7 november 1853 N2: Bepaald dat voortaan bij de toepassing der straf van dubbele vergoeding van verwaarloosde, ontvreemde of verkochte goederen de tot aanvulling benoodigde nieuwe artikelen aan den overtreder kosteloos zullen worden verstrekt


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984


De Permanente Commissie,

in aanmerking nemende dat blijkens de deswege door den Directeur der Kolonien bij missive van den 29 Juny ll. N1804 gedane mededeling, de bepaling van Artikel 13 van het Reglement van Tucht voor de bedelaars kolonisten waarbij dubbele vergoeding van verkogte, ontvreemde of verwaarloosde goederen aan de daaraan schuldigen wordt opgelegd, in dien zin wordt toegepast dat boven en behalve deze dubbele vergoeding de rekening van den overtreder met de kosten der in vervanging verstrekte artikelen wordt belast.

Overwegende dat de oplegging van de dubbele vergoeding de strekking behoort te hebben om daaruit den Kolonist te verschaffen de goederen van welk hij in vervanging van de verkogte, ontvreemde of verwaarloosde behoort te worden voorzien,

Besluit:

Te bepalen dat voortaan bij de toepassing van de straf der dubbele vergoeding ter zake voorschreven, uit de dubbele vergoeding de tot aanvulling benoodigde nieuwe artikelen aan den overtreder kosteloos zullen worden verstrekt.

De Permanente Commissie