Besluit van de permanente commissie 18 April N4: Aanschrijving aan den Directeur der Kolonien om door de plaatsel: dir: in het algemeen en inzonderheid door die der Bedelaars gestichten te doen toezien, dat de orde bij het binnentreden en plaatsnemen in de kerken door de kolonisten niet worde gestoord


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie,

Gelet op het mondeling voorstel van haar dezen ondertekenend medelid Jonkh. van Hoorn van Burgh,

Besluit:

Den Directeur der Kolonien te kennen te geven, dat de P. C. er ten hoogsten prijs op stelt, dat niet alleen gedurende de uitoefening der dienst in de koloniale kerken de meest mogelijke eerbied onder de kolonisten heersche, maar ook bij hun binnentreden en plaats nemen in de kerken die orde en die stilte worde in acht genomen, waartoe de plaats waar zij zich verzamelen als van zelve oproept,

en dat het mitsdien der P. C. hoogst aangenaam zal zijn, en het tevens hare uitdrukkelijke begeerte is, dat door de koloniale directie in het algemeen en inzonderheid bij de bedelaarsgestichten worde toegezien, dat meer dan tot dus verre het geval is, alle luidruchtigheid, en oneerbiedige gedragingen bij het betreden der bedehuizen zorgvuldig worde vermeden.