerscherpst toezigt te doen houden op de kleinhandelaars bij de poort aan de gestichten, hun getal zooveel mogelijk te beperken of geheel te weren, in verband met het verkrijgen van kleedingstukken door kolonisten
30 september 1856 N30
Bepaling van het tarief tot het gebruik van zeep en soda bij de gestichten
24 oktober 1856 N11 Bepaling nopens het bijeenkomen van gehuwden onder de bedelaarskolonisten het bezoeken der kinderen van hunne ouders, in andere gestichten verpleegd wordende, het overdoen aan elkander van middagspijs en het gebruik maken van den keuken tot het bereiden van spijzen TRANSCRIPTIE
11 november 1856 N12 Nopens het verleenen van verlof aan zoodanige Amsterdamsche bestedelingen voor welke een tusschentijdsch ontslag verlangd wordt
Besluiten 1857, mapje in inventarisnummer 9847 februari 1857 N 2
Bepaling van de botertaks over den Onder ?? te Wateren en dat te Ommerschans twee in plaats van een kalf per hoeve zal worden aangehouden

22 april 1857 N2
Bepaald dat in het vervolg door den Raad van Tucht geene opsluiting welke langer dan 14 dagen duurt toegepast mag worden of in vervanging van eenige andere strafbepaling worden opgelegd TRANSCRIPTIE
1 oktober 1857 N3
Bepaling om de teruggebrachte deserteurs van den veldarbeid uittesluiten en hen in fabrijken werkzaam te doen zijn
6 oktober 1857 N3
Aanschrijving om alle in het 1e Gesticht te Veenhuizen gedetacheerde bedelaarskolonisten die zich aan desertie of poging daartoe schuldig maken of zich slecht gedragen van daar te verwijderen en naar de bedelaarsgestichten terug te plaatsen
Besluiten 1858, mapje in inventarisnummer 984
17 februari 1858 N5
Bepaling nopens den aankoop en verstrekken van kerkboeken en andere artikelen ten behoeve van de IsraŤliten in de Gewone KoloniŽn

19 augustus 1858 N4
Wijziging der resolutie van den 16 Maart 1846 N11, nopens het verleenen van verlof aan Gewone Kolonisten welke in de aanzuivering der betaling van f 56.50 's jaars te kort komen

31 augustus 1858 N6
Nopens de verwijdering uit de kolonien van bestedelingen in dienst van vrijboeren, - en andere personen niet tot de koloniale bevolking behoorende bij ambtenaren of kolonisten zonder vergunning aanwezig

31 augustus 1858 N10
Bepaald dat de gestichten, fabrieken, werkplaatsen enz, voortaan op vertoon van behoorlijk getekend permissiebillet gratis kunnen worden bezigtigd
TRANSCRIPTIE
22 september 1858 N2
Bepaald dat afgekeurde landbouw en meer andere gereedschappen niet geheel zullen mogen worden vernietigd, maar bij de reparatie kunnen worden gebruikt

29 september 1858 N5
Wijziging der tarieven voor het Fabriekwezen, voor zooveel betreft de invoering van grijze en blaauwe voerlaken petten in vervanging van gebreide garen petten

28 oktober 1858 N1
Verbod aan de vrijboeren om zonder toestemming hunne ontslagen kinderen, vreemde arbeiders of andere personen bij hun te doen inwonen