23 oktober 1854 N2: Bepaling dat noch kolonisten-, noch ambtenarenkinderen, kleinkinderen of andere familiebetrekkingen niet tot het huisgezin behoord hebbende of meer behoorende zonder bepaalde toestemming bij een gezin mogen inwonen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984.


De Permanente Commissie,

Nader gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 2 dezer N2672,

Geeft aan den Directeur voornoemd te kennen,

dat de Permanente Commissie uitdrukkelijk verlangt, dat noch de Kolonisten, noch Ambtenaren, kinderen, kleinkinderen of andere familiebetrekkingen, niet tot het huisgezin behoord hebbende, of meer behoord hebben, zonder hare bepaalde toestemming bij zich doen inwonen, en dat elk, die tegen dat verbod handelt, zich deswege evenals hadde hij vreemden tot zich genomen, gestrenge maatregelen zal op den hals halen;

dat voorts de Plaatselijke Directien, bij de gestichten inzonderheid de Onderdirecteurs binnen, en in één woord elk der Ambtenaren, die zulks slechts eenigzins kan aangaan, scherpelijk zullen behooren toetezien dat deze bepaling niet worde overtreden, bij gebreke waarvan zij aan zichzelven zullen te wijten hebben de ernstige gevolgen die daaruit voor hen zullen voortvloeijen

en dat eindelijk al de bij des Directeurs opgemelde missive vermelde kinderen onverwijld de Kolonie zullen behooren te verlaten, het aan de betrekking dier kinderen overlatende maatregelen te nemen, om in hunne verdere verpleging te voorzien.

De Permanente Commissie