Besluit van de permanente commissie van 17 September 1847 N9: Aanbeveling dat op den de prot. kerk te Ommerschans toebehoorende gezangboeken steeds naauwlettende toezigt behoort te worden gehouden met vermelding der strafbepaling welke bij het vermissen daarop zal worden toegepast


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie

Besluit:

1. Te etc.

2. den Directeur der kolonien te kennen te geven, dat door de Permanente Commissie bij den Heeren J. Enschede en Zonen te Haarlem zijn besteld 120 exemplaren Psalmen en Evang. gezangen, in eenen band, goed ingebonden a f 1,40 per exemplaar,

welke exemplaren den Directeur zullen worden toegezonden en bestemd zijn om in de nieuw gebouwde Protestantsche Kerk te Ommerschans door de bevolking gebruikt te worden,

zullende de gemelde exemplaren als het eigendom dier Kerk beschouwd en niet mogen worden medegenomen,

waarop de Directie verpligt zal zijn naauwlettend toezigt te houden,

terwijl de schade bij het vermissen van exemplaren zal worden verhaald op dengene wiens toezigt daartegen had moeten waken.