Besluit van de permanente commissie van 1 Juny 1847 N43: Intrekken van hetgeen onder het 3 der resolutie van 15 april jl N1 hierboven voorkomt


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie

Besluit:

Aan de Directeur der Kolonien te schrijven als volgt:

Bij onze aanschrijving van den 15 April ll N1, omtrent de uitvoering van 's Konings Besluit van den 15 January ll N49 hebben wij ondersteld het oogmerk om, behalve aan de militaire Kolonisten, ook aan de veldwachters uit de bedelaarskolonisten, gegageerde militairen zijnde, het militaire karakter te geven.

Die onderstelling is echter onjuist, daar bij de lezing van art. 2 van het besluit niet moet worden gedacht aan gegageerde militairen onder de bedelaarskolonisten, maar uitsluitend aan de gegageerde militairen die op het contract met het Departement van Oorlog thans gevestigd zijn en later gevestigd zullen worden.

Terwijl art. 1 van het besluit alleen ziet op de nog in de Kolonien aanwezigen afkomstig van het vroeger bestaand hebbend doch ontbonden garnizoens bataillon.

Dientengevolge verzoeken wij UwEd voor vervallen te houden hetgeen in onze voormelde aanschrijving sub. 3 voorkomt.


Moeilijk maar ook echt heel MOEILIJK te begrijpen besluit. Vooral omdat ik het besluit van 15 april niet gezien heb.