9 November 1847 N7: Magtiging op den Directeur der koloniŽn om in bijzondere gevallen teruggebragte deserteurs uit de gewone kolonien dadelijk naar de Ommerschans te doen overbrengen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie,

Gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 29 October ll. N3148,

magtigt den Directeur voornoemd om,

ingeval er bijzondere reden bestaat tot het vermoeden,

dat eenig teruggebragte deserteur uit de Gewone Kolonien bij vernieuwing, zou wegloopen

den zoodanige onmiddellijk naar de strafkolonie te Ommerschans te doen overbrengen,

voorbehoudens om in afwachting van het vonnis van den Raad van Policie en Tucht in de Gewone Kolonien alsmede van de nadere bekrachtiging der Permanente Commissie,

zullende overigens bijzondere zorg moeten worden gedragen dat de desertie bij de eerste gelegenheid door gemelden Raad van Policie en Tucht worde behandeld.