28 september 1846 N15: Aanbeveling aan den Directeur der kolonien om voortaan zonder autorisatie geene overplaatsing naar de strafkolonie meer te doen plaatshebben


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984


De Permanente Commissie

Gelezen het door den Directeur der Kolonien bij brief, van den 19 dezer N2508, ingezonden Proces-verbaal van den Raad van Policie en Tucht in de gewone Kolonien van den 10 dezer,

Besluit:

1. Te enz.

2. goed te keuren de overplaatsing naar dezelfde strafkolonie van de bestedelingen D. de Waard en H. de Haas, onder aanbeveling nogtans om voortaan zonder autorisatie, geene overplaatsing van de strafkolonie meer te bewerkstelligen, maar, wanneer de voltrekking van eenig vonnis spoed vordert, de voordragt daartoe met het minste verwijl te doen.