Besluit van de permanente commissie van 17 Mei 1847 N12: Aanbeveling aan de koloniale ambtenaren om de afschaffing van sterken drank in de koloniŽn te bevorderen ook door hun voorbeeld


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984

De Permanente Commissie,

Gelezen het navermelde rapport van den Directeur der Kolonien,

Besluit

daarop te antwoorden als volgt:

Wij hebben wel ontvangen Uw rapport van den 7 dezer N1342, omtrent de door ons gevoerde briefwisseling met het Hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van sterken drank te Haarlem.

Alle gebruik van sterken drank door Kolonisten als misbruik beschouwende, zouden wij wel wenschen het hun onmogelijk te kunnen maken, zich daarvan ooit een enkel glas aan te schaffen.

Vermits zulks echter niet wel als uitvoerlijk is te beschouwen, vermeenen wij, best te doen ons te houden aan de bestaande koloniale bepalingen op het stuk van den sterken drank welke ons voorkomen tot dusverre goed gewerkt te hebben, zonder ons te begeven op het terrein van maatregelen die op den duur misschien moeijelijk zouden kunnen worden gehandhaafd.

Intusschen stellen wij er hoog belang in, dat de Ambtenaren ook in dezen door hun voorbeeld het goede bevorderen, en verzoeken wij UwEd mitsdien aan al de Ambtenaren, zonder eenige uitzondering uit onzen naam te kennen te geven,

dat het ons aangenaam zal zijn, wanneer zij de aangewend wordende pogingen tot afschaffing van den sterken drank, zooveel van ieder in zijnen kring kan afhangen, trachten in de hand te werken,

dat zij, geplaatst op een standpunt waar hun voorbeeld in dezen op zoovelen een krachtigen invloed ten goede kan uitoefenen, daartoe, naar het ons voorkomt, ook uit een zedelijk en godsdienstig oogpunt meer dan vele anderen geroepen zijn en dat wij aan ieder hunner, die het gebruik van sterken drank geheel nalaat zulks als een verdienste zullen toerekenen.