Besluiten per onderwerp 1825 tot 1841


Drents Archief, toegang 0186, invnr 986


De volgens mij allesbehalve sluitende rubricering in dit inventarisnummer is:

● Ambtenaren (hunne bevoegdheid, huisvesting, tractementen, bijzondere belangen, enz)

Burgerlijke Stand (Geboorten, Huwelijken, Sterften, Begraafplaatsen)

Comptabiliteit (correspondentie over contracten, Invaliden, enz)

Fabrijken en Trafijken

● Gebouwen (stichting, verander1ng, herstelling)

Geneeskunde

Hoevenaars (dit is een kladje met alleen data en nummers van de besluiten)

Huishouding (voeding, kleeding, ligging, huisraad, vuur, licht, wasch)

Kolonisten (personeel, mutatien, plaatsing, ontslag, verlof, transport, bijzondere belangen)

Koopen (aan- ver- uitkoop, ruiling, uitbesteding, aanneming, leverantie)

Krijgsdienst

Landbouw (vee- en akkerbouw, turfgraverij, houtteelt)

Magazijnen, winkels

Opvoeding, Onderwijs, Kerkelijke Zaken

Reglementen (reglementaire en administratieve verordeningen)

Tarieven (prijsbepalingen, classificatien enz)

Tucht en Policie

Verschillende zaken

● Voorschriften van onderscheidene aard, verbodsbepalingen, enz.


Volgens de inventaris zouden de invnrs 985 en 987 ook rubriceringen bevatten, maar dat is niet juist.

Inventarisnummer 985 = Register op de Ontvangen Besluiten en Instructien van de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid.
Het loopt van 1819 tot 1829 en is volgens mij gemaakt door de directeuren Benjamin van den Bosch en Wouter Visser die door al die besluiten de weg dreigden zoek te raken en daarom dit register aanhielden. Het is louter chronologisch en er zijn geen rubrieken in.

Inventarisnummer 987 bevat
- een register met
Resolutien en andere stukken van den Directeur. Het loopt van 1 januari 1846 tot 31 december 1851, het is louter chronologisch en kent geen rubrieken en het is volgens mij een onderdeel van zijn verslaglegging aan de Gecommitteerde die namens de regering de boel in de gaten houdt.
- een Register op eenige Besluiten der Permanente Commissie van af den 1 januari 1846 tot en met den 31 december 1852. Ook louter chronologisch en zonder rubricering.