20 april 1846 N8: Aanbeveling om de straf van overplaatsing naar de strafkolonie ten aanzien der weezen niet te ruim toetepassen, en dus daartoe niet overtegaan zonder de goedkeuring van de Permanente Commissie, buitengewone gevallen alleen uitgezonderd


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984


De Permanente Commissie,

Gelezen den navermelde brief van den Directeur der kolonien,

Besluit:

1e aan genoemden Directeur te schrijven als volgt:

Vermits de overplaatsing naar de strafkolonie de gestrengste straf, waarvan wij de te ruime toepassing ten aanzien der weezen, noch wenschelijk noch doelmatig zouden achten, meenen wij,
naar aanleiding Uwer missive van den 9 dezer N954,
UwEd te moeten verzoeken zulks voor oogen te willen houden, terwijl het ons aangenaam zal zijn, dat tot dergelijke overplaatsing zonder onze voor af verkregen autorisatie, nimmer dan in gevallen van zeer bijzondere noodzakelijkheid worde overgegaan.NB: In de zin die begint met 'vermits' is het woordje 'is' vergeten. En zoals wel vaker gebeurt komt er daarna een brief uit Frederiksoord dat men niet helemaal begrepen heeft wat de heren in Den Haag precies willen zodat er een verduidelijking moet komen:


2 juni 1846 N14: Bepaling bij uitbreiding van de aanschrijving van 20 April ll N8 hierboven dat de overplaatsing van wie het ook is naar de strafkolonie, zonder vooraf verkregen autorisatie niet kan geschieden behoudens uitzondering in enkele gevallen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 984


De Permanente Commissie

Gelezen het door den Directeur der kolonien bij brief van den 12 Mei ll. N1272 ingezonden Procesverbaal van den Raad van Policie en Tucht in de gewone kolonien van den 7 Mei ll,

Besluit:

Naar aanleiding van de reeds bewerkstelligde overplaatsing van A. Etieijn voornoemd, den Directeur te kennen te geven,
dat de Permanente Commissie zich gedragende aan hare aanschrijving van den 20 April ll N8, verlangt dat voortaan niemand, hij zij als bestedeling, als gewoon kolonist, of op welke voet ook gevestigd, naar de strafkolonie worde overgeplaatst, zonder hare vooraf verkregene autorisatie,
blijvende intusschen voor gevallen van zeer bijzondere noodzakelijkheid eene uitzondering op dezen regel toegestaan.