Besluit dat de gestichten, fabrieken, werkplaatsen enz, voortaan op vertoon van een behoorlijk getekend permissiebillet gratis kunnen worden bezigtigd


Drents Archief, toegang 0186, bij post van 31 augustus 1858 agendapunt N10 invnr 984


De Gecommitteerde der Regering,

In aanmerking nemende dat er van de bezoekers der gestichten en van de katoenspinnerij in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid voor de bezigtiging een vaste som geheven wordt.

Overwegende dat het meer eigenaardig is te achten dat de bezigtiging van de Stichtingen der Maatschappij van Weldadigheid kosteloos worde toegestaan.

Overwegende dat die bezigtiging echter ordershalve, niet anders dan op vertoon van een behoorlijk toegangsbillet vergund dient te worden,

Besluit:

1. Te bepalen

a. dat voortaan voor de bezigtiging der Gestichten en van de kantoenspinnerij, geene gelden zullen mogen worden geheven, maar slechts aan de bezoekers gelegenheid zal worden verstrekt, des verkiezende iets te storten in de bus die tot dat einde steeds bij elk gesticht en in de katoenspinnerij zal voorhanden zijn;

b. dat teneinde tot die bezigtiging te worden toegelaten bij den Adjunct-Directeur van het Gesticht en van de daartoe behoorende fabrieken en werkplaatsen, door de belanghebbenden zullen moeten worden afgehaald permissiebilletten van den navolgenden inhoud:

De Adjunct-Directeur bij Ö..
verleent bij dezen vergunning aan Ö.
tot het bezigtigen van Ö..,
den Ö. 18..
De Adjunct-Directeur voornoemd.

NB. Dit permissiebillet moet door den houder bij de bezigtiging van de inrigting, waartoe het strekt, worden vertoond, en daarna aan den Adjunct- of Onderdirecteur worden afgegeven.

2. Aan den Directeur der Kolonien te doen toekomen 400 exemplaren van het voorschreven permissiebiljet, teneinde die onder de Adjunct-Directeurs der Gestichten naar gelang der behoefte te verdeelen.


Notitie: De Gecommitteerde der regering geeft momenteel leiding aan de Maatschappij van Weldadigheid omdat het hoofdbestuur, de Commissie van Weldadigheid, en de permanente commissie zijn afgetreden.