Besluit 31 augustus 1847 N13: Bepaling dat met 10 october 1847 de winkelhouders bij de gestichten slechts 2% van het debiet aan gewone winkelwaren voor vergoeding zullen genieten.

Drents Archief, toegang 0186, invnr 1288

De Permanente Commissie,

In aanmerking nemende dat de voor verlies door indroogen, verlekken enz aan de winkelhouders bij de gestichten toegekende 4 percent van het debiet aan gewone winkelwaren, gebleken is een voordeel opteleveren, 't welk de wezenlijkheid van dat verlies zoo ver te boven gaat, dat daardoor het inkomen der bedoelde winkelhouders hooger wordt opgevoerd dan bestaanbaar is met eene billijke evenredigheid tusschen hunne belooning en die der koloniale ambtenaren in het algemeen,

Besluit:

te rekenen van 1 October aanstaande wordt de vermelde vergoeding van 4 percent verminderd met de helft en dus gesteld op twee percent.Deze tekst is overgenomen van een later gemaakt afschrift van alle regelingen met betrekking tot de koloniale winkels en staat ook bij de verzameling regelingen voor de winkel op de Ommerschans en bij de verzameling regelingen voor de winkels in Veenhuizen.